Ceeb Toom Tseem Ceeb

TTxij li hnub tim 21 lub 7 hli, Xab Tham Thuj Meskas hauv nroog vias cas teb chaws Nplog qhib kev rov teem caij xam phaj rau ib txhias vixaj nkag teb chaws ib ntus, xws li cov vixaj F, M, J. Ua ntej yuav teem caij xam phaj thov vixaj, txhua tus qhua thov uas yog haiv neeg Nplog yuav tsum tau nyeem kom meej txog cov kev txwv tsis kam muab vixaj rau cov pej xeem nyob teb chaws Nplog ntawm no. Xab Tham Thuj yuav saib xyuas tag nrog txhua cov ntaub ntawv thov kom sai li sai tau. Tiam sis, lub sij hawm tos xam phaj tej zaum yuav ntev zog vim cov qhua tseg cia tag los coob heev. Tus nqi thov vixaj muaj sij hawm siv teem caij xam phaj nyob rau hauv lub teb chaws uas koj them tus nqi ntawv ntev txog li ib lub xyoo suav txij hnub mus them nqi mus. Cov qhua thov uas muaj hauj lwm ceev, sai yuav mus rau teb chaws Meskas kom sai li sai tau, thov caw koj ua raws li cov lus qhia ntawm no txhawm rau thov kev xam phaj sai. Thov caw koj nkag mus nyeem cov xov xwm uasTus Thawj Coj Teb chaws tau tshaj tawm ntau ntau nyob rau  Ntawm no; thov caw koj nyeem kom tag thiab xav kom ntxaws ua ntej koj yuav them tus nqi thov vixaj vim tias yog koj them tas lawm lawv yuav tsis rov koj tus nqi rau koj lawm dua.  

Cov qhua thov hom vixaj H1B, H2B, H4, L thiab ib txhias vixaj J uas tau hai nyob rau hauv Tsab Ntawv Tshaj Tawm ntawm tug Txhawj Coj Teb Chaws 10052  yuav tsum tau teem caij xam phaj tsuas yog thaum koj ntseeg tias tias koj tsim nyog yuav tau vixaj raws li ib qho nyob hauv cov kev zam uas tau hais hauv Tsab Ntawv Tshaj Tawm no:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


Txij hnub tim 20 lub 3 hli ntuj, tuam siv Meskas los sis Xab tham Thuj Meskas nyob rau nroog Vias cas hauv teb chaw nplog yuav kaw tag nrho cov hnub teem caij xam phaj thov vixaj nkag mus nyob hauv teb chaws thiab cov vixaj nkag teb chaws mus nyob ib ntus. Peb qhov chaw ua hauj lwm yuav rov ua hauj lwm kom sai li sai tau, tab sis lub sij hawm no peb yuav teb tsis tau meej tsheeb tias yuav yog hnub twg kiag. Tug nqi nyiaj thov vixaj muaj sij hawm siv li ib lub xyoo suav txij hnub koj mus them tus nqi thov vixaj ntawm lub teb chaws koj thov ntawv mus. Yog koj muaj hauj lwm maj ceev xav sawv kev mus Meskas kom sai li sai tau, thov caw koj ua raws li kev qhia ntawm no: https://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-expeditedappointment.asp  txhawm kom tau lub sij hawm xam phaj sai.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 

Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.