การระบุที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ในหน้านี้:

ข้อมูลทั่วไป

ท่านต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือเดินทางของท่านคืนก่อนเริ่มทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า ในการเลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ผู้สมัครต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุหมายเลขเคสวีซ่าถาวรของท่านตามที่ปรากฏอยู่ในจดหมายแจ้งจากสถานทูตอเมริกาหรือสถานกงสุลอย่างชัดเจนแล้ว หากการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางและวีซ่าคืนให้กับท่านตามที่อยู่หรือสถานที่รับวีซ่าที่ท่านระบุไว้ในขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่า โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้ และจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการลงทะเบียนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืนแบบออนไลน์ คลิกที่นี่
หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในปัจจุบันของท่าน คลิกที่นี่
หากต้องการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารคืนของท่านโดยผ่านศูนย์บริการข้อมูล คลิกที่นี่