ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ในหน้านี้:


อัตราแลกเปลี่ยนใหม่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 แผนกกงสุลสถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลในประเทศไทยจะเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสถานทูตจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 37 บาท เป็น 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 38 บาท

ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าคู่หมั้น (วีซ่าประเภท K) ทุกท่านที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ วันที่หรือหลังวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราแลกเปลี่ยนใหม่คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯเท่ากับ 38 บาท

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 37 บาท ณ วันที่หรือก่อนวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 ยังคงสามารถใช้ใบเสร็จที่ชำระด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดิมได้จนถึงวันหมดอายุของ
ใบเสร็จ

หากมีข้อสงสัยหรือท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐฯ ที่ support-thailand@ustraveldocs.com หรือโทร 02 105 4110 (จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00 น. ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตฯ)


ข้อมูลทั่วไป

ก่อนยื่นขอวีซ่าชั่วคราว ผู้สมัครทุกท่านรวมถึงผู้สมัครที่เป็นเด็กจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม และท่านจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนให้ผู้อื่นหรือขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี ประเภทของวีซ่าที่ท่านยื่นขอจะเป็นตัวกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ท่านจะต้องชำระ นอกจากนี้ผู้สมัครอาจจะต้องชำระ “ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน” (Reciprocity Fee) อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของท่านและประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่นขอ หน้าเว็บนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวแต่ละประเภท 

โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้จะเป็นค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเท่านั้น 

ข้อมูลในการชำระค่าธรรมเนียม

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าตามสกุลเงินท้องถิ่นถึงแม้ว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าจะระบุเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯก็ตาม ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาใดก็ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าธรรมเนียมกรุณาคลิกที่นี่ และท่านสามารถตรวจสอบสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ที่นี่ 

ข้อจำกัด

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าชั่วคราวทั้งหมด (หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียม MRV) ที่ท่านได้ทำการชําระเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หรือหลังจากวันดังกล่าว จะมีอายุ 365 วันนับจากวันที่ออกใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียม MRV  ผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 365 วันนี้  โปรดทราบว่าผู้สมัครต้องจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าหรือยื่นใบสมัครการต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา 365 วันเท่านั้นโดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้อยู่ภายในช่วงระยะเวลา 365 วันนี้ การสัมภาษณ์วีซ่าไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 365 ดังที่กล่าวไป ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ออกก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะยังสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และยังมีอายุการใช้งานจนถึง ณ วันนี้

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะใช้ได้กับการยื่นขอวีซ่าหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่ อันได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว ธุรกิจ นักเรียน และนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน จะเท่ากับ US$185 ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าที่กำหนดให้ต้องยื่นคำร้อง (petition) ส่วนใหญ่ เช่น วีซ่าทำงานชั่วคราวและวีซ่าผู้เผยแผ่ศาสนาชั่วคราว จะเท่ากับ US$205 ค่าธรรมเนียมวีซ่าคู่หมั้น (K) เท่ากับ US$265 และค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่านักลงทุน (E) เท่ากับ US$315 ตารางด้านล่างแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระสำหรับการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท 

ประเภทวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า - เรียงตามอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) ประเภทวีซ่า รายละเอียด
$185  N/A B ธุรกิจ/ท่องเที่ยว
$185  N/A C1 ผ่านแดน
$185  N/A D ลูกเรือ (เรือเดินสมุทร/สายการบิน)
$185  N/A F นักเรียน (สายวิชาการ)
$185 N/A I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน
$185  N/A J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน
$185  N/A M นักเรียน (สายวิชาชีพ)
$185  N/A T เหยื่อของการค้ามนุษย์
$185  N/A TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
$185  N/A U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ
$205  N/A H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด
$205  N/A L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน
$205  N/A O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
$205  N/A P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง
$205  N/A Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
$205  N/A R ผู้เผยแผ่ศาสนา
$265  N/A K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ
$315  N/A E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย
ประเภทและอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า - เรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
B ธุรกิจ/ท่องเที่ยว $185  N/A
C1 ผ่านแดน $185  N/A
D ลูกเรือ (เรือเดินสมุทร/สายการบิน) $185 N/A
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย $315  N/A
F นักเรียน (สายวิชาการ) $185  N/A
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด $205  N/A
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน $185  N/A
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน $185  N/A
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ $265  N/A
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน $205  N/A
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) $185  N/A
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ $205  N/A
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง $205  N/A
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ $205  N/A
R ผู้เผยแผ่ศาสนา $205  N/A
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ $185  N/A
U เหยื่อของอาชญากรรมต่างๆ $185  N/A
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) $185  N/A

ประเภทวีซ่าที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและรายละเอียดเงื่อนไข

  • ผู้สมัครวีซ่าประเภทA G C2 C3 NATO และวีซ่าสำหรับนักการทูต (ตามที่อธิบายไว้ใน 22 CFR 41.26) 
  • ผู้สมัครวีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน(J) ที่จะเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมบางโครงการที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐฯอย่างเป็นทางการ 
  • การออกวีซ่าให้ใหม่เพื่อทดแทนวีซ่าเดิมที่ได้ออกไปภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเฉพาะในกรณีที่วีซ่าเดิมนั้นหลุดออกจากหน้าหนังสือเดินทาง หรือจำเป็นต้องออกวีซ่านั้นให้ใหม่เนื่องจากเหตุผลบางประการที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้สมัครเอง 
  • ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงระดับนานาชาติได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ และทีมงานในภารกิจสังเกตการณ์ ที่ได้รับอนุญาตจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ติดตามของผู้สมัคร 
  • ผู้สมัครที่เดินทางเพื่อทำกิจกรรมการกุศลในบางกรณี
  • พนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางราชการและ
  • บิดามารดาพี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงาน ที่ต้องการเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพและ/หรือพิธีฝังศพ ตลอดจนบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส หรือบุตรของพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียนช่วงการรักษาตัวหรือการพักฟื้น 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ในบางกรณี จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมให้แก่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (National Visa Center) สถานทูตฯหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ หรือต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯโดยตรง 

ค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity Fee)

ผู้สมัครจากบางประเทศอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนเพิ่มเติมหลังจากที่วีซ่าของตนได้รับการอนุมัติแล้ว ค่าธรรมเนียมนี้ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติต่างตอบแทนที่สหรัฐฯมีกับบางประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯพยายามที่จะไม่ให้มีการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลของประเทศใดคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าบางประเภทกับบุคคลสัญชาติอเมริกัน รัฐบาลสหรัฐฯก็จะคิดค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนสำหรับวีซ่าประเภทที่คล้ายคลึงกันนั้นกับบุคคลสัญชาติดังกล่าวด้วย เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลักปฏิบัติต่างตอบแทนนี้ พร้อมข้อมูลที่จะช่วยระบุว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยหรือไม่

ค่าธรรมเนียม SEVIS

ระบบฐานข้อมูลนักเรียนและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน (SEVIS)  เป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้สำหรับดูแล ติดตาม และเก็บข้อมูลของนักเรียนที่มีวีซ่าประเภท F M และ J (รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ติดตาม) ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มที่ได้รับเอกสาร (แบบฟอร์ม I-20 หรือ แบบฟอร์ม DS-2019) จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา/ออกจากสถานศึกษา หรือจบ/ออกจากโปรแกรม 

ผู้สมัครหลักวีซ่า F M และ J ควรตรวจสอบกับสถานศึกษาในสหรัฐฯเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้เข้าสู่ระบบ SEVIS เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียม SEVIS สำหรับนักเรียนที่มีแบบฟอร์ม I-20 คือ 350 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนที่มีแบบฟอร์ม DS-2019 ค่าธรรมเนียม SEVIS คือ 220 เหรียญสหรัฐฯ ท่านจะต้องยื่นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมนี้ก่อน วีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนของท่านจึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ ท่านไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ที่สถานทูตฯหรือสถานกงสุลสหรัฐฯได้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำในการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ได้ ที่นี่ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียม SEVIS

ผู้สมัครที่เข้าร่วมในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีรหัสโครงการซึ่งขึ้นต้นด้วย G-1 G-2 G-3 และ G-7 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ 

ค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตสำหรับคำร้องรวมของผู้สมัครจำนวนมาก (Blanket Petition)

ผู้สมัครหลักของวีซ่าประเภท Blanket L1 จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 500 เหรียญสหรัฐฯกับแคชเชียร์ที่แผนกกงสุลในวันที่ท่านเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า 

หากท่านต้องการยื่นขอวีซ่า Blanket L1 ด้วยแบบฟอร์ม I-129S ฉบับใหม่ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริต 500 เหรียญสหรัฐฯใหม่อีกครั้ง