អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / គេហទំព័រមានប្រយោជន៍

គេហទំព័រមានប្រយោជន៍

លើទំព័រនេះ


រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

ក្រសួង​សន្តិសុខ​មាតុភូមិ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

គោលនយោបាយទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិក

ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុម័តដោយសភា ផ្ដល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ រួមទាំងការធ្វើដំណើរចូល និង ការចាកចេញ កំណត់អំពីនរណាដែលអាចចូលបាន ហើយតើរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលពួកគេអាចស្នាក់នៅ និង ពេលណាដែលពួកគេត្រូវតែចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ និង សញ្ជាតិ (INA) ក្នុង មាត្រាទី 8 នៃក្រមសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ដោយមានការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់ខ្លួន។ បន្ថែមលើនេះ ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីៗជាច្រើនមានផលប៉ះពាល់លើដំណើរការទិដ្ឋាការ ជាឧទាហរណ៍រួមមាន ច្បាប់អ្នកស្នេហាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ 2001 និង ច្បាប់ពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែន និង កំណែទម្រង់ទិដ្ឋាការឆ្នាំ 2002 ជាដើម។ សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក