นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

ในหน้านี้:

วีซ่านักการทูต/ วีซ่าราชการ (วีซ่าประเภท A)

เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆประเทศสหรัฐฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดสำหรับการขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูตตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ และขอวีซ่าราชการประเภท A ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆประเทศสหรัฐฯ   สำหรับวีซ่าประเภท A-1 หรือ A-2 ท่านจะต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐฯในนามของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจทางราชการให้กับรัฐบาลประเทศของท่าน  ท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวประเภท B1/B2 สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการได้

แม้ว่ารัฐบาลของท่านจะมีส่วนร่วมหรือได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากภารกิจที่ท่านได้รับมอบหมายในการเดินไปประเทศสหรัฐฯ ก็มิได้หมายความว่าท่านจะมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าประเภท A ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯและตามกฎหมายเข้าเมืองสหรัฐฯ ข้าราชการที่เดินทางไปประเทศสหรัฐฯเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับราชการเช่น ภารกิจเชิงพาณิชย์หรือเดินทางแบบนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภทและไม่มีคุณสมบัติได้วีซ่าประเภท A

วีซ่าประเภท C-3

วีซ่าประเภท C-3 เป็นวีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งรวมถึงสมาชิกครอบครัว ผู้ช่วย ผู้ช่วยทำงานบ้าน หรือพนักงานส่วนบุคคล ที่จะเดินทางผ่านประเทศสหรัฐฯ เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางประเทศอื่น

หมายเหตุ

 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในการสมัครวีซ่าประเภท A ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆประเทศสหรัฐฯเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 90 วัน จะได้รับวีซ่าที่มีคำระบุบนหน้าวีซ่าว่า “TDY” (temporary duty / หน้าที่ชั่วคราว)
 2. ผู้สมัครวีซ่าประเภท A และ C-3 ทุกท่านจะต้องมีหนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศแนบมากับใบสมัคร
 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนจังหวัด เขต หรือ ภูมิภาค และพนักงาน/อาจารย์มหาวิทยาลัยจะไม่มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าประเภท A และต้องสมัครวีซ่าประเภท B แทน
 4. ผู้สมัครที่ทำงานที่กระทรวง ทบวง หรือ กรม ที่ไม่มีหน่วยงานเทียบเท่าในประเทศสหรัฐฯ จะไม่มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่านักการทูตหรือราชการ
 5. ในกรณีขององค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ หรือการแข่งขันทางการค้า เช่น การธนาคาร การทำเหมืองแร่ หรือการขนส่ง/คมนาคม เจ้าหน้าที่จากองค์กรดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่าประเภท A โดยทางสถานทูตฯอาจจะออกวีซ่าประเภทอื่นให้ตามจุดประสงค์การเดินทาง

องค์กรระหว่างประเทศ (วีซ่าประเภท G)

เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภท G สำหรับพนักงาน/ เจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ  ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร

 • G1 –สมาชิกคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ๆองค์กรระหว่างประเทศ
 • G2 – ตัวแทนจากรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับองค์กรระหว่างประเทศ
 • G3 – ตัวแทนจากรัฐบาลที่มิได้รับการยอมรับจากรัฐบาลประเทศสหรัฐฯหรือจากองค์กรระหว่างประเทศ
 • G4 – บุคคลที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวให้กับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์การสหประชาชาติ

ท่านสามารถดูรายชื่อองค์กรระหว่างประเทศ ที่กำหนดไว้ได้จากลิงก์

วีซ่าประเภท A-3 และ G-5 (ผู้ช่วยทำงานบ้าน/ แม่บ้าน/ พี่เลี้ยงของตัวแทนจากรัฐบาลต่างประเทศ) 

ผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ TOMIS ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯก่อนที่จะทำการสมัครวีซ่า  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการลงทะเบียนผ่านระบบนี้ โปรดอีเมล DomesticWorkers@state.gov (สำหรับผู้สมัครวีซ่า A-3) และ UNDomesticWorkers@state.gov  (สำหรับผู้สมัครวีซ่า G-5)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์ https://2009-2017.state.gov/s/cpr/rls/c74676.htm

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียม และข้อกำหนดในการสัมภาษณ์วีซ่า จะขึ้นอยู่กับชนิดของหนังสือเดินทาง และจุดประสงค์ในการเดินทางของท่าน  โปรดดูตารางด้านล่างก่อนการสมัครวีซ่า

จุดประสงค์การเดินทาง

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

ข้อกำหนดในการสัมภาษณ์วีซ่า

ผู้ถือหนังสือเดินทางนักการทูต

ราชการ

A-1/ A-2/ C-3

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

ไม่ใช่ราชการ

B

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม *

สำหรับผู้สมัครที่ยังคงดำรงตำแหน่งทางการทูตฯ

เข้ารับการสัมภาษณ์

ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ

ราชการ

A-1/ A-2/ C-3

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

ไม่ใช่ราชการ

B

ต้องชำระค่าธรรมเนียม

เข้ารับการสัมภาษณ์

องค์กรระหว่างประเทศ

ราชการ

G-1/ G-2/ G-3/ G-4

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

พนักงาน/ลูกจ้างส่วนบุคคล

ผู้ช่วยทำงานบ้าน/แม่บ้าน/พี่เลี้ยงของผู้สมัครวีซ่าประเภท A หรือ G

A-3 or G-5

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

เข้ารับการสัมภาษณ์

*ผู้สมัครจากบางประเทศอาจต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมตามหลักปฏิบัติต่างตอบแทนในการออกวีซ่า (reciprocity fee) หลังจากวีซ่าได้รับการอนุมัติ  โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบว่าท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้หรือไม่ได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักการทูต/วีซ่าราชการ ท่านสามารถติดต่อแผนกวีซ่าชั่วคราวได้ที่อีเมล visasbkk@state.gov

แผนกวีซ่าชั่วคราวเปิดให้บริการสำหรับผู้ขอวีซ่าราชการ (อันได้แก่ นักการทูต ผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือข้าราชการที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ) ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าประเภท A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 หรือ C-3 (วีซ่าราชการ)

หน้าต่างบริการวีซ่าสำหรับนักการทูต/วีซ่าราชการจะเปิดให้บริการดังนี้

 • สถานทูตสหรัฐอเมริกากรุงเทพ ทุกวันจันทร์และวันพุธช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13:30-15:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ 
 • สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ไม่เปิดรับใบสมัครสำหรับวีซ่านักการทูตและวีซ่าราชการ

ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่มายื่นเอกสารแทนได้ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ผู้สมัครวีซ่าประเภท A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 หรือ C-3 ที่มีคุณสมบัติจะไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า โดยผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นวีซ่าราชการจะได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติม หากท่านกำลังจะยื่นขอวีซ่าราชการ โปรดอย่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหากเจ้าหน้าที่กงสุลไม่ได้ให้คำชี้แจงกับท่าน เนื่องจากท่านไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม

โปรดทราบว่าหน้าต่างวีซ่านักการทูต/วีซ่าราชการปิดทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน โปรดดูวันปิดทำการแผนกกงสุลได้จากลิงก์ วันปิดทำการแผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

เอกสารที่ต้องยื่นและขั้นตอนการสมัคร

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม/ ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

 

หากท่านสมัครวีซ่าประเภทตามที่ระบุด้านล่าง ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียม และไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า

A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, or G-4

เอกสารที่ต้องยื่น:

- หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน

แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว DS-160  ผู้สมัครแต่ละท่านต้องกรอก DS-160 ของตัวเอง และพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 เพื่อยื่นให้กับสถานทูตฯ

- หนังสือเชิญที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอดจนรายละเอียดการไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่สหรัฐฯ

- รูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกินหกเดือน และไม่สวมแว่นตา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-photoinfo.asp)

- หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศสำหรับวีซ่าประเภท A และ C3 (Diplomatic Note หรือ Note Verbale) หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรรหว่างประเทศสำหรับวีซ่าประเภท G  ที่มีชื่อผู้สมัคร

หนังสือนำหรือจดหมายดังกล่าวจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ของผู้สมัคร:

ชื่อ และวันเดือนปีเกิด;

ชื่อตำแหน่ง/งาน;

สถานที่ๆต้องไปปฏิบัติหน้าที่ หรือเดินทางไป;

จุดประสงค์การเดินทาง;

คำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับหน้าที่การงาน;

วันที่/เวลาเดินทาง;

ระยะเวลาที่คาดว่าจะอยู่ในประเทศสหรัฐฯ;

ชื่อ/นามสกุล ความสัมพันธ์ และวันเดือนปีเกิด ของบุคคลในครอบครัวหรือต่างครอบครัวที่จะเดินทางไปกับผู้สมัคร

ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม แต่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

หากท่านสมัครวีซ่าประเภทตามที่ระบุด้านล่าง ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียม แต่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า

- A-3, G-5, NATO-7

- ผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางนักการทูต และต้องการสมัครวีซ่าเพื่อจุดประสงค์การเดินทางอื่นซึ่งไม่ใช่เพื่อการราชการ (เช่น วีซ่าประเภท B, F, M, J เป็นต้น)

เอกสารที่ต้องยื่น:

หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว DS-160 ผู้สมัครแต่ละท่านต้องกรอก DS-160 ของตัวเอง และพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 เพื่อยื่นให้กับสถานทูตฯ
- หนังสือเชิญที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอดจนรายละเอียดการไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่สหรัฐฯ
- รูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกินหกเดือน และไม่สวมแว่นตา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-photoinfo.asp)

- หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ (เฉพาะผู้สมัครวีซ่าประเภท A-3, G-5 และ NATO-7)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องใช้ในการสมัครวีซ่าแต่ละประเภท โปรดดูเว็บไซต์

ต้องชำระค่าธรรมเนียม และต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการที่มีจุดประสงค์การเดินทางซึ่งไม่ใช่เพื่อการราชการ เช่นเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าประเภท B) เพื่อการศึกษา (วีซ่าประเภท F) เพื่อการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  (วีซ่าประเภท J) เพื่อการเดินทางผ่านประเทศสหรัฐฯไปยังประเทศอื่น  (วีซ่าประเภท C-1) จะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียม และทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเอกสารที่ต้องใช้ โปรดดูได้จากเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp