ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม และท่านจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้สมัครท่านอื่นหรือขอค่าธรรมเนียมคืนได้ในทุกกรณี ประเภทของวีซ่าที่ท่านเลือกสมัครจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ท่านจะต้องชำระ นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่า (reciprocity fee) อีกด้วย ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัครและประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอ หน้าเว็บนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ปรากฎอยู่ในหน้านี้จะเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น

ข้อมูลในการชำระค่าธรรมเนียม

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าตามสกุลเงินท้องถิ่นถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมจะระบุเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐก็ตาม ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าธรรมเนียมจะมีอธิบายไว้ที่นี่ และท่านสามารถตรวจสอบสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ที่นี่

ข้อจำกัด

เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนให้บุคลอื่นได้ หลังการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางธนาคารซึ่งจะมีอายุการใช้งานหนึ่งปี ผู้สมัครต้องใช้ใบเสร็จนี้เพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ชำระค่าธรรมเนียม มิเช่นนั้น ใบเสร็จรับเงินจะหมดอายุและท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่อีกครั้ง

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภท

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะใช้ได้กับการยื่นขอวีซ่าหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ อันได้แก่ วีซ่านักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน และนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนจะเท่ากับ 160 เหรียญสหรัฐ ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กำหนดให้ต้องยื่นคำร้อง (petition) ส่วนใหญ่ อันได้แก่ วีซ่าสำหรับการทำงานและวีซ่าสำหรับการเผยแผ่ศาสนา จะเท่ากับ 190 เหรียญสหรัฐ ค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น (K) เท่ากับ 265 เหรียญสหรัฐ และค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่านักลงทุน (E) เท่ากับ 205 เหรียญสหรัฐ ตารางด้านล่างจะแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นรายประเภท

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) ประเภทวีซ่า รายละเอียด
160 เหรียญสหรัฐ N/A B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว
160 เหรียญสหรัฐ N/A C-1 ผ่านแดน
160 เหรียญสหรัฐ N/A D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน
160 เหรียญสหรัฐ N/A F นักเรียน (สายวิชาการ)
160 เหรียญสหรัฐ N/A I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
160 เหรียญสหรัฐ N/A J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
160 เหรียญสหรัฐ N/A M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
160 เหรียญสหรัฐ N/A T เหยื่อของการค้ามนุษย์
160 เหรียญสหรัฐ N/A TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
160 เหรียญสหรัฐ N/A U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
190 เหรียญสหรัฐ N/A H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
190 เหรียญสหรัฐ N/A L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
190 เหรียญสหรัฐ N/A O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
190 เหรียญสหรัฐ N/A P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
190 เหรียญสหรัฐ N/A Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
190 เหรียญสหรัฐ N/A R ผู้เผยแผ่ศาสนา
265 เหรียญสหรัฐ N/A K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
205 เหรียญสหรัฐ N/A E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย
ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 160 เหรียญสหรัฐ N/A
C-1 ผ่านแดน 160 เหรียญสหรัฐ N/A
D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน 160 เหรียญสหรัฐ N/A
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย 205 เหรียญสหรัฐ N/A
F นักเรียน (สายวิชาการ) 160 เหรียญสหรัฐ N/A
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 190 เหรียญสหรัฐ N/A
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน 160 เหรียญสหรัฐ N/A
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 160 เหรียญสหรัฐ N/A
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 265 เหรียญสหรัฐ N/A
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน 190 เหรียญสหรัฐ N/A
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 160 เหรียญสหรัฐ N/A
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 190 เหรียญสหรัฐ N/A
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง 190 เหรียญสหรัฐ N/A
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 190 เหรียญสหรัฐ N/A
R ผู้เผยแผ่ศาสนา 190 เหรียญสหรัฐ N/A
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ 160 เหรียญสหรัฐ N/A
U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ 160 เหรียญสหรัฐ N/A
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 160 เหรียญสหรัฐ N/A

ประเภทวีซ่าที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและรายละเอียดเงื่อนไข

  • ผู้สมัครวีซ่าประเภท A, G, C-2, C-3, NATO และวีซ่าสำหรับนักการทูต (ตามที่อธิบายไว้ใน 22 CFR 41.26)
  • ผู้สมัครวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J) ที่จะเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมบางโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ
  • การออกวีซ่าให้ใหม่เพื่อทดแทนวีซ่าตัวเดิมที่ได้ออกไปภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เฉพาะในกรณีที่วีซ่าเดิมนั้นหลุดออกจากหน้าหนังสือเดินทาง หรือจำเป็นต้องออกวีซ่านั้นให้ใหม่เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้สมัครเอง
  • ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงระดับนานาชาติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และทีมงานในภารกิจสังเกตการณ์ ที่ได้รับอนุญาตจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ติดตามของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมการกุศลในบางกรณี
  • พนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางราชการและ
  • บิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงาน ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพและ/หรือพิธีฝังศพ ตลอดจนบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียนช่วงการรักษาตัวหรือการพักฟื้น

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ในบางกรณี จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าให้แก่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (National Visa Center) สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา หรือต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯโดยตรง

ค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าชั่วคราว (Reciprocity Fee)

ผู้สมัครจากบางประเทศอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่าเพิ่มเติมหลังจากที่คำร้องของตนได้รับการอนุมัติแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติเฉพาะที่สหรัฐฯมีกับบางประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯพยายามที่จะไม่ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ แต่อย่างไรก็ดีหากรัฐบาลของประเทศใดคิดค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าบางประเภทกับบุคคลสัญชาติอเมริกัน รัฐบาลสหรัฐฯก็จะคิดค่าธรรมเนียมวีซ่าในประเภทที่คล้ายคลึงกันนั้นกับบุคคลสัญชาติดังกล่าวด้วย เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการออกวีซ่านี้ พร้อมข้อมูลที่จะช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยหรือไม่

ค่าธรรมเนียม SEVIS

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (SEVIS) เป็นระบบบนอินเทอร์เน็ตที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ถือวีซ่าประเภท F, M และ J (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ติดตามไป) ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มที่ได้รับเอกสาร I-20 หรือ DS-2019 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา/ออกจากสถานศึกษา หรือจบ/ออกจากโปรแกรม

ผู้สมัครหลักวีซ่า F, M และ J ควรตรวจสอบกับสถานศึกษาในสหรัฐฯเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้เข้าสู่ระบบ SEVIS เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม SEVIS สำหรับนักเรียนที่มีแบบฟอร์ม I-20 คือ 350 เหรียญสหรัฐ สำหรับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีแบบฟอร์ม DS-2019 ค่าธรรมเนียม SEVIS คือ 220 เหรียญสหรัฐ ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมนี้ก่อน คำร้องขอวีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนของท่านจึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ ท่านไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาได้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ได้ ที่นี่

การยกเว้นค่าธรรมเนียม SEVIS

ผู้สมัครที่เข้าร่วมในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ ที่มีรหัสโครงการซึ่งขึ้นต้นด้วย G-1 G-2 G-3 และ G-7 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม SEVIS นี้

ค่าธรรมเนียมประเภท L (ค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต)

ผู้สมัครหลักของวีซ่าประเภท L (Blanket) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 500 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท L (เฉพาะบุคคล) H-1B และ H-2B ผู้ยื่นคำร้องหรือนายจ้างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้ชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในขั้นตอนการยื่นคำร้องกับ USCIS แล้ว

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่แผนกกงสุลในวันที่ท่านเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า หากใบสมัคร L-1 ของท่านเป็นแบบฟอร์มใหม่ I-129S นี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตอีกครั้ง