ประเภทวีซ่า

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้วบุคคลต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องมีวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับการพำนักในประเทศแบบชั่วคราว หรือวีซ่าถาวรสำหรับการย้ายถิ่นฐานถาวรก็ตาม บุคคลที่มีสัญชาติของประเทศที่ได้รับการรับรองอาจจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า บุคคลทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โปรแกรมการยกเว้นวีซ่าจะต้องได้รับอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอนุมัติการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESTA) ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนดของโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า หรือเดินทางไปเพื่อศึกษาต่อ ทำงาน เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่มิได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ (วีซ่าประเภท B) ท่านจะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอวีซ่าชั่วคราว

การได้รับวีซ่าไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ วีซ่าเป็นเอกสารที่บ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่กงสุลชาวอเมริกันได้พิจารณาและเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุประสงค์บางประการตามที่ได้แจ้งไว้

วีซ่าชั่วคราว

วีซ่าชั่วคราวใช้สำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ นักเรียน หรือผู้มาทำงานที่ต้องการพำนักในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องวีซ่าของสหรัฐฯได้ระบุไว้ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวส่วนใหญ่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่กงสุลเห็นว่ามีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พำนักของตนเองและจะต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากการพำนักชั่วคราวนั้นได้สิ้นสุดลง