Ceeb Toom Tseem Ceeb

  • Suav txij hnub 26 lub 6 hli xyoo 2018, Lub Tsev Hais Plaub txiav txim qeb siab MesKas tau txiav txim siab tso cai siv txuas ntxiv txoj cai tshaj tawm ntawm Thawj Tswj Hwm nab npawb 9645. Cov pej xeem ntawm Iran, Libya, Kaus lim Qaum Teb, Somalia, Syria, Yemen thiab Venezuela yuav raug kev txwv saum no. Yog xav paub ntxiv, thov zoo siab nias ntawm no website.
  • Txij li hnub 29 hli 11 xyoo 2016, Cov neeg pej xeem nyob Suav teb (China) tau muaj hom visa B1, B2 los yog B1/B2 sij hawm siv yog 10 xyoo lo hauv daim passport suav yuav tau updating personal information hauv daim form thov visa dlau los ntawm Electronic Visa Update System (EVUS) ua ntej thaum mus Meskas. Qhov hauj lwm no 2 xyoo yuav tau Update 1 zaug, Los yog thaum siv daim passport tshiab los yog thov hom visa tshiab B1, B2, B1/B2, qhov teeb meem twg tshim sim ua ntej ces siv qhov ntawd. Kev qhia Electronic Visa Update System EVUS muaj nyob ntawm website: www.EVUS.gov . Tam si no tsi tag yuav them tus nqi thov EVUS. Koj kuj yuav thov tau EVUS dawb xwb tsi poob nyiaj. Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws thiab kev lis kev cai Ciam teb tiv thaiv (CBP) yuav Update qhia koj paub thaum muaj information tshiab nyob saum www.cbp.gov/EVUS.

  • Yog tias koj yog ib tug pej xeem ntawm lub teb chaws Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tab sis mus tsis tau teb chaws Meskas raws li Hom Kev Zam no, koj yuav raug tso npe thov Vixaj nkag teb chaws ib ntus tsawg tshaj yog 3 lub hlis ua ntej koj npaj mus. Yog hais tias koj tsis muaj hom phiaj mus sai, koj tuaj yeem mus them nqi vixaj nkag teb chaws ib ntus, sau tiav daim ntawv thov vixaj nkag teb chaws ib ntus DS-160 ntawm kev sib txuas no: ceac.state.gov/genniv/, thiab teem caij xam phaj. Yog koj muaj xwm txheej yuav mus sai, koj yuav Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai. Ntawm koj Daim Ntawv Thov Kis Xwm Txheej Sai Sai, zoo siab taw qhia hnub thiab koj kev Xwm Txheej yuav mus, thiab xa nrog koj daim qauv ntawv luam ceeb toom uas yog tsoom tub Lis Kev Cai thiab Tiv Thaiv Ciam Teb Meskas los ntawm kev nkag teb chaws zam tsis muaj vixaj saum ESTA li txheej txheem.
Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.