ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดให้ทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราวโดยจำกัดเฉพาะวีซ่านักเรียน F, M และ J บางประเภท (แพทย์ต่างชาติ, ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา, แขกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, อาจารย์พิเศษ, นักวิจัย, นักวิจัยที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในระยะสั้น, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียนมัธยม และนักศึกษามหาวิทยาลัย), วีซ่าประเภท C1/D, E, I, O และ P รวมถึง วีซ่าถาวรบางประเภท ได้แก่ IR1, IR2, CR1 และ CR2 ผู้สมัครวีซ่าประเภท C1/D, I, O และ P จะต้องยื่นขอนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนเท่านั้น หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อขอวีซ่าอย่างเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp


สถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ทราบว่ามีผู้สมัครวีซ่าจำนวนมากได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและยังคงรอทำการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าอยู่ ทางสถานทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังดำเนินการให้กลับมาสัมภาษณ์วีซ่าแบบปกติอย่างรวดเร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในระหว่างนี้ทางสถานทูตสหรัฐฯ ได้ขยายอายุของค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า(ที่เรียกว่า MRV fee)ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่สามารถทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้เนื่องจากการระงับการให้บริการของแผนกกงสุลก่อนหน้านี้สามารถทำนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าด้วยค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว โปรดติดตามข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับการกลับมาเปิดให้สัมภาษณ์วีซ่าตามปกติ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคน และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ได้ขยายเวลาเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กงสุลสามารถยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่ยื่นต่ออายุวีซ่าประเภทเดียวกันตามที่กำหนด ก่อนหน้านี้เฉพาะผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวที่วีซ่าหมดอายุไม่เกิน 24 เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเข้ารับสัมภาษณ์วีซ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ขยายระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นการชั่วคราวโดยยืดอายุวีซ่าเดิมที่หมดอายุไม่เกิน 48 เดือน นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้กงสุลสามารถพิจารณาคำร้องวีซ่าชั่วคราวบางประเภทได้ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนผู้สมัครวีซ่าที่ต้องเข้าติดต่อเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าที่แผนกกงสุล ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งกับผู้สมัครวีซ่าและเจ้าหน้าที่แผนกกงสุล ผู้เดินทางโปรดศึกษาข้อมูลการให้บริการที่เว็บไซต์ของสถานทูตฯและสถานกงสุลฯที่ใกล้ท่าน ตลอดจนคุณสมบัติและคำแนะนำในการยื่นต่อวีซ่าโดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์


ประธานาธิบดีไบเดนยกเลิกประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับที่ 10014 เรื่อง “ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าด้วยการระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ของผู้สมัครวีซ่าถาวรที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับผู้สมัครวีซ่าถาวรที่ได้รับผลกระทบจาก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับนี้ โปรดอ่านคำแนะนำได้ที่นี่.


ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับที่ 10052 ซึ่งระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวของผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวประเภท H-1B, H-2B, J (สำหรับวีซ่าบางประเภทที่เป็นโครงการแลกเปลี่ยน) และ วีซ่าประเภท L สิ้นสุดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สมัครวีซ่าที่ยังมิได้รับการสัมภาษณ์วีซ่าหรือมิได้ทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าไว้ จะได้รับการพิจารณาคำร้องตามข้อกำหนดการให้บริการด้านวีซ่าเป็นลำดับ ผู้สมัครวีซ่าที่เคยได้รับการปฏิเสธก่อนหน้านี้เนื่องจากการบังคับใช้ของประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับที่ 10052 สามารถสมัครวีซ่าได้ใหม่โดยการยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง


บุคคลต่างชาติที่ได้เดินทางไปประเทศตามที่ได้ระบุด้านล่างภายใน 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐฯ ตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9984, 9992, และ 10143 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564:

-ประเทศอินเดีย (เฉพาะผู้สมัครวีซ่าชั่วคราว)
-ประเทศแอฟริกาใต้
-ประเทศบราซิล
-สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (อังกฤษ) และไอร์แลนด์เหนือ ไม่รวมถึงดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร
-สาธารณรัฐไอร์แลนด์
-กลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ (ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)
-สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
-สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)

โดยบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นได้แก่ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสหรัฐฯ และสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯ ตามที่ระบุในประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการยกเว้นตามประธานาธิบดีสหรัฐฯ หากท่านอาศัยอยู่ เพิ่งเดินทางไป หรือกำลังจะเดินทางไปประเทศกล่าวมาข้างต้น ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ  โปรดทำการเลื่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่า และกรุณาจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ให้เกินระยะเวลา 14 วันหลังจากท่านเดินทางออกจากประเทศดังกล่าว  นอกจากนี้หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ทางแผนกกงสุลขอให้ท่านเลื่อนนัดสัมภาษณ์ไปอย่างน้อย 14 วันโปรดคลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


โปรดทราบว่าเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในประกาศประธานาธิบดีเรื่อง “การยุติคำสั่งระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ของบุคคลต่างชาติ” โดยประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้ยุติข้อจำกัดในการเดินทางที่ระบุภายใต้ประกาศประธานาธิบดีฉบับ 9645 และ 9983 ซึ่งระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ของบุคคลบางสัญชาติ โดยขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า ได้แก่ พม่า เอริเทรียอิหร่าน คีร์กีซสถาน ลิเบีย ไนจีเรีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย แทนซาเนีย เวเนซุเอลา และเยเมน กรุณาคลิก ที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคมเป็นต้นไป  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC)   กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ทางอากาศต้องแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ (ผลตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ SARS-COV-2 ที่ได้รับการอนุมัติ หรือตรวจโดยหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับประเทศ)  และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สายการบินจะต้องยืนยันผลตรวจที่เป็นลบของผู้โดยสารทุกคนก่อนได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง สายการบินจะปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารที่ไม่แสดงเอกสารยืนยันผลตรวจที่เป็นลบหรือยืนยันว่าหายจากโรคแล้วขึ้นเครื่อง ข้อกำหนดให้แสดงผลตรวจโรคนี้มิใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครวีซ่า ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทุกฉบับที่ควบคุมการเดินทางเนื่องจากมาจากโควิด-19 ยังคงมีผลบังคับใช้ และจะยังมีผลบังคับใช้กับผู้เดินทางทุกคนโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจโรคหรือการได้รับวัคซีนป้องกันโรคแต่อย่างใด ผู้เดินทางที่มีข้อยกเว้นอันเนื่องมาจากผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest Exception) ของประเทศสหรัฐฯ จะต้องได้รับการตรวจก่อนการเดินทางตามข้อกำหนดด้วยเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอยกเว้นการแสดงผลรับรองการตรวจเชื้อ กรุณาคลิก ที่นี่


เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ผู้สมัครอาจสามารถยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visarenew.asp โปรดศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนที่จะทำการส่งเอกสารเพื่อยื่นต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์


สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ได้กลับมาดำเนินการพิจารณาคำร้องวีซ่าถาวรบางประเภท ซึ่งมิได้รับผลกระทบจาก ประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ ฉบับที่ 10014 และ 10052 โดยผู้สมัครวีซ่าที่มีสิทธื์ในการได้รับวันนัดสัมภาษณ์จะได้รับอีเมลพร้อมคำชี้แจงจากทางสถานทูตฯ กรุณาอย่าทำการจองวันนัดสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์นี้จนกว่าท่านจะได้รับการแจ้งทางอีเมลจากสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ โดยตรง แม้ว่าสถานะคำร้องของท่านจะขึ้นว่า “พร้อม” (Ready) ก็ตาม


โปรดทราบว่าท่านต้องสวมหน้ากากเมื่อท่านเดินทางไปยังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ หากท่านมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด หรือสงสัยว่าท่านอาจได้รับเชื้อไวรัสโควิด 19 โปรดอย่าเดินทางมายังสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ และโปรดทำการเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์ของท่าน


โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ก่อนทำจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า โปรดอัปเดตโปรไฟล์ของท่านที่มีหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 โดยการคลิก “อัปเดตโปรไฟล์” ในเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านทำการจองนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ โปรดใช้หมายเลขบาร์โค้ดจากแบบฟอร์ม DS-160 อันล่าสุดของท่าน หากท่านได้ทำการจองนัดสัมภาษณ์โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน ท่านต้องทำการอัปเดตหมายเลขบาร์โค้ดนี้ในโปรไฟล์ออนไลน์ของท่านอย่างน้อย 3 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าของท่าน มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า และจะต้องทำการจองนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยใช้หมายเลขบาร์โค้ดอันใหม่

สำหรับผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่: โปรดพิมพ์ใบยืนยัน DS-160 และใบยืนยันการนัดหมาย และนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร