Suav txij li hnub tim 21 lub 7 hli ntuj los no, Tuam Siv Meskas (Xab Tham Thuj Meskas) hauv Tuam Ceeb Vieng Cas teb chaws Nplog twb tau pib qhib muaj kev xam phaj qee hom Vixaj mus saib xyuas dua lawm xws li hom Vixaj F, M, thiab J rau cov neeg txawv teb chaws uas thov Vixaj nyob rau hauv teb chaws Nplog. Ua ntej yuav teem caij xam phaj thov Vixaj, txhua tus qhua thov uas yog xam xaj Nplog thiab neeg Nplog uas thov Vixaj nyob rau hauv lub teb chaws Nplog yuav tsum tau nkag mus nyeem cov xov xwm hais txog qhov tsis kam muab Vixaj rau haiv neeg Nplog ntawm No. Tuam Siv Meskas (Xab Tham Thuj Meskas) muaj lub hom phiaj ua kom muaj kev xam phaj sai li sai tau, tiam sis ntshe yuav tau txuas lub sij hawm tos xam phaj no mus ntxiv vim tias tseem muaj ntau yam khuam kev tsis tau daws tag. Tus nqi them xam phaj thov Vixaj (MRV) tuaj yeem siv tau thiab tej zaum yuav siv tau teem caij thov Vixaj nyob rau lub teb chaws uas koj tau them tus nqi ntawv mus ntev li ib lub xyoo suav txij li hnub koj tau them tus nqi ntawv mus. Yog tias koj ho muaj hauj lwm maj ceev thiab xav sawv kev mus sai li sai tau, thov chaw koj ua raws li cov ntawv qhia ntawm No txhawm rau thov kev Xam phaj sai. Thov caw koj nyeem cov ntaub ntawv tshaj tawm ntawm tus thawj coj Meskas nyob rau ntawm No; peb xav kom koj xav seb koj puas tsim nyog tau Vixaj ua ntej koj yuav them tus nqi thov Vixaj vim tias koj yuav tsis tau txais koj cov nyiaj thov Vixaj ntawv rov qab yog tias koj xam phaj poob.


Xab Tham Thuj Mes kas hauv teb chaws Nplog nkag siabhais tias muaj ntau ntau tus qhua twb tau them tus nqi thov vixaj thiab tseem tab tom tos ntsoov teem caij xam phaj thov vixaj. Peb tab tom siv zog ntsos ua kom txhua yam kev thov  vixaj rov qab los zoo li qub sai li sai tau thiab muaj kev nyab xeeb tau. Nyob rau lub sij hawm tos no, Xab Tham Thuj Meskas yuav txuas lub hnub nyoog siv daim ntawv them tus nqi thov vixaj (tau hais tias yog tus nqi MRV) mus ntxiv txog hnub tim 31 lub 12 hli xyoo 2021. Tag nrho cov qhua uas teem tsis tau teem caij xam phaj thov vixaj vim Xab Tham Thuj kaw qhov rooj  tsis tau qhib ua vixaj tuaj yeem teem caij xam phaj thiab/ los yogteem caij xam phaj uas siv tus nqi MRV uas koj them tag los ntawv. Thov caw soj ntsuam tus  website no txhawm rau kom paub txog lub sij hawm peb yuav rov qab los ua hauj lwm thov vixaj li qub.


Tsab ntawv tshaj tawm ntawm Tus Thawj Coj Teb Chaws Meskas tau hais tias tau ncua lub sij hawm txwv tsis pub nkag teb chaws rau cov niam txiv laj pej xeem txawv teb chaws ua nyuam qhuav mus ntoj ncig los sis nkag mus rau qee lub teb chaws uas muaj kab mob nthuav txav loj los tau li 14 hnub ua ntej lawv yuav nkag mus los sis npaj siab yuav nkag mus rau teb Meskas. (Tus Thawj Coj Tsab Ntawv Tshaj Tawm uas muaj tus zauv xws li 9984, 9992, 9993, 9996, thiab 10041) thiab cov tsab ntawv tshaj tawm ntawm Thawj Coj uas hais txog kev txwv nkag teb chaws rau cov neeg mus nyob thiab cov nkag mus nyob ib ntus tus uas yuav mus ua hauj lwm vim yuav ua rau muaj kev phom sij rau cov neeg ua hauj lwm tim Meskas tom qab tus kab mob Corona tau tshwm sim (Tsab Ntawv Tshaj Tawm Ntawm Tus Thawj Coj uas muaj tus zauv 10014 thiab 10052) tseem pheej siv tas zog. Yog xav paub txog cov tsab ntawv Tshaij Tawm no, thov caw koj nkag mus saib ntawm no


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.