អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ស្ថានទូតអាមេរិក

ស្ថានទូតអាមេរិក

លើទំព័រនេះ


អាស័យដ្ឋាន និងព័ត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទំនង

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
លេខ1 ផ្លូវលេខ96 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ (ក្បែរវត្តភ្នំ)
ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទៈ (855-23) 728-000 
ទូរសារៈ (855-23) 728-700 
អ៊ីម៉េល៖
ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍៖ NIVphnompenh@state.gov
ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍៖ IVphnompenh@state.gov
គេហទំព័រៈ https://kh.usembassy.gov/