Txheej txheem thiab kev tso cai

saum website no:


Siv thiab nrhiav ntaub ntawv 

Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Tebchaws tau pub cai CGI  qhia los ntawm kev thov ntaub ntawv rau txhua tus neeg mus kev thov visa mus Meskas, kom pab tau koj txoj kev thov visa mus Meskas CGI yuav tau nug txog koj cov ntaub ntawv ntawm no: Npe, chaw nyob, hnub yug, lej passprot, tus IP, thiab txhua yam kev nug ntxiv. Tag nrho cov ntaub ntawv no yuav tau peb saib xyuas thiab khaws cia rau saum computer hauv Meskas tau tso cai los ntawm kev sib tham CGI thiab DoS.

Nqi thov visa (MRV)

 • Yog tias koj tau ntsib teeb meem txog koj qhov kev them nqi los sis koj ntseeg tau tias koj qhov kev them nqi tseem tsis tau them tiav, KOJ TSIS TXHOB MUS THEM NQI DUA ZAUM OB VIM TIAS NWS YUAV TSIS THIM ROV QAB. Peb xav kom koj kuaj xyuas koj tus account hauv tuaj txhab nyiaj. Yog tias koj tus lej nyiaj hauv tuam txhab twb raug tshwj tawm tiam sis koj yeej teem tsis tau caij xam phaj, thov zoo siab hu rau peb lub chaw pab cuam peb mam pab kuaj xyuas ntxiv.
 • Nqi thov visa MRV yuav tsis pauj rov koj thiab tau siv coj los teem sij hawm xam phaj lub sij hawm hauv ib xyoos ua qab hnub koj mus them nqi.
 • Nqi visa MRV kuj rov los teem sij hawm xam phaj ntawm zaug teem caij tau tso cai. Thaum nqi visa tau lo rau hauv hauv ib lub profile los yog siv los teem sij hawm zaug xub thawj, nqi visa yuav tsi tau coj los siv rau lwm lub profile lawm.
 • Tas nrho qhov nqi koj them yuav tau siv yam nyiaj nyob hauv lub teb chaws uas koj thov kev teem caij xam phaj li thiab tsuas muaj nqi rau hauv lub teb chaws koj thov visa ntawd xwb. Tus nqi no yuav tsis tau xa mus rau Xab Tham Thuj/Koos Xum Meskas nyob lwm lub teb chaws ntawm koj qhov nqi tau them ntawd. Ntawm koj teeb meem no koj yuav tau them dua nqi visa tshiab nyob ntawm lwm lub teb chaws koj xav thov visa ntawd.
 • Them nqi tau siv daim ntawv Cash Deposit Instructions tas sij hawm siv, thiab cov chaw koj them nqi tsi muaj nyob ntawm website Lub Tuam Txhab Nyiaj thiab Hom Kev Xaiv Them Nqi thiab Them Kuv Cov Nqi Vixaj yuav ntsib cov teeb meem ntawm no:
  • Qhov nqi koj tau them yuav qeeb dua.
  • Qhov nqi koj them yuav tsi txaus thiab yuav tau them koj nqi tsi tau txaus ntawd.
  • Teeb meem yuav ntsib rau hauv kev them nqi tej zaum koj yuav tau mus them dua nqi tshiab thiab.

Kev hloov pauv los ntawm txheej txheem thiab tus nqi

Txheej txheem thiab tus nqi thov visa nkag ib ntus los yog nkag mus nyob teb chaws Meskas tsis nyob hauv hauv kev saib xyuas ntawm CGI tej zaum yuav tau hloov pauv yuav tsi ceeb toom qhia koj ua ntej. CGI tsis muaj cai yuav los pauv hloov cov txheej txheem, tus nqi thiab tsi muaj caij yuav los nce tus nqi thov visa (MRV) kom siab dua.

Lub Chaw Pab Cuam

 • Peb lub chaw pab cuam pab qhia koj paub cov ntaub ntawv raws li hauv kev tso cai ntawm Xab Tham Thuj/Koos Xum Meskas.
 • Tus pab cuam ntaub ntawv yuav pab tsis tau koj ua tiav daim ntawv foos DS-160/260. Lawv kuj qhia tsi tau rau koj hais tias yuav xaiv hom visa twg thiab kuj yuav qhia tsi tau rau koj tseeb tseeb tias yuav nqa cov ntaub ntawv li cas mus xam phaj.
 • Tag nrho cov kev sib tham thov visa yuav tau muab kaw lus cia kom peb lub chaw pab cuam qhia tau zoo dua rau koj. Ntawm qhov teeb meem no peb yuav tau qhia koj ua ntej thaum pib yuav tham xov tooj.
 • Koj kuj hu tau tuaj ntawm peb kev pab cuam visa tus xov tooj, email los yog cov kev pab xa xov saum peb lub website.

Sau ntaub ntawv

CGI kuaj xyuas koj cov ntaub ntawv saum website no raws li hom phiaj:

 • Pab/qhia txhua yam xav paub rau tus neeg thov visa
 • Pab koj qhov teeb meem thov visa thiab qhia koj teem sij hawm xam phaj
 • Saib xyuas koj lub sij hawm thov visa

Saib xyuas kom yog

CGI tsis muaj feem xyuam txog kev tseeb cuav los ntawm ib tus neeg twg tso npe thov ntawv cov ntaub ntawv muab lub chaw pab cuam. Qhov feem xyuam ntawd yog ntawm tus neeg thov visa, ntseeg siab tias qhov ntaub ntawv koj muab rau CGI ntawd kom yog lawm.

Kev teem caij sai sai Kev teem caij rau ib pawg neeg

 • Kev thov teem caij sai sai tsuas tau pab saum online los ntawm tus neeg thov visa lub profile, tus qhua thov visa ib leeg, los yog tus neeg pab qhua ua ntaub ntawv thov visa. Kev teem cai sai sai tsuas pub tau rau koj ib zaug ntawm koj ib zaug thov visa.
 • Kev teem cai sai sai yuav tau tso cai los ntawm Xab Tham Thuj. Ua ntej thaum thov kev teem caij sai sai tus neeg thov visa yuav tau qhia txog ntawm nws txoj hauj lwm tseem ceeb li cas thiaj li thov kev teem caij sai sai.
 • Cov teeb meem tseem ceeb yuav thov tau mus xam phaj sai sai rau koj thiab koj cov neeg xws li: nteeg tuag, txoj hauj lwm tseem ceeb heev, tub kawm los yog tus neeg sib pauv hloov, Zoo siab xyuas ntawm Tso Npe Thov rau Qhov Teem Caij Sib Ntsib Sai Sai saum peb lub website.

Muaj hnub teem caij xam phaj

Cov kev teem caij xam phaj uas tau muaj nyob rau hauv kev teem caij ua ntus zus thiab yuav raug saib raws li qee cov txheej txheem ntawm tus neeg thov. Tej zaum Xab Tham Thuj yuav muab ib qhov kev zam thov vixaj cais rau koj ib leeg raws li cov xwm txheej uas yuav hloov pauv los sis sib txawv. CGI yuav tsis tuaj yeem lav txog cov teeb meem no kuj xws li tsis lav cov sij hawm teem caij xam phaj  lossis lwm yam kev pab cuam.

Sij hawm tos kev teem caij xam phaj

Lub sij hawm tos kom tau txais kev teem caij xam phaj hauv Xab Tham Thuj tuaj yeem hloov pauv thiab saib xyuas raws li cov ntaub ntawv tau xa tuaj thiab cov neeg ua hauj lwm. Qhov no tsuas yog kev kwv yees xwb thiab yuav tsis lav hais tias yuav muaj hnub teem caij xam phaj.

Muab visa rau koj

Pub visa thiab tsi pub visa rau koj yuav tau tso cai los ntawm Xab Tham Thuj, VAC tsi muaj feem xyuam txog ntawm qhov koj tau visa thiab tsi tau visa, thiab yuav qhia tsi tau koj teeb meem vim li cas.

Hloov pauv saum internet

Internet yog ib qhov chaw ua hauj muaj nyob saum txhua lub teb chaws, siv internet coj los saib xuyas koj cov ntaub ntawv thiab ua hauj lwm saum website nrog CGI tham txog koj cov ntaub ntawv, siv koj cov cov ntaub ntawv ntawm koj tus kheej coj los ua ntaub ntawv thov visa.

Lwm lub website dua

CGI lub website tau muaj kev mus nrog lwm lub website dua tsi muaj nyob hauv feem xyuam saib xyuas ntawm CGI thiab tsi nyob hauv kev tso cai ntawm no. Tus neeg nkag mus hauv cov website no kuj yuav tau lawv muaj koj cov ntaub ntawv coj los pab koj los ntawm kev thov visa raws li kev tso cai ntawm lawv tsi zoo li txoj cai ntawm CGI. CGI thiab tas nrho cov neeg ua hauj lwm nyob hauv CGI los yog peb cov neeg pab qhia koj los ntawm kev thov visa tsi muaj feem xyuam los ntawm kev tsim teeb meem hauv lwm lub website muaj tso kev nrog CGI, tsi muaj dua lwm lub website tau muaj kev saib xyuas los ntawm CGI.

Rov qab saib xyuas

Kev sib tham los ntawm txheej txheem thiab kev tso cai kuj yuav tau sib pauv hloov raws li lub sij hawm, tus neeg thov visa yuav tau ua raws li cov txheej txheem thiab kev tso cai nyob ntawm lub sij hawm koj thov.