Xaiv ntawm no kom paub ntau ntxiv txog kev hloov tshiab tseem ceeb ntawm txoj kev zam tsis tag mus xam phaj rau qee tus qhua thov hom vixaj ntoj ncig teb chaws.


Tag nrho txhua daim ntawv them nqi vixaj (MRV) uas tau them ua ntej hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 yuav tas sij hawm siv rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023. Yuav tsis muaj qhov toj txuas ntxiv rau cov nqi no. Cov qhua thov vis xaj yuav tsum teem sij hawm xam phaj lossis xa cov ntaub ntawv thov uas tsis tas mus xam phaj ua ntej hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023 kom thiaj tsis tau mus them tus nqi tshiab. Thov nco ntsoov hais tias hnub xam phaj ntawm tus qhua thov vis xaj yuav tsis yog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023, tiam sis hnub teem caij xam phaj yuav tsum tau teem ua ntej hnub ntawv rau hauv lab npov, txawm tias lub sij hawm teem tseg yuav yog rau ntau lub hlis tom ntej. Tsis tag li ntawv, cov qhua thov vis xaj uas siv daim ntawv them nqi MRV tau them ua ntej rau hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 coj los teem caij xam phaj tau ceeb toom kom tsis txhob hloov pauv hnub teem caij xam phaj rau hnub los sis tom qab hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2023. Yog tias koj ua li ntawv yuav poob lub sij hawm teem xam phaj ua ntej ntawd thiab cov nqi MRV. Tus qhua thov vis xaj yuav tau them dua tus nqi tshiab thiab xa cov ntaub ntawv thov dua tshiab.


Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Tuaj Ceeb Vias Cas yuav hloov pauv Tus Nqi Pauv Nyiaj Hauv Koos Xum 1 USD = 20.000LAK mus rau 1USD=22.000LAK txij li hnub tim 29 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2023.

Tag nrho txhua tus qhua thov hom vixaj mus nyob ib ntus them tus nqi rau hnub ntawv los yog tom qab hnub ntawv uas yog tim 29 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2023 yuav tsum tau them raws li tus nqi pauv nyiaj ntshiab yog 1USD=22.000LAK.

Cov qhua uas twb tau them nqi thov vixaj raws li tus nqi pauv nyiaj qub 1USD=20.000LAK rau hnub ntawv los yog ua ntej hnub ntawv uas yog tim 29 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2023 tuaj yeem siv daim ntawv them nqi no mus txog rau hnub nws tas sij hawm.


Tag nrho txhua cov kev them nqi thov vixaj mus nyob ib ntus ( uas tau hu tias tus nqi MRV) tau them nqi rau hnub lossis tom qab hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022, muaj hnub nyoog siv li hauv 365 hnub suav txij li hnub mus them nqi MRV. Txhua tus qhua thov yuav tsum teem caij xam phaj thiab toj hnub nyoog koj qhov vixaj li hauv 365 hnub no. Thov nco ntsoov hais tias txhua tus qhua thov tsuas yog teem caij xam phaj thiab toj hnub nyoog koj qhov vixaj li hauv 365 hnub xwb. Hnub xam phaj uas tau teem tseg txawm dhau tshaj hauv 365 hnub los tsis ua cas. Tag nrho cov kev them nqi MRV uas tau them ua ntej hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 tau txuas ntxiv lub hnub nyoog siv mus txog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023 thiab muaj hnub nyoog siv tau txog rau hnub no.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.