Cov Nqe Lus Uas Nquag Nug (FAQ)

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ - Cov Ntaub Ntawv Vixaj Dav Dav

 1. Kuv phau ntawv hla tebchaws yuav tsum siv tau raws cai ntev npaum licas thiaj li thov vixaj Meskas tau?
 2. Kuv puas muaj cai rau Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj?
 3. Cov nqi ESTA yog dabtsi thiab leej twg yuav them?
 4. Yog kuv yuav mus Tebchaws Meskas uas tsis muaj ESTA, yuav tshwm sim dabtsi?
 5. Yog kuv yog ib haiv neeg nyob lwm lub tebchaws tabsis kuv nyob hauv Tebchaws Nplog kuv puas tuaj yeem thov vixaj nkag tebchaws ib ntus rau hauv Tebchaws Nplog tau?
 6. Puas yog txhua tus neeg thov hom vixaj nkag tebchaws ib ntus yuav tsum tuaj mus xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas?
 7. Kuv muaj hom vixaj nkag tebchaws ib ntus uas yuav tag sijhawm rau tsis ntev tom ntej no thiab kuv xav tauj hnub nyoog ntxiv. Kuv puas yuav tsum rov qab mus thov vixaj raws li qhov txheej txheem thov dua tshiab?
 8. Kuv phau ntawv hla tebchaws tag sijhawm lawm, tabsis qhov vixaj Meskas nyob hauv tseem siv tau. Kuv puas yuav tsum thov vixaj dua tshiab?
 9. Kuv muaj ob xam xaj. Hom phau ntawv hla tebchaws twg uas kuv yuav tau siv taug kev mus Tebchaws Meskas?
 10. Kuv tuaj yeem tauj kuv qhov vixaj licas?
 11. Kuv puas yuav tsum xa kuv daim ntawv foos electroincally thov vixaj?
 12. "txheej txheem kev tswj xyuas" yog dabtsi?
 13. Kuv yuav nyeem thiab nkag siab kuv qhov vixaj tau licas?
 14. Kuv qhov vixaj yuav tag sijhawm thaum kuv tseem nyob Tebchaws Meskas. Nws puas muaj teebmeem rau qhov ntawd?
 15. Yuav tshwm sim dabtsi thaum kuv nkag mus Tebchaws Meskas?
 16. Kuv tsis tau xa kuv daim ntawv foos I-94 rov qab thaum kuv tawm hauv Tebchaws Meskas. Kuv yuav ua licas?
 17. Kuv muaj lus nug rau qhov xa kuv daim ntawv foos DS-160 thiab kev luam nplooj ntawv lees paub. Kuv tuaj yeem mus nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv rau qhov twg?
 18. Kuv yuav tso kuv cov npe siv social media li cas thaum kuv saum foos DS_160?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Kuv phau ntawv hla tebchaws yuav tsum siv tau raws cai ntev npaum licas thiaj li thov vixaj Meskas tau?

Koj yuav tsum muaj ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas uas siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm).

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Kuv puas muaj cai rau Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj?

Koj muaj cai hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj yog koj yog haiv neeg ntawm ib lub tebchaws koom nrog hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, muaj phau ntawv hla tebchaws uas siv tshuab nyeem tau, tabtom taug kev mus ua lag luam ib ntus lossis mus saib xyuas tebchaws tsawg dua 90 hnub, tau raws li lwm tshooj cai, thiab tau kev tso cai los ntawm Lub Tsev Haujlwm Tso Cai Taug Kev Raws Li Txheej Txheem Electronic (ESTA).

Koj yuav tsum yog ib haiv neeg ntawm cov tebchaws muaj cai rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj thiaj li siv tau qhov no. Cov neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg ntawm cov tebchaws muaj cai rau VWP tsis muaj cai rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, tshwj tsis yog lawv yog haiv neeg ntawm cov tebchaws muaj cai rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Peb qhia kom koj mus saib hauv hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj lub website ua ntej yuav taug kev mus Tebchaws Meskas mus saib seb koj puas muaj cai rau hom kev xam VWP.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Cov nqi ESTA yog dabtsi thiab leej twg yuav them?

Kev tso npe rau ESTA yog txhua tus neeg yuav taug kev mus rau Tebchaws Meskas raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Tus nqi tso npe rau ESTA yog US$14. Tuaj yeem them tus nqi rau hauv online tau uas yog siv daim npav rho nyiaj lossis ib daim npav raws li txuas mus ntxiv no: Visa, MasterCard, American Express, lossis Discover. Pawg neeg thib peb (cov chaw sawv cev tam rau feem taug kev, cov tswvcuab ntawm tsev neeg thiab lwm cov) tuaj yeem them koj cov nqi ESTA rau koj tau yog koj tsis muaj hom npav them nyiaj raug raws li hais. Yog daim ntawv thov tso npe ESTA raug tsis kam lees, tus nqi tso npe tsuas yog US$4 xwb.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Yog kuv yuav mus Tebchaws Meskas uas tsis muaj ESTA, yuav tshwm sim dabtsi?

Cov neeg taug kev uas siv hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj tsis muaj daim ntawv pom zoo ESTA tej zaum yuav raug tsis kam lees pub nce nyob hoom tuaj mus rau Tebchaws Meskas. Yog pub koj nce nyob hoom, koj yuav ntsib teebmeem raug ncua thiab tsis pub koj nkag mus Tebchaws Meskas thaum mus txog ntawm lub daj kuaj neeg nkag tebchaws (xws li tom tshav nyob hoom). Kev tso npe rau ESTA ib txwm siv sijhawm li ob peb feeb (nas-this) xwb, kev tso cai yuav xa tuaj txog koj li ob peb vib-nas-this xwb thiab nws tuaj yeem siv tau ntev txog ob lub xyoo, tshwj tsis yog tus neeg taug kev phau ntawv hla tebchaws tag sijhawm rau hauv lub sijhawm ob lub xyoos ntawd. Nyob rau kis no, qhov ESTA siv tau yog raug txwv raws li qhov siv tau ntawm phau ntawv hla tebchaws.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 5 Yog kuv yog ib haiv neeg nyob lwm lub tebchaws tabsis kuv nyob hauv Tebchaws Nplog kuv puas tuaj yeem thov vixaj nkag tebchaws ib ntus rau hauv Tebchaws Nplog tau?

Cov neeg thov yeej ib txwm raug hais kom thov rau hauv lawv lub tebchaws ntawm lawv haiv neeg lossis qhov chaw nyob. Ib tug neeg uas muaj chaw nyob raug cai rau hauv Tebchaws Nplog tej zaum yuav thov vixaj rau hauv Tebchaws Nplog tau. Txawm licas losxij, cov neeg thov yuav tsum txiav txim siab seb yuav thov rau qhov chaw twg uas yog saib raws li qhov yoojyim lossis qhov yuav nav sib ntsib xam phaj rau hauv koj lub tebchaws yug seb puas qeeb. Ib yam uas yuav tau xav txog, piv txwv, ib tug neeg thov tau muaj kev sib cov nyom nrog lub chaw koom xum hauv ib cheeb tsam.

Tsis tuaj yeem lav tias yuav muab vixaj rau, tsis tuaj yeem lav tias yuav siv sijhawm txheeb xyuas rau. Yog raug tsis kam lees, cov nqi them rau daim ntawv thov yuav tsis muaj thim rov qab.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 6 Puas yog txhua tus neeg thov hom vixaj nkag tebchaws ib ntus yuav tsum tuaj mus xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas?

Yog, feem ntau ntawm cov neeg thov. Tsuas muaj ob peb kis raug zam xwb thiaj li tsis tau mus xam phaj. Cov neeg thov txuas mus ntxiv no ib txwm tsis tau tuaj mus tshwm ntsej muag losyog xam phaj:

 • Cov neeg thov vixaj hom A-1, A-2 (cov neeg taug kev raws cai rau tsoomfwv nom tswv cov haujlwm), C-2, C-3 (tsoomfwv nom tswv cov neeg lis haujlwm uas raug xa los ntawm tsoomfwv nom tswv cov haujlwm) lossis G-1, G-2, G-3, G-4 (tsoomfwv nom tswv cov neeg lis haujlwm taug kev mus nrog ib lub koom haum txawv tebchaws, lossis cov neeg ua haujlwm ntawm ib lub koom haum txawv tebchaws)
 • Cov menyuam hnub nyoog qis dua 14 xyoo yog lawv niam-txiv muaj hom vixaj nkag tebchaws ib ntus.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 7 Kuv muaj hom vixaj nkag tebchaws ib ntus uas yuav tag sijhawm rau tsis ntev tom ntej no thiab kuv xav tauj hnub nyoog ntxiv. Kuv puas yuav tsum rov qab mus thov vixaj raws li qhov txheej txheem thov dua tshiab?

Txhua daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus yuav raug muab ua nyias rau nyias. Koj yuav tsum thov raws li txheej txheem ib txwm thov, txawm hais tias koj twb muaj ib hom vixaj ua ntej lawm thiab txawm hais tias tamsis no koj qhov vixaj nkag tebchaws ib ntus tseem siv tau losxij.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 8 Kuv phau ntawv hla tebchaws tag sijhawm lawm, tabsis qhov vixaj Meskas nyob hauv tseem siv tau. Kuv puas yuav tsum thov vixaj dua tshiab?

Tsis tau thov. Yog koj qhov vixaj tseem siv tau koj tuaj yeem tuaj mus rau Tebchaws Meskas nrog koj ob phau ntawv hla tebchaws (qub thiab tshiab) raws li koj qhov vixaj tseem siv tau, tsis tau puas, thiab yog hom vixaj tsim nyog rau homphiaj tseem ceeb ntawm qhov taug kev tuaj mus. (Piv txwv: vixaj neeg ncig xyuas tebchaws, thaum koj lub homphiaj tseem ceeb ntawm qhov taug kev yog ncig xyuas tebchaws). Thiab, lub npe thiab lwm yam ntaub ntawv ntawm tus kheej yuav tsum zoo ibyam nkaus nyob rau hauv ob phau ntawv hla tebchaws. Koj haiv neeg uas qhia rau hauv ntawv hla tebchaws tshiab yuav tsum zoo ibyam nkaus li sau rau hauv phau ntawv hla tebchaws uas muaj vixaj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 9 Kuv muaj ob xam xaj. Hom phau ntawv hla tebchaws twg uas kuv yuav tau siv taug kev mus Tebchaws Meskas?

Yog koj ib xam xaj tsis yog Neeg Meskas, koj tuaj yeem siv haiv neeg twg los tau nyob ntawm koj nyiam, tabsis koj yuav tsum qhia koj txhua xam xaj rau Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Mekas paub rau ntawm koj daim ntawv foos thov. Haiv neeg Meskas, txawm hais tias yuav muaj ob xam xaj/haiv neeg losxij, nws yuav tsum siv phau ntawv hla tebchaws Meskas nkag los thiab tawm mus ntawm Tebchaws Meskas xwb.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 10 Kuv tuaj yeem tauj kuv qhov vixaj licas?

Qhov siv tau ntawm ib hom vixaj tsis tuaj yeem tauj tau tsis hais hom vixaj twg losxij. Koj yuav tsum tau thov vixaj dua tshiab.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 11 Kuv puas yuav tsum xa kuv daim ntawv foos electroincally thov vixaj?

Yog, koj yuav tsum sau koj daim ntawv foos DS-160 kom tiav thiab muab nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160 luam tawm ib daim rau koj thaum koj tuaj mus xam phaj tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 12 "txheej txheem kev tswj xyua" yog dabtsi?

Qee cov ntaub ntawv thov vixaj yuav tsum raug txheeb xyuas ntxiv, qhov no yuav siv lub sijhawm ntxiv tomqab tus kws lis haujlwm hauv koos xum xam phaj koj tag. Koj yuav tau txais cov lus qhia ua mus tau los nyog thaum lawv thov. Lub web page ntawm Koos Xum lub website muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog txheej txheem kev tswj xyuas.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 13 Kuv yuav nyeem thiab nkag siab kuv qhov vixaj tau licas?

Kiag thaum koj tau txais koj qhov vixaj, kuaj xyuas koj tus kheej txhua yam ntaub ntawv uas raug muab sau rau hauv qhov vixaj kom paub meej tias raug lawm. Yog ibqho cov ntaub ntawv nyob hauv qhov koj vixaj tsis raug raws li koj phau ntawv hla tebchaws lossis tsis raug, thov hu nug rau lub chaw muab vixaj (xws li lub chaw) kiag tamsis ntawd.

Hnub tag sijhawm ntawm qhov vixaj yog hnub kawg ntawm koj siv qhov vixaj nkag mus rau Tebchaws Meskas. Nws tsis hais qhia tias koj yuav nyob rau Tebchaws Meskas ntev npaum licas. Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws ntawm lub rooj vag nkag mus yuav yog tus txiav txim tias koj yuav nyob tau ntev npaum licas. Yog tias koj nyob raws li Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws hais, koj yuav tsis muaj teebmeem dabtsi.

Lwm cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog kev txhais cov ntsiab lus ntawm koj qhov vixaj tuaj yeem nrhiav tau ntawm Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebhcaws Chav Koos Xwm lub website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 14 Kuv qhov vixaj yuav tag sijhawm thaum kuv tseem nyob Tebchaws Meskas. Nws puas muaj teebmeem rau qhov ntawd?

Tsis muaj. Koj tuaj yeem nyob hauv Tebchaws Meskas tau raws li lub sijhawm thiab tshooj cai tso cai los ntawm cov neeg lis haujlwm hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws thaum koj tuaj txog Tebchaws Meskas, nws yuav maim rau ntawm daim ntawv foos I-94, txawm hais tias koj qhov vixaj tag sijhawm thaum lub sijhawm koj nyob losxij. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv rau ntawm no.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 15 Yuav tshwm sim dabtsi thaum kuv nkag mus Tebchaws Meskas?

Koj lub nyob hoom yuav muab ib daim ntawv foos Ceebtoom Khoom Them Se 6059B rau koj. Ib tsev neeg taug kev mus uake tsuas siv ib daim ntawv foos Ceebtoom Khoom Them Se xwb.

Ib hom vixaj tsis tuaj yeem lav tau tias yuav nkag mus hauv Tebchaws Meskas tau, tabsis tsuas yog tso cai rau cov neeg txawv tebchaws taug kev mus rau tom Meskas lub rooj vag nkag mus thiab mam thov kev nkag mus rau hauv Tebchaws Meskas. Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws, cov neeg lis haujlwm ntawm Lub Chaw Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se (CBP) muaj cai tso cai cia nkag lossis tsis tso cai cia nkag mus rau hauv Tebchaws Meskas, thiab yuav txiav txim tias yuav pub nyob ntev npaum licas. Ntawm lub rooj vag nkag, yog tso cai cia nkag mus tau rau hauv Tebchaws Meskas, cov neeg lis haujlwm ntawm lub Lub Chaw Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se yuav txiav txim tias yuav pub nyob ntev npaum licas. Yav dhau los, cov neeg taug kev yeej tau txais daim ntawv foos I-94 (cov ntaub ntawv sau tseg txog kev pub nkag mus) nrog rau cov ntaub ntawv no. Qhov txheej txheem no tamsis no cia li raug ua rau lawm xwb, nrog rau muaj qee qhov kev zam. Cov neeg taug kev cov ntaub ntawv yuav raug ntau kas pub nkag los ntawm ib tug neeg lis haujlwm ntawm lub chaw CBP, qhov ntawd yuav muaj hnub pub nkag, hom pub nkag, thiab lub sijhawm pub nyob mus txog rau hnub twg. Xav paub ntau ntxiv mus saib rau ntawm CBP lub Website. Yog ib tug neeg taug kev xav tau ib daim ntawv theej ntawm lawv daim ntawv I-94 rau qhov txheeb xyuas kev tso npe ntawm neeg txawv tebchaws, qhov kev hla tebchaws lossis qhov kev tso cai ua haujlwm, tuaj yeem nrhiav tau los ntawm www.cbp.gov/I94. Koj tuaj yeem saib xyuas cov ntaub ntawv ntsig txog qhov kev pub nkag mus muaj nyob rau ntawm lub chaw CBP lub Website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 16 Kuv tsis tau xa kuv daim ntawv foos I-94 rov qab thaum kuv tawm hauv Tebchaws Meskas. Kuv yuav ua licas?

Yav dhau los, cov neeg taug kev neeg txawv tebchaws raug tso cai nkag los ntawm CBP cov neeg lis haujlwm lawm thiab tau txais daim ntawv Foos I-94 lawm (Cov Ntaub Ntawv Sau Tseg Txog Qhov Tuaj Txog/Tawm Mus). Qhov txheej txheem no tamsis no cia li raug ua rau lawm xwb, nrog rau muaj qee qhov kev zam. Yog koj tau txais ib daim ntawv Foos I-94 lossis I-94W lawm thiab koj tsis tau xa koj daim ntawv Foos I-94 Cov Ntaub Ntawv Sau Tseg Txog Qhov Tuaj Txog/Tawm Mus rov qab rau cov nyob hoom lossis CBP thaum koj tawm mus hauv Tebchaws Meskas., saib hauv CBP lub Website rau cov lus qhia. Tsis txhob xa koj daim ntawv Foos I-94 lossis I-94W mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas Qhov Chaw Loj.

Yog koj tau txais lub kas tso cai pub nkag ntaus rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws tsis yog daim ntawv Foos I-94 thaum pub nkag mus, cov ntaub ntawv sau tseg ntawm daim ntawv I-94 yuav raug tsim ua electronically, thiab yuav tsis muab ib daim ntawv theej rau koj. CBP yuav sau koj qhov tawm mus hauv Tebchaws Mekas ua electronically tseg. Xav paub ntau ntxiv mus saib rau ntawm CBP lub Website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 17 Kuv muaj lus nug rau qhov xa kuv daim ntawv foos DS-160 thiab kev luam nplooj ntawv lees paub. Kuv tuaj yeem mus nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv rau qhov twg?

Peb lub chaw pabcuam tsis tuaj yeem pab rau koj daim ntawv foos thov. Kev nug kom sau daim ntawv foos DS-160 tiav tuaj yeem nrhiav tau ntawm lub website txuas mus ntxiv no. 

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 18 Kuv yuav tso kuv cov npe siv social media li cas thaum kuv saum foos DS_160?

Txij li hnub tim 31 lub 5 hli xyoo 2019, Tsoom fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb chaws tau hais kom muab tag nrho cov ntaub ntawv hais txog social media tso ntxiv rau hauv daim foos thov vixaj nkag mus nyob thiab daim foos thov vixaj nkag teb chaws ib ntus. Qhov nqi lus saum no, siv rau tag nrho cov qhua thov vixaj Meskas ntawm txhua lub teb chaws thoob qab ntuj. Yog xav paub ntxiv, thov zoo siab nias ntawm no

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Kev Tsis Kam Lees Muab Vixaj

 1. Tshooj 214(b) yog dabtsi?
 2. Yuav txheeb xyuas qhov tseeb "qhov muaj feem ntsig txog" tau licas?
 3. Puas yog tsis kam lees mus ib txhis raws li Tshooj 214(b)?
 4. Leej twg thiaj muaj hwj chim hais rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum kom rov qab txiav txim dua?

Tebchaws Meskas yog ib lub tebchaws qhib kev ywj pheej. Nws tsis zoo li ntau lub tebchaws, Tebchaws Meskas tsis yuam kev tswj kav sab hauv rau cov neeg tuaj saib xyuas feem ntau, xws li kev tso npe rau hauv cov chaw tso cai hauv ib cheeb tsam. Peb txoj cai lij choj kev nkag tebchaws yeej kom tus kws lis haujlwm hauv koos xum saib xyuas txhua tus neeg thov vixaj seb puas yog tus neeg xav tuaj nyob thiab txheeb xyuas kom pom tseeb tau tias tsis yog. Yuav ua kom tsis muaj kev cuam tshuam qhov taug kev tuaj mus rau Tebchaws Meskas, koj yuav tsum ua kom pom tau tias koj yuav rov qab nraum txawv tebchaws los tsev ua ntej yuav muab vixaj kawm ntawv lossis vixaj neeg saib xyuas rau koj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Tshooj 214(b) Yog Dabtsi?

Tshooj 214(b) yog ib feem ntawm Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj (INA). Nws sau tias:

ZZ(b) Txhua txhua tus neeg txawv tebchaws (tsis yog neeg thoj nam uas tau sau tseg rau ntawm nqe (L) lossis (V) ntawm tshooj 101(a)(15), thiab tsis yog neeg thoj nam uas tau sau tseg rau ntawm cov cai ntawm tshooj 101(a)(15)(H)(i) zam rau nqe (b1) ntawm tshooj ntawd) yuav raug liam ua ntej tias yog neeg thoj nam kom mus txog rau thaum tus neeg lis haujlwm tom koos xum txaus siab rau thaum lub sijhawm thov vixaj thiab lub sijhawm thov tso cai nkag tebchaws rau tom cov neeg lis haujlwm kev hla tebchaws tau pom tias nws muaj cai tau ua neeg thoj nam raws li tshooj 101(a)(15). Ib tug neeg txawv tebchaws uas yog ib tug neeg lis haujlwm lossis ua haujlwm rau tsoomfwv neeg txawv tebchaws lossis ua haujlwm rau ib lub koom haum txawv tebchaws muaj cai tshwj xeeb, raug zam, thiab raug tiv thaiv raws li Txoj Cai Kev Tiv Thaiv Cov Koom Haum Txawv Tebchaws, lossis cov neeg txawv tebchaws uas yog tus neeg txib, neeg txib hauv tsev, neeg ua haujlwm, lossis tus tswvcuab txheeb ze ntawm tsev neeg ntawm tus neeg txawv tebchaws ntawd yuav tsis muaj cai tau txais vixaj nkag tebchaws ib ntus, lossis tsis muaj cai nkag tuaj rau Tebchaws Meskas tshwj tsis yog nws tau sau ib daim ntawv tso tseg raws li tau sau tseg rau ntawm tshooj 247(b).

Peb cov neeg lis haujlwm tom koos xum muaj lub luag haujlwm sib txawv. Lawv yuav tsum txiav txim siab rau lub sijhawm luv luv yog tus neeg ntawd muaj cai tau txais vixaj nkag tebchaws ib ntus. Feem ntau yog txiav txim tomqab xam phaj tag thiab saib raws li cov ntaub ntawv pov thawj uas muaj feem rau tus neeg thov. Yuav muaj cai rau hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv lossis hom vixaj neeg saib xyuas, ib tug neeg thov yuav tsum tau raws li tshooj cai ntawm tshooj 101(a)(15)(B) lossis (F) ntawm txoj cai INA. Tsis tau raws li hais yuav ua rau tsis kam lees muab vixaj rau raws li INA 214(b). Lub hauv paus uas nquag tsis kam muab vixaj rau yog tus neeg mus saib xyuas lossis tus tub-ntxhais kawm ntawv muaj chaw nyob txawv tebchaws, nws tsis muaj lub siab yuav muab tso pov tseg. Cov neeg thov yuav tau nrhiav pov thawj txog tej chaw nyob ntawd kom qhia tau tias lawv muaj kev sib kis zoo rau txawv tebchaws uas yuav ua rau lawv tawm hauv Tebchaws Meskas mus tomqab tag lub sijhawm nyob. Txoj cai lij choj muab lub luag haujlwm nrhiav pov thawj no rau tus neeg thov.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Yuav txheeb xyuas qhov tseeb "qhov muaj feem ntsig txog" tau licas?

Qhov muaj feem ntsig txog yog ntau yam ntawm koj lub neej uas muaj feem kis nrog rau koj thiab koj lub tebchaws. Qhov muaj feem ntsig txog sib kis zoo yog yuav sib txawv raws ib lub tebchaws rau ib lub tebchaws, thiab ib tug neeg rau ib tug neeg, tabsis yuav tsum muaj tejyam qauv piv txwv li no:

 • Koj txoj haujlwm;
 • Koj lub tsev; thiab/lossis
 • Koj qhov kev sib raug zoo nrog tsev neeg thiab phooj ywg.

Thaum xam phaj muab vixaj, cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav saib txhua daim ntawv thov thiab txiav txim raws li kis ntawm tus neeg thov, hom kev npaj mus, feem nyiaj txiag, thiab qhov kev sib raug zoo rau sab nrauv Tebchaws Meskas, qhov ntawd yuav ua rau tus neeg thov rov qab los tsev tomqab tag lub sijhawm nyob.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Puas yog tsis kam lees mus ib txhis raws li Tshooj 214(b)?

Tsis yog. Ibqho tsis kam lees, lossis tsis muaj cai raws li tshooj 214(b) yog tsuas yog tshwj xeeb rau txhia daim ntawv thov xwb, yog li ntawd thaum ib kis twg kaw lawm, koos xum tsis tuaj yeem txiav txim siab tau ntxiv lawm. Tsis muaj txheej txheem thov hais kom rov txiav txim dua. Yog koj xav tias tseem muaj lwm cov ntaub ntawv uas yuav pab rau qhov txiav txim muab vixaj, lossis yuav ua rau muaj hloov tseem ceeb rau koj daim ntawv thov, koj tuaj yeem rov qab thov vixaj dua tshiab tau. Kev rov qab thov dua tshiab, koj yuav tsum sau daim ntawv foos thov kom tiav, them tus nqi daim ntawv thov, thiab teem caij sib ntsib mus xam phaj dua tshiab. Mus saib hauv lub website ntawm Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas seb koj yuav npaj mus thov dua tshiab rau qhov chaw twg thiab mus saib xyuas cov txheej txheem kev rov qab thov dua tshiab.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Leej twg thiaj muaj hwj chim hais rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum kom rov qab txiav txim dua?

Txoj cai lij choj kev nkag tebchaws muab lub luag haujlwm rau cov kws lis haujlwm hauv koos xum nyob txawv tebchaws txiav txim muab vixaj lossis tsis muab vixaj tau. Lawv yog tus txiav txim kawg rau txhua kis muab vixaj. Raws li txoj cai kav, Tsoomfwv Mekas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws muaj cai los saib xyuas qhov kev txiav txim ntawm tus kws lis haujlwm hauv koos xum, tabsis qhov muaj cai no muaj tsawg heev raws li kev ntaus nqi los ntawm txoj cai lij choj vim tias txiav txim sib txawv raws li qhov muaj tseeb muaj cuav. Nqe lus nug rau ntawm qhov tsis kam lees, tus neeg thov yuav tsum muaj chaw nyob rau txawv tebchaws tiag lossis tsis muaj. Yog li ntawd, txhua yam thiaj li poob rau peb cov kws lis haujlwm hauv koos xum Nyob Txawv Tebchaws yuav yog tus txiav txim siab zaum kawg. Ib tug neeg thov tsis tuaj yeem hais kom hloov tau ua ntej yuav tsis kam muab vixaj txawm tias yuav muab lwm cov ntaub ntawv pov thawj tshiab los ntxiv los yeej siv tsis tau.

Rau cov ntaub ntawv ntsig txog qhov tsis muaj cai tau vixaj uas tsis raws li tshooj 214(b), thov mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws ntawm Chav Koos Xum lub website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Tub Lag Tub Luam/Neeg Ncig Xyuas Tebchaws

 1. Kuv tuaj yeem mus nyob Tebchaws Meskas raws li hom vixaj neeg ncig xyuas tebchaws lossis hom vixaj tub lag tub luam tau ntev paum licas?
 2. Kuv qhov vixaj mus saib (B-1/B-2) tag sijhawm tomqab hnub tso cai nyob thaum mus txog Tebchaws Meskas. Kuv puas yuav tsum tau vixaj tshiab ua ntej kuv tawm mus?
 3. Kuv qhov vixaj Meskas yuav tag sijhawm rau 6 lub hli tom ntej no. Kuv puas yuav tsum thov vixaj tshiab tomqab kuv qhov vixaj tamsis no tag sijhawm lossis kuv puas tuaj yeem thov ua ntej tau?
 4. Kuv twb tau hloov npe lawm. Kuv daim Visa Meskas tseem yog lub npe qub no puas siv tau?
 5. Kuv qhov vixaj Meskas tamsis no yog muab rau kuv thaum kuv tseem ua haujlwm rau kuv txoj haujlwm qub. Tamsis no kuv hloov mus ua haujlwm rau qhov chaw tshiab lossis tus tswvnum tshiab lawm thiab kuv tus tswvnum tshiab xav kom kuv mus koom ib lub rooj sib tham nyob rau Tebchaws Meskas rau lub hli tom ntej. Kuv puas tuaj yeem siv tib hom vixaj no tau lossis kuv yuav tau thov vixaj tshiab?
 6. Kuv tus menyuam tabtoom kawm ntawv nyob Tebchaws Meskas. Kuv puas tuaj yeem mus nrog nws nyob tau?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Kuv tuaj yeem mus nyob Tebchaws Meskas raws li hom vixaj neeg ncig xyuas tebchaws lossis hom vixaj tub lag tub luam tau ntev paum licas?

Hom vixaj Meskas nkag tebchaws ib ntus yog tso cai koj taug kev mus rau ntawm Lub Rooj Vag Nkag (tshav nyob hoom/chaw nres nkoj) hauv Tebchaws Meskas. Thaum koj mus txog tom Lub Rooj Vag Nkag, Meskas cov neeg lis haujlwm ntawm Lub Tsev Haujlwm Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se yuav saib xyuas koj qhov nkag tuaj thiab txiav txim lub sijhawm tseem tshuav rau koj nyob hauv lub tebchaws. Koj yuav tau mus hla Lub Rooj Vag Nkag thaum lub sijhawm koj qhov vixaj nkag tebchaws ib ntus tseem siv tau mus txog rau thaum hnub kawg ntawm koj qhov vixaj siv tau. Lub sijhawm vixaj tsis yog txiav txim lub sijhawm koj nyob raug cai rau Tebchaws Meskas; tsuas yog cov neeg lis haujlwm ntawm Lub Tsev Lis Haujlwm Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se thiaj yog tus txiav txim lub sijhawm no rau koj thaum koj tuaj txog Tebchaws Meskas.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Kuv qhov vixaj mus saib (B-1/B-2) tag sijhawm tomqab hnub tso cai nyob thaum mus txog Tebchaws Meskas. Kuv puas yuav tsum tau vixaj tshiab ua ntej kuv tawm mus?

Koj tuaj yeem tuaj kom txog Tebchaws Meskas kiag thaum hnub kawg ntawm qhov vixaj. Tus neeg lis haujlwm ntawm Lub Tsev Lis Haujlwm Tiv Thaiv Ciam Teb thiab Daj Them Se nyob ntawm qhov tuaj txog yuav txiav txim koj lub sijhawm nyob rau tim Tebchaws Meskas. Koj qhov vixaj yuav tag sijhawm thaum koj tseem nyob Tebchaws Meskas – nco ntsoov tias koj yuav tsum txhob nyob dhau lub sijhawm uas tus kws lis haujlwm tau tso cai rau koj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Kuv qhov vixaj Meskas yuav tag sijhawm rau 6 lub hli tom ntej no. Kuv puas yuav tsum thov vixaj tshiab tomqab kuv qhov vixaj tamsis no tag sijhawm lossis kuv puas tuaj yeem thov ua ntej tau?

Koj tsis tas tos kom txog thaum koj qhov vixaj tamsis no tag sijhawm. Koj tuaj yeem thov vixaj tshiab tau txawm hais tias koj qhov vixaj tamsis no tseem siv tau losxij.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Kuv twb tau hloov npe lawm. Kuv daim Visa Meskas tseem yog lub npe qub no puas siv tau? 

Yog qhua thov ntawv lub npe hloov vim sib yuav, sib nrauj, los sis kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub tso cai hloov npe, tus qhua thov no yuav raug ua dua daim Ntawv hla teb chaws. Thaum twb tau daim Ntawv hla teb chaws tshiab lawm, Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj Lwm Feem Txawv Teb Chaws caw qhua thov dua Visa tshiab, qhov no yuav pab tau rau qhua yooj yim nkag mus thiab tawm lub teb chaws Meskas

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 5 Kuv qhov vixaj Meskas tamsis no yog muab rau kuv thaum kuv tseem ua haujlwm rau kuv txoj haujlwm qub. Tamsis no kuv hloov mus ua haujlwm rau qhov chaw tshiab lossis tus tswvnum tshiab lawm thiab kuv tus tswvnum tshiab xav kom kuv mus koom ib lub rooj sib tham nyob rau Tebchaws Meskas rau lub hli tom ntej. Kuv puas tuaj yeem siv tib hom vixaj no tau lossis kuv yuav tau thov vixaj tshiab?

Koj tuaj yeem siv tib hom vixaj no mus Tebchaws Meskas tau yog tias koj qhov vixaj tseem siv tau rau cov vixaj tub lag tub luam lossis kev lom zem uasi.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 6 Kuv tus menyuam tabtoom kawm ntawv nyob Tebchaws Meskas. Kuv puas tuaj yeem mus nrog nws nyob tau?

Thaum koj siv koj tus kheej hom vixaj B-1/B-2 (lossis taug kev mus raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj, yog muaj cai) mus saib xyuas koj tus menyuam, koj tsis tuaj yeem nrog nws nyob tau tshwj tsis yog koj tus kheej muaj hom vixaj mus nyob, ua haujlwm, lossis hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Ua Haujlwm

 1. Ib daim ntawv thov tso lus yog dabtsi?
 2. Kuv puas tuaj yeem tau ib hom vixaj mus ua haujlwm?
 3. Puas muaj kev txwv lub hnub nyoog rau kev thov vixaj ua haujlwm ib ntus?
 4. Kuv cov kwvtij nyob Tebchaws Meskas puas tuaj yeem pab lav kuv rau hom vixaj ua haujlwm tau?
 5. Thaum twg kuv thiaj tuaj yeem mus tau Tebchaws Meskas?
 6. Leej twg yog tus them qhov nqi Tiv Thaiv Kev Dag Noj Dag Haus thiab Kev Tshuaj Ntsuam thiab thaum twg lawv mam li them?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Ib daim ntawv thov tso lus yog dabtsi?

Ua ntej thov vixaj ua haujlwm ib ntus mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas koj yuav tsum muaj ib daim ntawv pom zoo daim ntawv Foos I-129, Daim Ntawv Tso Lus rau Ua Haujlwm Ib Ntus los tom lub chaw USCIS. Daim ntawv tso lus no yuav tsum yog koj tus tswvnum xa los kom tsis pub dhau 6 lub hli ua ntej hnub koj yuav pib ua haujlwm. Koj tus tswvnum yuav tsum thov daim ntawv tso lus kom sai li sai tau hauv lub sijhawm 6 lub hli thiaj li muaj sijhawm txaus los lis ntaub ntawv. Tomqab thaum raug pom zoo, lawv yuav xa ib daim ntawv Foos I-797 mus rau koj tus tswvnum, Ceebtoom Nqi Tes Lis Cov Ntaub Ntawv. Rau cov ntaub ntawv ntxiv, mus saib hauv USCIS Cov Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus lub webpage.

Ceebtoom: Yuav txheeb xyuas qhov tseeb ntawm koj daim pom zoo ntawv tso lus, Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas xav tau koj daim ntawv tso lus I-129 tus nab npawb nrog rau koj daim ntawv pom zoo ntawm daim ntawv Foos I-797. Thov nqa ob yam ntaub ntawv no tuaj thaum koj xam phaj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Kuv puas tuaj yeem tau ib hom vixaj mus ua haujlwm?

Tsis tau. Tsis muaj vixaj rau qhov muaj ua haujlwm ib ntus. Txhua tus neeg thov uas npaj yuav mus ua haujlwm rau Tebchaws Meskas yuav tsum tau daim ntawv pom zoo tso lus ua ntej teem caij xam phaj muab vixaj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Puas muaj kev txwv lub hnub nyoog rau kev thov vixaj ua haujlwm ib ntus?

Tsis muaj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Kuv cov kwvtij nyob Tebchaws Meskas puas tuaj yeem pab lav kuv rau hom vixaj ua haujlwm tau?

Tsis tau. Tsuas yog koj tus tswvnum thiaj tuaj yeem lav koj tau xwb.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 5 Thaum twg kuv thiaj tuaj yeem mus tau Tebchaws Meskas?

Koj yuav tsis nkag mus Tebchaws Meskas tau kom mus txog rau thaum tshuav 10 hnub ua ntej hnub koj yuav pib ua haujlwm raws li tau sau rau hauv kom daim ntawv Foos I-797 lossis raws li koj tsab ntawv muab haujlwm rau ua.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 6 Leej twg yog tus them qhov nqi Tiv Thaiv Kev Dag Noj Dag Haus thiab Kev Tshuaj Ntsuam thiab thaum twg lawv mam li them?

Ib tug neeg thov hom vixaj L-1 tabtom taug kev mus raws li daim ntawv tso lus yuav tsum them tus nqi Tiv Thaiv Kev Dag Noj Dag Haus thiab Kev Tshuaj Ntsuam. Nyob ntawm tus kheej daim ntawv tso lus L, H-1B thiab H-2B, tus neeg thov Neeg Meskas yog tus them tus nqi Tiv Thaiv Kev Dag Noj Dag Haus thiab Kev Tshuaj Ntsuam rau lub chaw USCIS thaum thov daim ntawv tso lus mus.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Tub-Ntxhais Kawm Ntawv

 1. Ib daim ntawv foos I-20 yog dabtsi thiab yuav tau nws los licas?
 2. Kuv yuav thov kuv qhov vixaj tub-ntxhais kawm ntawv ntxov npaum licas?
 3. Kuv twb tau txais kuv qhov vixaj lawm thaum twg kuv mam lis sawv kev mus?
 4. Ib tug neeg uas muaj hom vixaj mus saib puas hloov mus ua hom vixaj kawm ntawv tau thaum nyob rau Tebchaws Meskas yog nws raug tso cai mus kawm ntawv thiab tau daim ntawv Foos I-20?
 5. Yog kuv txais ib daim ntawv I-20 mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv sib txawv yuav ua licas?
 6. Kuv tseem tabtom ua haujlwm raws li hom vixaj H-1B thiab tamsis no raug tso cai mus kawm ntawv qib siab raws li hom F-1. Kuv puas yuav tsum rov qab los ntawm kuv lub tebchaws thov hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv?
 7. Ib tug tub-ntxhais kawm ntawv muaj hom F-1 puas tuaj yeem ua haujlwm tau nyob Tebchaws Meskas?
 8. Txheej txheem SEVIS yog dabtsi thiab nws yuav cuam tshuam licas rau kuv?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Ib daim ntawv foos I-20 yog dabtsi thiab yuav tau nws los licas?

Daim Ntawv Foos I-20 yog ib daim ntawv foos raug cai ntawm Tsoomfwv Meskas uas tsim los ntawm ib lub tsev kawm ntawv, uas tus tub-ntxhais kawm ntawv yuav tsum muaj thiaj tau hom vixaj F-1 lossis M-1. Daim Ntawv Foos I-20 ua pov thawj txog kev lees paub thiab muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog kev them tus nqi SEVIS I-901, thov ib hom vixaj lossis hloov vixaj, thiab siv nkag tuaj rau Tebchaws Meskas. Daim Ntawv Foos I-20 muaj tus tub-ntxhais kawm ntawv daim SEVIS cov nab npawb, uas pib tus niam ntawv N thiab muaj cuaj tug lej lawv qab nyob rau sab xis saum toj ncaj ncaj ntawm tus lej barcode.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Kuv yuav thov kuv qhov vixaj tub-ntxhais kawm ntawv ntxov npaum licas?

Koj tuaj yeem thov vixaj vixaj tub-ntxhais kawm ntawv kiag thaum koj txais tau daim ntawv I-20. Txhawm rau kom koj tau txais thaum ntxov thiab ncav sijhawm koj tuaj yeem thov thaum twg los tau. Hom vixaj (F thiab M) tub-ntxhais kawm ntawv yuav raug muab rau kom tsis pub ntev dua 120 hnub ua ntej hnub yuav pib kawm ntawv.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Kuv twb tau txais kuv qhov vixaj lawm thaum twg kuv mam lis sawv kev mus?

Koj hnub pib nkag mus Tebchaws Meskas yuav yog hauv 30 hnub ntawm yuav pib kawm raws li tau sau tseg rau koj daim ntawv I-20, tsis hais koj qhov vixaj yuav raug tawm thaum twg losxij.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Ib tug neeg uas muaj hom vixaj mus saib puas hloov mus ua hom vixaj kawm ntawv tau thaum nyob rau Tebchaws Meskas yog nws raug tso cai mus kawm ntawv thiab tau daim ntawv Foos I-20?

Tau. Ib txwm, kev thov hloov koj qhov vixaj nkag tebchaws yeej ua tau yog koj yeej nkag tuaj Tebchaws Meskas raug cai raws li hom vixaj nkag tebchaws ib ntus, yog koj qhov vixaj nkag tebchaws tseem siv tau, yog koj tsis tau ua txhaum koj tshooj cai ntawm koj kis thiab koj tsis ua txhaum ibqho dabtsi uas yuav ua rau koj tsis muaj cai. Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv, thov mus saib USCIS lub website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 5 Yog kuv txais ib daim ntawv I-20 mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv sib txawv yuav ua licas?

Yog koj tau txais ib daim ntawv foos I-20 tomqab koj qhov teem caij sib ntsib, ces koj yuav tau qhia rau tus kws lis haujlwm ntawm koos xum Meskas txog daim ntawv foos tshiab I-20 rau thaum lub sijhawm xam phaj.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 6 Kuv tseem tabtom ua haujlwm raws li hom vixaj H-1B thiab tamsis no raug tso cai mus kawm ntawv qib siab raws li hom F-1. Kuv puas yuav tsum rov qab los ntawm kuv lub tebchaws thov hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv?

Tsis tas los. Kiag thaum koj nyob Tebchaws Meskas, koj tsis tas thov vixaj tshiab vim ibqho vixaj tsuas yog siv nkag tuaj rau Tebchaws Meskas xwb. Kuaj xyuas tom USCIS seb koj puas yuav tsum kho koj qhov vixaj. Tseem licas losxij, yog koj tawm hauv lub tebchaws mus lawm, koj yuav tsum thov vixaj tub-ntxhais kawm ntawv thiaj li rov qab tuaj rau Tebchaws Meskas tau.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 7 Ib tug tub-ntxhais kawm ntawv muaj hom F-1 puas tuaj yeem ua haujlwm tau nyob Tebchaws Meskas?

Cov tub-ntxhais kawm ntawv puv sijhawm uas muaj hom vixaj F tej zaum tuaj yeem nrhiav haujlwm ua rau hauv tsev kawm ntawv tau tsis pub dhau 20 teev tauj ib lub lim tiam Tomqab thawj xyoos, tus neeg thov tuaj yeem mus ua haujlwm tau rau sab nrauv yog muaj kev tso cai los ntawm USCIS. Thov hu nug rau koj tus kws pab tswvyim rau cov tub-ntxhais kawm ntawv yog xav paub ntaub ntawv ntau ntxiv.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 8 Txheej txheem SEVIS yog dabtsi thiab nws yuav cuam tshuam licas rau kuv?

Txoj haujlwm Pauv Hloov Tub-Ntxhais Kawm Ntawv thiab Pauv Hloov Neeg Mus Saib (SEVIS) yuav tsum kom cov tsev kawm ntawv thiab txoj haujlwm pauv hloov txheeb xyuas qhov tseeb kev tso npe ntawm txhua tus tub-ntxhais neeg txawv tebchaws tshiab thiab cov yuav kawm txuas mus ntxiv thiab cov neeg qhua sib pauv hloov. Cov neeg thov hom vixaj tub-ntxhais kawm ntawv yuav tsum them tus nqi SEVIS ua ntej thiaj tuaj yeem muab vixaj tau. SEVIS lub website muaj ntau cov ntaub ntawv ntxiv.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Tus Neeg Qhua Sib Pauv Hloov

 1. Kuv twb tau txais kuv qhov vixaj lawm thaum twg kuv mam lis sawv kev mus?
 2. Txheej txheem SEVIS yog dabtsi thiab nws yuav cuam tshuam licas rau kuv?
 3. "txoj cai ob xyoos" yog dabtsi?
 4. Txoj cai ob xyoos puas tuaj yeem raug zam tau?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Kuv twb tau txais kuv qhov vixaj lawm thaum twg kuv mam lis sawv kev mus?

Cov neeg qhua sib pauv hloov tsuas nkag mus tau hauv Tebchaws Meskas hauv 30 hnub ua ntej hnub pib txoj haujlwm raws li tau sau tseg rau koj daim ntawv Foos DS-2019, tsis hais koj qhov vixaj yuav tawm thaum twg lawm losxij.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Txheej txheem SEVIS yog dabtsi thiab nws yuav cuam tshuam licas rau kuv?

Txoj haujlwm Pauv Hloov Tub-Ntxhais Kawm Ntawv thiab Pauv Hloov Neeg Mus Saib (SEVIS) yuav tsum kom cov tsev kawm ntawv thiab txoj haujlwm pauv hloov txheeb xyuas qhov tseeb kev tso npe ntawm txhua tus tub-ntxhais neeg txawv tebchaws tshiab thiab cov yuav kawm txuas mus ntxiv thiab cov neeg qhua sib pauv hloov. SEVIS lub website muaj ntau cov ntaub ntawv ntxiv.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 "txoj cai ob xyoos" yog dabtsi?

"Txoj cai ob xyoos" yog ib tshooj cai ntawm txoj cai lij choj kev nkag tebchaws ntawm Tebchaws Meskas uas yuav kom cov neeg qhua sib pauv hloov rov qab mus lawv tub tebchaws thiab muaj ntsej muag tod tsawg kawg yog ob lub xyoos tomqab tag lawv txoj haujlwm sib pauv hloov lawv thiaj muaj cai rov qab tuaj Tebchaws Meskas tau raws li hom vixaj H-1, L-1, K-1 thiab cov vixaj mus nyob. Qhov tseem ceeb yuav tau nco ntsoov tsuas yog kev txheeb xyuas xub thawj seb txoj cai ob xyoos puas siv tau rau koj raws li koj daim ntawv foos DS-2019 thaum muab koj hom vixaj J-1 rau koj. Yuav muaj kev txiav txim siab zaum kawg rau kis no xwb yog tomqab pom tias koj thov hom vixaj H-1, L-1, K-1, lossis vixaj mus nyob.

Cov muaj hom vixaj J-1 yuav nkag rau txoj cai ob xyoos thiab tsis pub nyob Tebchaws Meskas thiab tsis pub kho/hloov qhov vixaj mus rau kis txwv (piv txwv, hloov hom vixaj J-1 mus rau hom vixaj H-1) lossis tsis pub thov ua tus neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg (Npav Ntsuab) yog tsis tau rov qab los vaj los tsev tau ob lub xyoos lossis raug pom zoo cia zam. Txawm hais tias koj yuav nkag rau kis txoj cai ob xyoos los tsis yog nws yuav raug txiav txim los ntawm ntau kis xws li pob nyiaj txiag pab koj thiab "Feem Rab Peev Xwm" ntawm koj lub tebchaws. Nws tsis yog txiav txim los ntawm cov sijhawm koj siv nyob rauTebchaws Meskas.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Txoj cai ob xyoos puas tuaj yeem raug zam tau?

Qhov ua mus tau los nyog. Tsuas yog Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Chav Lis Haujlwm Saib Xyuas Vixaj thiaj tuaj yeem tso cai zam txoj cai ob xyoos tau xwb. Chav Lis Haujlwm Saib Xyuas Vixaj kuj yog tus muaj cai txiav txim thaum kawg rau koj kis txawm tias koj yuav poob lossis tsis poob rau txoj cai ob xyoos losxij, tsis hais tias koj phau ntawv hla tebchaws yuav raug ntaus kas dabtsi rau lawm losxij. Yog koj nkag rau kis txoj cai ob xyoos, koj tuaj yeem tau txais qhov raug zam. Txawm hais tias koj nkag rau kis txoj cai ob xyoos lawm losxij, koj tseem muaj cai rau hom vixaj neeg ncig xyuas tebchaws lossis lwm hom vixaj nkag tebchaws ib ntus tshwj tsis yog tau sau tseg raws li hais los saum toj saud.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Hla/ Neeg Lis Haujlwm Hauv Nkoj

 1. Kuv npaj ncig ib hnub rau Tebchaws Meskas thiab kuv mam li caij nyob hoom mus rau lwm lub tebchaws rau hnub txuas mus ntxiv. Kuv puas tau thov vixaj C-1 lossis vixaj B-1/B-2?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Kuv npaj ncig ib hnub rau Tebchaws Meskas thiab kuv mam li caij nyob hoom mus rau lwm lub tebchaws rau hnub txuas mus ntxiv. Kuv puas tau thov vixaj C-1 lossis vixaj B-1/B-2?

Yog koj tsuas nrhiav cai so rau lub homphiaj ntawd xwb uas tsis yog hla mus rau Tebchaws Meskas mus saib phooj ywg lossis saib ubno, ces koj yuav tsum muaj cai tau hom vixaj raws li lub homphiaj ntawd xws li hom vixaj B-2.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Vixaj Neeg Ua Haujlwm Feem kev cai dab qhuas

 1. Kuv tabtom thov ib hom vixaj neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas, tabsis tseem tsis tau muaj daim ntawv pom zoo tso lus. Yav dhau los kuv twb siv hom vixaj R-1 mus Tebchaws Meskas los lawm thiab tsis tas siv daim ntawv pom zoo tso lus. Kuv puas tuaj yeem thov hom vixaj R-1 tau yog tsis muaj daim ntawv pom zoo tso lus vim yav dhau los kuv twb tau hom vixaj R-1 lawm?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Kuv tabtom thov ib hom vixaj neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas, tabsis tseem tsis tau muaj daim ntawv pom zoo tso lus. Yav dhau los kuv twb siv hom vixaj R-1 mus Tebchaws Meskas los lawm thiab tsis tas siv daim ntawv pom zoo tso lus. Kuv puas tuaj yeem thov hom vixaj R-1 tau yog tsis muaj daim ntawv pom zoo tso lus vim yav dhau los kuv twb tau hom vixaj R-1 lawm?

Tshooj cai rau daim ntawv pom zoo tso lus yog siv tau txij thaum hnub tim 28 Lub Kaum Ib Hlis, 2008. Txhua tus neeg thov hom vixaj nkag tebchaws ib ntus R-1 yuav tsum muaj daim ntawv pom zoo tso lus los tom Lub Tsev Lis Haujlwm Saib Xyuas Kev Hla Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj Meskas (USCIS). Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv, thov mus saib USCIS lub website.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Soj Qab Xyuas Kuv Phau Ntawv Hla Tebchaws

 1. Kuv yuav tau kuv phau ntawv hla tebchaws rov qab los licas tomqab xam phaj tag?
 2. Thaum mus nqa kuv phau ntawv hla tebchaws tom qhov chaw nqa kuv yuav tsum siv dabtsi qhia rau lawv?
 3. Hom npav ID lees paub rau qhov ua pov thawj ntiag tug yog hom npav dabtsi?
 4. Lwm tus neeg puas tuaj yeem nqa kuv phau ntawv hla tebchaws tau?

Nqe Lus Nug 1 Kuv yuav tau kuv phau ntawv hla tebchaws rov qab los licas tomqab xam phaj tag?

Koj tuaj yeem nqa koj phau ntawv hla tebchaws rau tom Xab Tham Thuj Meskas.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Thaum mus nqa kuv phau ntawv hla tebchaws tom Xab Tham Thuj/Koos Xum kuv yuav tsum siv dabtsi qhia rau lawv?

Yuav ua kom lwm tus neeg uas tsis raug tso cai txhob tuaj nqa koj phau ntawv hla tebchaws thiab qhov vixaj tau, koj yuav tsum siv npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog ID thaum koj tuaj nqa koj phau ntawv hla tebchaws.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 3 Hom npav ID lees paub rau qhov ua pov thawj ntiag tug yog hom npav dabtsi?

Koj yuav tsum siv koj daim npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog daim npav ID.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 4 Lwm tus neeg puas tuaj yeem nqa kuv phau ntawv hla tebchaws tau?

Tau. Tseem licas losxij, koj tus neeg sawv cev - tseem yog neeg hauv tsev neeg losxij - yuav tsum siv tejyam raws li txuas mus ntxiv no thiaj tuaj nqa tau koj phau ntawv hla tebchaws:

Yog ib tug neeg sawv cev yog tus tuaj nqa koj phau ntawv hla tebchaws rau tom chav cia ntaub ntawv tam rau koj ntiag tug - tseem yog neeg hauv tsev neeg losxij - tus neeg sawv cev no yuav tsum muaj:

 • Lawv tus kheej daim npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog npav ID
 • Ib daim ntawv theej ntawm koj daim npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog npav ID
 • Ib tsab ntawv tso cai, koj yog tus kos npe tso cai cia koj tus neeg sawv cev tuaj nqa koj phau ntawv hla tebchaws. Tsab ntawv tso cai no yuav tsum muaj cov ntaub ntawv xws li:
  • Koj tus neeg sawv cev lub npe thiab lub xeem uas zoo ibyam nyob ntawm nws daim npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog npav ID
  • Koj lub npe

Yog tus neeg thov hnub nyoog qis dua 16 xyoo, yuav tsum muaj cov ntaub ntawv xws li:

 • Ib daim qauv ntawv tso cai los ntawm tus neeg thov nws niam thiab txiv
 • Ib daim npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog npav ID theej kom pom tseeb ntawm tus niam losyog tus txiv uas yog tus kos npe rau tus neeg thov daim ntawv tso cai
 • Tus neeg sawv cev nws daim ntawv npav pab-cas-tuas muaj duab tiv nrog losyog npav ID

Ceebtoom: Nyob rau kis ntawm ib pawg neeg/tsev neeg, siv ib daim ntawv tso cai nrog rau cov ntaub ntawv ntawm txuas tus neeg thov xws los yeej tau lawm.

Rov qab mus saum toj kawg


 

FAQ - Tus neeg tso npe thov lub profile

 1. Kuv yuav ua li cas thiaj muab tau lwm tus password tshiab ?
 2. Kuv muaj profile saum website: www.ustraveldocs.com thiab tseem tsis tau thov dua vixaj, yog tias kuv mus nyob lwm lub teb chaws lawm, kuv xav thov vixaj ntawm lub teb chaws kuv tab tom nyob ntawd kuv yuav ua li cas thov tau?

Nqe Lus Nug 1 Kuv yuav ua li cas thiaj muab tau lwm tus password tshiab?

Nias ntawm tsis nco qab password?  Nyob hauv lub website no. Sau koj lub email siv ua Username rau hauv es nias xa mus. Koj lub email yuav tsum yog lub email tab tom siv thov visa. Peb yuav mụa  ib lub email xa tus password tshiab tuaj rau koj hauv koj lub email.

Note: Email tshiab xa password tshiab tau xa tuaj los ntawm peb lub email  no-reply@ustraveldocs.com. muaj teb lub mail yuav tsi pom tshwm tawm hauv inbox koj yuav tau saib hauv spam.

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 2 Kuv muaj profile saum website: www.ustraveldocs.com thiab tseem tsis tau thov dua vixaj, yog tias kuv mus nyob lwm lub teb chaws lawm, kuv xav thov vixaj ntawm lub teb chaws kuv tab tom nyob ntawd kuv yuav ua li cas thov tau ?

Koj tsis yuav tas tsim dua lwm lub profile tshiab yog tias no kuj yog CGI lub chaw pab cuam. Koj tsuas yog nias ntawm Hu Nug Rau Peb saum website thiab qhia koj tus nab npawb Passport, UID thiab email, yog li peb yuav kuaj thiab hloov koj lub profile nrog lub teb chaws tshiab uas koj npaj yuav mus thov Vixaj Meskas. Yog koj ua ntawv thov nyob rau ntawm lub teb chaws uas yog tsis tau kev pab cuam los ntawm CGI, koj yuav raug tsim lwm lub profile tshiab. Nco ntsoov, nqi thov Vixaj MRV tau them ntawm ib lub teb chaws lawm yuav siv tsi tau rau lwm lub teb chaws..

Rov qab mus saum toj kawg

FAQ - Kab mob COVID- 19

 1. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws kom sawv daws yuav tsum muaj daim ntawv pov thawj txhab tshuaj los yog ntsuas tug kab mob COVID- 19 rau cov neeg thov vixaj puas yog?

Rov qab mus saum toj kawg


 

Nqe Lus Nug 1 Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws kom sawv daws yuav tsum muaj daim ntawv pov thawj txhab tshuaj los yog ntsuas tug kab mob COVID- 19 rau cov neeg thov vixaj puas yog?

Tam sim no peb tsis tau muaj kev ceeb toom hais txog kev pauv hloov raws li kev thov ntawm cov qhua thov vixaj. Yog xav paub txog kev txhab tshuaj ntau tshaj no ntxiv rau cov neeg thov vixaj mus nyob thov caw nkag mus saib hauv lub website  no.

Rov qab mus saum toj kawg