การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่ม

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวจะสามารถยื่นขอทำนัดเป็นกลุ่มเพื่อมาสัมภาษณ์วีซ่าในวันและเวลาเดียวกันได้หากกลุ่มของท่านมีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คณะผู้เดินทางที่ไปฝึกงาน คณะนักแสดง คณะทัวร์และอื่นๆ โปรดทราบว่าสมาชิกครอบครัวของผู้สมัครวีซ่าแบบกลุ่มจะไม่สามารถยื่นขอทำนัดเป็นกลุ่มมาพร้อมกันได้ เมื่อท่านยื่นขออนุมัติเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่ม กรุณาระบุข้อมูลกำหนดการเดินทางและวันที่ท่านสะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่องเหตุผลในการเดินทาง ซึ่งสถานทูต/สถานกงสุลใช้วันที่ท่านระบุดังกล่าวประกอบการพิจารณาระบุวันและเวลาที่จะให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

หมายเหตุ: ทางสถานทูตฯจะสามารถจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มได้วันละไม่เกิน 50 คน หากคณะผู้เดินทางของท่านมีจำนวนมากกว่านั้น อาจถูกแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องกรอก แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) ให้เสร็จสมบูรณ์ และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

ขั้นตอนที่ 2

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องสร้าง โปรไฟล์ส่วนตัว บนเว็บไซต์ http://ustraveldocs.com/th_th/index.html ไว้ให้เรียบร้อย เพื่อให้ตัวแทนหรือผู้ประสานงานกลุ่มทำการ “ขอทำนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” ได้

ขั้นตอนที่ 3

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ทำการชำระเงินเป็นกลุ่มท่านจะได้รับหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงหมายเลขเดียวต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง โปรดใช้หมายเลขใบเสร็จรับเงินนี้ในการยืนยันว่าท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) เลือกจำนวน
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 160 เหรียญสหรัฐ
C-1 ผ่านแดน 160 เหรียญสหรัฐ
C-1/D วีซ่าผ่านแดน และ วีซ่าลูกเรือ 160 เหรียญสหรัฐ
CW วีซ่า CNMI 190 เหรียญสหรัฐ
D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน 160 เหรียญสหรัฐ
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย 205 เหรียญสหรัฐ
F นักเรียน (สายวิชาการ) 160 เหรียญสหรัฐ
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 190 เหรียญสหรัฐ
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน 160 เหรียญสหรัฐ
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 160 เหรียญสหรัฐ
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 265 เหรียญสหรัฐ
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน 190 เหรียญสหรัฐ
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 160 เหรียญสหรัฐ
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 190 เหรียญสหรัฐ
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง 190 เหรียญสหรัฐ
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 190 เหรียญสหรัฐ
R ผู้เผยแผ่ศาสนา 190 เหรียญสหรัฐ
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ 160 เหรียญสหรัฐ
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 160 เหรียญสหรัฐ
ขั้นตอนที่ 5

ผู้ประสานงานกลุ่มเข้าสู่ ระบบนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ และเลือกเมนู “ขอทำนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” เพื่อส่งคำร้องขอเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบเป็นกลุ่มผ่านระบบ โดยที่ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องเตรียมข้อมูลของผู้สมัครในกลุ่มแต่ละท่านให้พร้อม ดังต่อไปนี้สำหรับการส่งคำร้อง:

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (ตัวอย่างเช่น ชื่อ/นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือวันเดือนปีเกิด)
  2. หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า (คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว)
  3. หมายเลขบาร์โค้ด 10 หลักจากใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของผู้สมัครในกลุ่มแต่ละท่าน
ขั้นตอนที่ 5

ในกรณีที่คำร้องได้รับการอนุมัติจากสถานทูตฯหรือสถานกงสุลอเมริกาแล้ว ผู้ประสานงานกลุ่มจะได้รับอีเมลแจ้งให้เข้าโปรไฟล์ของตนเพื่อทำการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม หากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปฏิเสธการขอสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่มของท่าน ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมลเช่นกัน ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกแต่ละท่านในกลุ่มจะต้องนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

หมายเหตุ  อีเมลที่แจ้งยืนยันหรือปฏิเสธคำร้องของท่านจะถูกส่งมาจาก no-reply@ustraveldocs.com อีเมลบางประเภทจะทำการคัดกรองอีเมลจากผู้ส่งที่ผู้รับไม่รู้จักไปไว้ที่โฟลเดอร์สแปมหรือเมลขยะ หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ให้ตรวจสอบดูข้อความในโฟลเดอร์เมลขยะหรือสแปมในกล่องอีเมลของท่านดูอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 6

ผู้ประสานงานกลุ่มเพิ่มรายชื่อผู้สมัครแต่ละท่านเป็น “ผู้ได้รับการดูแล” ในโปรไฟล์ของผู้ประสานงานกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 7

สมาชิกทั้งกลุ่มไปที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า สมาชิกกลุ่มแต่ละท่านจะต้องพิมพ์และนำใบยืนยันการนัดหมายติดตัวมาด้วย รวมไปถึงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน หนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม ใบยืนยัน DS-160 รูปถ่ายสี 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน สำหรับข้อกำหนดของรูปถ่ายในการยื่นวีซ่าสหรัฐฯ โปรดดู http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-photoinfo.asp

 

โปรดทราบ: หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม กรุณาดู วิธีการทำนัดหมายสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

 
ข้อควรพึงระวัง
  • เมื่อคำร้องขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะมีเวลาจำกัดในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามปกติแล้วท่านจะได้รับระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 7 วัน แต่หากรายละเอียดยืนยันทางอีเมลที่ผู้ประสานงานกลุ่มได้รับจากสถานทูตฯ ระบุระยะเวลาแตกต่างออกไป ให้ท่านปฏิบัติตามรายละเอียดในอีเมลนั้นเป็นหลัก หากคำร้องขออนุมัติได้หมดอายุลง ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น รวมถึงยื่นขอทำนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่มใหม่ด้วย
  • หากมีสมาชิกในกลุ่มท่านใดที่ได้ทำนัดสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าท่านนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอีกต่อไป และจะต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าตามวันและเวลาที่ได้ทำนัดเองมิใช่กับกลุ่ม
  • การได้รับอนุมัติคำร้องให้เข้าสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มมิได้หมายความว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่กงสุล