អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ទីតាំងធនាគារ

អាស័យដ្ឋានធនាគារ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

អ្នកអាចបង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្ដោរប្រវេសន៍ដោយផ្ទាល់នៅសាខាណាមួយរបស់ធនាគារ Cathay United Bank ឬ VFS Globalនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន។ថ្លៃដាក់ពាក្សត្រូវបង់ជាដុល្លារអាមេរិក។ សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញ ការបង់ប្រាក់

អាស័យដ្ឋានសាខាធនាគារ

  • បង់ជាសាច់ប្រាក់នៅសាខាធនាគារកាថេយូណៃធីត, សូមចុចទីនេះ
  • ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់នៅVFS Global, អាស័យដ្ឋាននៅ Phnom Penh Tower, 12th Floor, Preah Monivong (St. 93) corner, St. 232, 120308 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.