Thị Thực Báo chí và Truyền thông

Trên trang này:


Tổng quan

Thị thực truyền thông (I) là thị thực không định cư dành cho người đại diện của cơ quan truyền thông  nước ngoài  đến Hoa Kỳ để công tác tạm thời  khi  văn phòng chính của họ ở  nước ngoài.  Một số quốc gia có chính sách áp dụng một số quy định và lệ phí theo luật di trú của họ, Theo đó, Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng các quy định tương tự, điều này được gọi là “quan hệ tương hỗ”. Các quy định cấp thị thực báo chí, truyền thông cho người đại diện cơ quan báo chí truyền thông nước ngoài sẽ được xem xét dựa trên cơ sở chính quyền của nước sở tại của đương đơn có cấp đặc quyền tương tự cho người đại diện cơ quan báo chí, truyền thông của Hoa Kỳ hay không.

Tiêu chuẩn

Các đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể, theo luật di trú của Hoa Kỳ, mới đủ điều kiện được cấp thị thực báo chí, truyền thông. Để  được cấp thị thực truyền thông (I), các đương đơn  phải chứng minh  họ hội đủ các tiêu chuẩn.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, thị thực truyền thông dành cho "người đại diện  cơ quan truyền thông nước ngoài", bao gồm các thành viên thuộc ngành báo chí, phát thanh, phim hoặc in. Công việc  của những người này cần thiết cho hoạt động  truyền thông ở nước ngoài, chẳng hạn như phóng viên, nhóm làm phim, biên tập viên và những người có nghề nghiệp tương tự đến Hoa Kỳ để tham gia công việc của họ. Đương đơn xin thị thực này chỉ để tham gia  các hoạt động phục vụ cho cơ quan báo chí, truyền thông của họ ở nước ngoài. Để đủ điều kiện được cấp thị thực báo chí, mục đích của chuyến đi phải cần thiết về mặt thông tin và thường liên quan đến quy trình thu thập tin tức hay  tường thuật sự kiện thực tế . Viên chức lãnh sự  sẽ quyết định liệu hoạt động của đương đơn có đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông không.  Ví dụ đưa tin về sự kiện thể thao thường là lý do phù hợp để được cấp thị thực truyền thông. Các ví dụ khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những loại hoạt động liên quan đến truyền thông như sau:

 • Nhân viên chính của  cơ quan truyền thông nước ngoài tham gia  quay phim về một sự kiện tin tức hoặc phim tài liệu.
 • Thành viên của cơ quan truyền thông tham gia vào việc sản xuất hoặc phân phối phim sẽ chỉ đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông nếu tài liệu  trong phim sẽ được sử dụng để truyền bá thông tin hoặc tin tức. Ngoài ra, nguồn và việc phân bổ tài chính  cho hoạt động này phải đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Các nhà báo làm việc theo hợp đồng. Những người có thẻ nhà báo do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp, nếu làm việc theo hợp đồng và  sản phẩm của họ được sử dụng ở nước ngoài bởi một phương tiện thông tin hoặc văn hóa để truyền bá thông tin hoặc tin tức không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại. Xin lưu ý rằng họ cần có hợp đồng lao động hợp lệ.
 • Nhân viên của các công ty sản xuất độc lập khi những nhân viên đó có  thẻ nhà báo do một hiệp hội báo chí chuyên nghiệp cấp.
 • Các nhà báo nước ngoài làm việc cho một văn phòng chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của một công ty truyền thông , một tờ báo hoặc một mạng lưới truyền thông của Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ  để  đưa tin về các sự kiện tại Hoa Kỳ chỉ dành cho khán giả nước ngoài.
 • Đại diện được công nhận của văn phòng du lịch được chính phủ nước ngoài kiểm soát, điều hành hoặc được trợ cấp toàn bộ hoặc một phần và họ tham gia chủ yếu vào việc phổ biến thông tin du lịch  về quốc gia đó và  họ không đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực loại A-2.
 • Những người viết về thông tin kỹ thuật. Nhân viên các tổ chức có  văn phòng  ở Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ để phổ biến thông tin kỹ thuật .

Nhà báo t do sẽ chỉ được  xem xét cấp thị thực loại I nếu họ đáp ứng tất cả các tiêu chí sau. Nhà báo phải có:

 • Thẻ nhà báo do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp
 • Hợp đồng làm việc với một tổ chức truyền thông
 • Đưa tin không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại

Nhiếp nh gia tham gia chụp ảnh cho đoàn phim được phép đến Hoa Kỳ bằng th thc B-1  nếu họ không nhận thu nhập từ nguồn của Hoa Kỳ.

Hạn chế

Công dân của các  quốc gia tham gia Chương trình Min Th thc là phóng viên hoặc làm về truyền thông muốn đến Hoa Kỳ tạm thời với tư cách là đại diện của  cơ quan truyền thông nước ngoài  phải xin thị thực truyền thông. Họ không thể  vào Hoa Kỳ theo chương trình Miễn thị thực và họ cũng không được vào Hoa Kỳ  bằng thị thực du lịch (loại B). Nếu bạn thử vào Hoa Kỳ bằng chương trình Miễn thị thực hoặc bằng thị thực du lịch,  bạn có thể  bị nhân viên của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại cửa khẩu nhập cảnh từ chối cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ . Danh sách dưới đây mô tả các tình huống có thể sử dụng Th thc du lch hoặc Chương trình Miễn thị thực.

Đến Hoa Kỳ bằng thị thực Du lịch

Bạn có thể sử dụng th thc du lch nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Tham dự hội thảo hoặc cuộc họp

Các đại diện truyền thông đến Hoa Kỳ để tham dự các hội thảo hoặc cuộc họp với tư cách là người tham  dự và sẽ không  đưa tin về cuộc họp, trong khi ở Hoa kỳ hoặc khi đã trở về, có thể  sử dụng thị thực du lịch để vào Hoa Kỳ. Luật di trú phân biệt loại thị thực ở điểm là liệu họ có "tham gia công việc của họ" không.

Diễn giả, ging dy hoc tham gia vào các hot đng hc tp

Các đại diện truyền thông phải có thị thực du lịch khi đến Hoa Kỳ nhằm mục đích để  trình bày, giảng dạy hoặc tham gia vào các hoạt động học tập khác tại  cơ quan phi lợi nhuận  liên kết,  tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận,  tổ chức nghiên cứu của chính phủ hoặc  tại trường đại học mà đương đơn sẽ nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, phần trình bày  không được kéo dài hơn chín ngày tại cùng một  địa điểm và người diễn thuyết không được nhận tiền  thù lao của hơn năm  tổ chức cho những hoạt động này tính từ  sáu tháng gần đây.

Mua thiết b truyn thông

Nhân viên của cơ quan truyền thông nước ngoài có thể sử dụng thị thực du lịch để đến Hoa Kỳ để mua thiết bị truyền thông hoặc bản quyền phát sóng  hoặc nhận các đơn đặt hàng thiết bị truyền thông hoặc quyền phát sóng tại nước ngoài vì những hoạt động này thuộc phạm vi công tác thông thường.

Du lịch

Nhà báo nước ngoài có thể  sử dụng thị thực du lịch cho mục đích du lịch ở Hoa Kỳ mà  không cần thị thực truyền thông, với điều kiện họ sẽ không  đưa tin về các sự kiện .

Sử dụng thị thực làm việc tạm thời

Mặc dù một số hoạt động nhất định đủ điều kiện xin thị thực truyền thông vì những hoạt động đó có đặc trưng thu thập thông tin và tin tức nhưng nhiều hoạt động khác lại không đủ điều kiện. Đơn xin thị thực sẽ được  xem xét một cách toàn diện theo  từng trường hợp cụ thể. Viên chức lãnh sự  tập trung vào việc xem xét liệu mục đích của chuyến đi có cần thiết về mặt thông tin không, và liệu chuyến đi có liên quan đến quá trình thu thập thông tin không để xác định liệu đương đơn có đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông không. Danh sách dưới đây  liệt kê các tình huống mà đương đơn cần có thị thực  làm việc tạm thời như thị thực H, O hoặc P thay cho loại thị thực nhà báo/truyền thông I.

Có thể sử dụng Thị thực công tác tạm thời nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Lấy tư liệu phim cho các mục đích giải trí hoặc quảng cáo thương mại

Các đương đơn đến Hoa Kỳ với mục đích làm phim hoặc làm việc về phim, nhằm  mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại không được sử dụng thị thực truyền thông. Đương đơn cần có thị thực  làm việc tạm thời.

H tr sn xut như người soát li, qun lý thư vin hoc nhà thiết kế sn xut

Những người tham gia vào các hoạt động liên quan như người soát lỗi, quản lý thư viện, nhà thiết kế sản xuất, v.v không đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông và có thể đủ điều kiện xin loại thị thực khác như thị thực H, O hoặc P.

S kin sân khấu, show truyn hình và chương trình đ vui

 Các sự kiện mang tính chất sân khấu  và dàn dựng, ngay cả khi không có  kịch bản, chẳng hạn như chương trình truyền hình thực tế và chương trình đố vui, không nhằm mục đích chính là cung cấp thông tin và thường không liên quan đến báo chí. Tương tự như vậy, phim tài liệu mang tính chất  giải trí với các diễn viên cũng không được coi là nhằm mục đích cung cấp thông tin. Các thành viên  tham gia vào việc sản xuất này sẽ không đủ điều kiện  được cấp thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể  tư vấn các  luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được  hướng dẫn phù hợp với các dự án hiện tại.

Sn xut ni dung truyn thông ngh thut

Các đại diện truyền thông  đến Mỹ để tham gia vào việc sản xuất nội dung truyền thông nghệ thuật (trong đó sẽ sử dụng diễn viên) sẽ không đủ điều kiện được cấp thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể  tư vấn các chuyên gia luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được  hướng dẫn cụ thể phù hợp với các dự án hiện tại.

Người phụ thuộc

Vợ/chồng hoặc con chưa kết hôn dưới 21 tuổi muốn đi cùng hoặc tham gia cùng người có thị thực truyền thông I  tại Hoa Kỳ trong thời gian lưu trú của họ cần có thị thực I dành cho người phụ thuộc . Vợ/chồng và/hoặc con không dự định cư trú tại Hoa Kỳ với người có thị thực chính mà chỉ muốn đi  du lịch có thể đủ điều kiện xin thị thực du lịch (B-2).

Vợ/chồng và người phụ thuộc không được làm việc tại Hoa Kỳ bằng thị thực  I dành cho người phụ thuộc. Nếu vợ/chồng hoặc người phụ thuộc  muốn làm việc, họ sẽ cần có thị thực  làm việc phù hợp.

Các giấy tờ cần thiết

Để xin thị thực, bạn phải nộp những giấy tờ sau:

 • Mẫu đơn xin thị thực Không định cư Điện tử (DS-160). Truy cập trang web DS-160 để biết thêm thông tin về DS-160.
 • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ (trừ khi được miễn theo tha thun quc gia c th cho miễn.  Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ em, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS160 riêng.
 • Một (1) ảnh 2"x2" (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. Trang web có thông tin về định dạng ảnh bắt buộc.
 • Biên nhận đóng phí  xin thị thực không định cư. Mức phí là  160 đô la Mỹ  được thanh toán bằng tiền tệ địa phương và phí này sẽ không được hoàn lại. Trang web này có thêm thông tin về việc thanh toán lệ phí này. Nếu thị thực được cấp, tùy theo quốc tịch của đương đơn,  lệ phí  cấp thị thực có thể được áp dụng.  Trang web của Bộ Ngoại giao có thể giúp bạn tìm hiểu liệu bạn có phải thanh toán lệ phí  cấp thị thực không và lệ phí là bao nhiêu.
 • Bằng chứng công việc:
  • Nhân viên Nhà báo: Thư của chủ lao động ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty và mục đích và thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Nhà báo tự do theo hợp đồng với một tổ chức truyền thông: Một bản sao của hợp đồng với các tổ chức truyền thông ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty, thời hạn của hợp đồng và mục đích và thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Nhóm làm phim truyền thông: Thư của chủ lao động ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty, chức danh và mô tả tóm tắt về chương trình làm phim và mục đích cũng như thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Công ty Sản xuất Độc lập theo hợp đồng với tổ chức truyền thông: Thư của tổ chức ủy thác công việc ghi rõ tên của bạn, chức danh và mô tả tóm tắt về chương trình làm phim, thời hạn của hợp đồng và thời gian cần thiết để làm phim tại Hoa Kỳ.

Ngoài những giấy tờ này, bạn phải xuất trình thư hẹn phỏng vấn xác nhận bạn đã đặt lịch hẹn thông qua dịch vụ này. Bạn cũng có thể cần mang theo bất kỳ giấy tờ hỗ trợ nào mà bạn tin là hỗ trợ thông tin cung cấp cho viên chức lãnh sự quán.

Cách Xin Thị thực

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử (DS-160).

Bước 2

Thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị thực.

Bước 3

Lên lịch hẹn của bạn trên trang web này. Bạn sẽ cần thông tin sau để lên lịch hẹn:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận từ giấy biên nhận Phí xin Thị thực. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận của DS-160 của bạn
Bước 4

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin Thị thực. Bạn phải mang theo bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp trong vòng sáu tháng gần đây, hộ chiếu hiện tại và tất cả hộ chiếu cũ của bạn và biên nhận thanh toán phí xin Thị thực gốc. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Giấy tờ hỗ trợ

Giấy tờ hỗ trợ chỉ là một trong nhiều yếu tố mà viên chức lãnh sự sẽ cân nhắc trong cuộc phỏng vấn của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin thị thực và cân nhắc các yếu tố về công việc, xã hội, văn hóa và các yếu tố khác trong khi quyết định. Viên chức lãnh sự có thể xem xét dự định cụ thể của bạn, hoàn cảnh gia đình, kế hoạch và dự định lâu dài trong quốc gia thường trú của bạn.  Mỗi hồ sơ sẽ được xét duyệt riêng biệt theo đúng qui định của luật pháp.

Lưu ý: Không xuất trình giấy tờ giả. Gian lận hoặc trình bày sai có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện xin thị thực vĩnh viễn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật, hãy mang theo giấy tờ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong một phong bì được dán kín. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai và sẽ tôn trọng tính bảo mật của thông tin.

Bạn nên mang theo những giấy tờ sau đến buổi phỏng vấn:

 • Thẻ báo chí
 • Thư của chủ lao động nêu rõ mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú dự kiến, số năm bạn đã làm việc với chủ lao động và số năm bạn đã làm nghề báo.

Giấy tờ hỗ trợ cho người phụ thuộc

Nếu vợ/chồng và/hoặc con của bạn xin thị thực sau đó, cần phải xuất trình bản sao thị thực truyền thông của bạn cùng với đơn xin thị thực.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về thị thực dành cho nhà báo và nhân viên truyền thông, truy cập trang web của Bộ Ngoại giao.