អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះផងដែរ។

ក្នុងឆ្នាំ 2022 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបិទតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ 2022
ថ្ងៃទី ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សំរាក

បុណ្យកម្ពុជា ឬអាមេរិក

៣១ ធ្នូ សុក្រ ឆ្លងឆ្នាំសកល (២០២២) អាមេរិក
៧​​ មករា សុក្រ ទិវាជ័យជម្នះរបបប្រលៃពូជសាសន៍ ខ្មែរ
១៧ មករា ច័ន្ទ ទិវាMartin Luther King អាមេរិក
២១ កុម្ភៈ ច័ន្ទ ទិវាប្រធានាធិបតី អាមេរិក
៨ មីនា អង្គារ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ខ្មែរ
១៣ មេសា ពុធ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
១៤ មេសា ព្រហស្បតិ៍ បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ខ្មែរ
១៥ មេសា សុក្រ

បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

ខ្មែរ
៣០ ឧសភា ច័ន្ទ ទិវារំឭក (Memorial Day) អាមេរិក
២០ មិថុនា ច័ន្ទ ទិវា Juneteenth អាមេរិក
៤ កក្កដា ច័ន្ទ ទិវាឯករាជ្យជាតិ អាមេរិក
៥ កញ្ញា ច័ន្ទ ទិវាពលកម្ម អាមេរិក
២៦ កញ្ញា ច័ន្ទ បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ ខ្មែរ
២៧ កញ្ញា អង្គារ បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ ខ្មែរ
១០ តុលា ច័ន្ទ ទិវាជនជាតិដើម អាមេរិក
៧ វិច្ឆិកា ច័ន្ទ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
៨ វិច្ឆិកា អង្គារ បុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
៩ វិច្ឆិកា ពុធ ទិវាឯករាជ្យជាតិ ខ្មែរ
១១ វិច្ឆិកា សុក្រ ទិវាអតីតយុទ្ធជន អាមេរិក
២៤ វិច្ឆិកា ព្រហស្បតិ៍ ទិវាអរព្រះគុណ (Thanksgiving) អាមេរិក
២៦ ធ្នូ ច័ន្ទ បុណ្យភ្នំបិណ្ឌ អាមេរិក