អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / តាមដានស្ថានភាពនៃការស្នើសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្ញុំ

តាមដានស្ថានភាពនៃការស្នើសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្ញុំ

លើទំព័រនេះ


ព័ត៌មានទូទៅ

ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនៃឯកសារធានាអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក សូមមើលគេហទំព័រ USCIS នៅ ទីនេះ។ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលលេខបង្កាន់ដៃបង់ថ្លៃពាក្យធានារបស់អ្នកដែលមានចំនួន 13 ខ្ទង់ ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងអក្សរ EAC WAC LIN ឬ SRC និងបន្តដោយលេខ។