คำร้องขอวีซ่าอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

การถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221(g) หมายความว่าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านยังขาดข้อมูลสำคัญ หรือใบคำร้องขอวีซ่านั้นต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติม ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221(g) เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่จะระบุชัดเจนว่ากรณีของท่านต้องรอกระบวนการพิจารณาหรือท่านจะต้องยื่นเอกสารใดเพิ่มเติม

สำหรับกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งข้อมูลดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ท่านจะได้รับจดหมายที่อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ระบุไว้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ที่ท่านเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าใหม่ แต่หากผู้สมัครไม่มายื่นเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดได้ภายในหนึ่งปี คำร้องขอวีซ่าที่ถูกปฏิเสธภายใต้มาตรา 221(g) จะถูกยกเลิกภายใต้มาตรา 203(e)

หากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาเรียกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ท่านจะต้องยื่นเอกสารเหล่านั้นที่จุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย หน้าเว็บนี้ได้อธิบายขั้นตอนในการยื่นเอกสารของท่านไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำร้องขอวีซ่าในบางกรณีอาจต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งจะส่งผลให้ผู้สมัครต้องรอผลวีซ่านานขึ้นกว่าปกตินับจากวันที่ได้เข้ารับสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่กงสุล ทั้งนี้หากคำร้องขอวีซ่าของท่านจะต้องใช้เวลาพิจารณาเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้ท่านทราบช่วงการสัมภาษณ์วีซ่า โดยทั่วไปแล้วกระบวนการพิจารณานี้จะเสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับจากวันสัมภาษณ์ แต่หากจำเป็นต้องมีกระบวนการพิจารณาเพิ่มเติมอื่นๆอีก ระยะเวลาที่ใช้อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี ผู้สมัครจึงควรยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนวันที่ตั้งใจจะเดินทางแต่เนิ่นๆ

หมายเหตุ: ก่อนติดต่อสถานทูตเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของท่าน โปรดรออย่างน้อย 60-120 วันนับจากวันสัมภาษณ์ หรือนับจากวันที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลัง

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อผ่านเว็บไซต์ต่อไปนี้