អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / Document Drop-Off Locations

ទីតាំងដាក់ឯកសារ

On this page


សង្ខេប៖

ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដោយមិនមានការសម្ភាសន៍ ឬអ្នកតម្រូវឱ្យដាក់ឯកសារបន្ថែមទៅកាន់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកគួរតែបញ្ជូនពាក្យសុំ និង/ឬឯកសាររបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកនាំសំបុត្រដែលបានកំណត់ ដែលនឹងបញ្ជូនឯកសាររបស់អ្នកទៅកាន់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទីតាំង

នៅVFS Global, អាស័យដ្ឋាននៅ Phnom Penh Tower, 12th Floor, Preah Monivong (St. 93) corner, St. 232, 120308 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.