Kuaj Xyuas Kuv Daim Ntawv Thov Vixaj Nkag Mus Nyob Hauv Tebchaws Seb Nyob Licas Lawm

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Yuav kuaj xyuas koj daim ntawv thov nkag tebchaws seb nyob licas lawm, mus saib xyuas hoob kas USCIS lub website rau ntawm no. Koj yuav tsum ntaus koj tus nab npawb ntawm daim ntawv thov, uas muaj 13 tug lej nab npawb xub pib EAC, WAc, LIN lossis SRc, ces ntau cov nab npawb lawv qab.