អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / តាមដាន​លិខិតឆ្លងដែន​របស់​ខ្ញុំ

តាមដានលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្ញុំ

លើទំព័រនេះ


ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រសិនបើគេអនុម័តចេញទិដ្ឋាការជូន អ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណពណ៌ផ្ទៃមេឃមួយដែលមានសរសេរថ្ងៃនិងម៉ោងច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកត្រឡប់មកយកលិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការរបស់អ្នកវិញនៅ VFS Global, អាស័យដ្ឋាននៅ Phnom Penh Tower, 12th Floor, Preah Monivong (St. 93) corner, St. 232, 120308 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

ឯកសារតម្រូវសម្រាប់មកយកលិខិតឆ្លងដែន

អ្នកត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណពណ៌ផ្ទៃមេឃដើម្បីយកលិខិតឆ្លងដែន និងទិដ្ឋាការរបស់អ្នកវិញ។ ប្រសិនបើក្នុងករណីបាត់ប័ណ្ណពណ៌ផ្ទៃមេឃនេះ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមក IVPhnomPenh@state.gov ដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះ។