អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / រយៈពេលរង់ចាំការណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍

រយៈពេលរង់ចាំការណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក តែងតែដំណើរការរាល់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ ឲ្យបានលឿនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន ហើយតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយរយៈពេលរង់ចាំការណាត់ពេលវេលាឲ្យកាន់តែខ្លីទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាន។ នោះមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកស្រូតណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍មុន អ្នកនឹងអាចទទួលបានថ្ងៃ និងពេលសម្ភាសន៍តាមបំណងដែលអ្នកចង់បាន។

រយៈពេលសម្រាប់ដំណើរការពាក្យសុំទិដ្ឋាការ

រយៈពេលដំណើរការពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាទូទៅមានរយៈពេលបីថ្ងៃធ្វើការ ប៉ុន្តែដំណើរការពាក្យសុំទិដ្ឋាការមួយចំនួនមានរយៈពេលខុសពីនេះ អាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់ពាក្យសុំទាំងនោះ និងតម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀត។

រយៈពេលរង់ចាំនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពេលវេលាទំនេរ

រយៈពេលរង់ចាំការណាត់សម្ភាសន៍បច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងភ្នំពេញ 

ពេលវេលាទំនេរនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចណាត់សម្ភាសន៍បាន

ធ្វើការណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍