Cov Nav Kas Thuj thiab Tsoomfwv Cov Neeg Lis Haujlwm

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom kev zam rau cov Nav Kas Thuj, Cov qhua thov hom vixaj A thiab G tuaj yeem muab lawv cov ntaub ntawv thov vixaj xa mus rau ntawm Xab Tham thuj qhov chaws txais ntaub ntawv, qhib hnub Vas Cas, Vas a khas, thiab hnub Vas Phab hav thaum lub sij hawm 1:00 Sij txog rau 3:00 Sij yav tsaus ntuj. Hauv qab no yog cov nqe lus ntawm cov ntaub ntawv thov yuav tsum muaj nyob rau hauv daim ntawv thov. Thov zoo siab nyeem tshooj Cov Ntaub Ntawv Ntxiv kom nkag siab zoo txog qhov kev faib hom vixaj thiab lwm cov kev cai.

Mus Ua Nom Tswv Li Hauj Lwm thiab Hauj Lwm Feem Txawv Teb Chaws

 1. Phau ntawv hla teb chaws siv tau tsawg kawg yog rau lub hlis thiab yuav tsum tshuav ob phab ntawv dawb
 2. Ua tiav daim foos DS-160
 3. Daim Ntawv ua hauj lwm feem txawv teb chaws
 4. Daim duab thov vixaj (5cmx5cm, thaij tsis ntev los no, thaij nrog daim ntaub dawb, tsis coj tsom iav)
 5. Kev ntoj ncig
 6. Daim ntawv caw los sis cov ntaub ntawv txhawb nqa tsim nyog

Cov neeg ua hauj lwm rau Cov Koom Haum thoob ntiaj teb tau hais kom mus raws hom vixaj - G

 1. Phau ntawv hla teb chaws siv tau tsawg kawg yog rau lub hlis thiab yuav tsum tshuav ob phab ntawv dawb
 2. Ua tiav daim foos DS- 160
 3. Tsab ntawv caw tso cai los sis  lub tsev ua hauj lwm tsab ntawv caw rau tug qhua
 4. Daim duab thov vixaj (5cmx5cm, thaij tsis ntev los no, thaij nrog daim ntaub dawb, tsis coj tsom iav)
 5. Kev ntoj ncig ( tsuas yog pub rau cov neeg xam xaj Nplog)

Tsis txhob them tus nqi thov vixaj MRV dhau hauv lub website no, vim yuav thim tsis tau rov qab. Peb ib txwm ceeb toom rau cov qhua thov yuav tsum xa daim ntawv thov vixaj ua ntej hnub yuav npaj sawv kev mus txawv teb chaws. Yuav tsis muaj kev lees paub hais txog qhov kev yuav muab vixaj ua ntej.

 

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Mus Ua Nom Tswv Li Hauj Lwm – Tug neeg mus yog Xam Xaj Nplog

Hom vixaj A thiab G tuaj yeem muab rau cov Nav Kas Thuj thiab cov Tsoom Fwv Nom Tswv mus ua hauj lwm tim Teb chaws Meskas. Feem ntau hom vixaj muab rau Cov Nav Kas Thuj thiab Tsoom Fwv Nom Tswv raws li lawv lub hom phiaj taug kev mus Teb chaws Meskas. Muaj qee yam kev cai uas tug qhua thov yuav tsum muaj txaus cov cai ntawv,  thiaj li muaj feem thov hom vixaj A los sis G raws li txoj kev cai lij choj kev nkag teb chaws Meskas. Txhua cov ntaub ntawv thov vixaj nom tswv mus lwm Feem Txawv Teb chaws rau cov neeg Xam Xaj Nplog, yuav tsum muab xa mus rau tom Xab Tham Thuj los sis Koom Xum Meskas dhau hauv Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb chaws Nplog (MOFA).

Daim ntawv thov hom vixaj Nom tswv mus hauj lwm Feem Txawv Teb chaws yuav tsum muab xa ncaj qha mus rau Xab Tham Thuj los sis Koom Xum Meskas ntawm cov chaw nom tswv tau tso cai tshaj tawm hauv teb chaws Nplog ntawm peb qhov chaws txais ntaub ntawv uas qhib hnub Vas Cas, Vas a khas, thiab hnub Vas phaj hab thaum lub sij hawm 1:00 teev thiab 3:00 yav tsaus ntuj. Muaj ib qhov ceeb toom hais txog yam vixaj no. (Saib Ceeb toom hauv qab no).

Mus Ua Nom Tswv Li Hauj Lwm –  Tug neeg mus yog Xam Xaj lwm lub teb Chaws

Daim ntawv thov hom vixaj Nom tswv mus hauj lwm Feem Txawv Teb chaws rau tug tib neeg xam xaj teb chaws thib peb muab xa ncaj qha mus rau Xab Tham Thuj los sis Koom Xum Meskas ntawm cov chaw nom tswv tau tso cai tshaj tawm hauv teb chaws Nplog ntawm peb qhov chaws txais ntaub ntawv uas qhib hnub Vas Cas, Vas a khas, thiab hnub Vas Phab hav thaum lub sij hawm 1:00 sij txog rau 3:00 sij yav tsaus ntuj. Muaj ib qhov ceeb toom hais txog yam vixaj no. (Saib Ceeb toom hauv qab no).

Tus qhua thov vixaj G - Tus neeg ua hauj lwm ntawm cov Koom Haum thoob ntiaj teb uas tau xaiv tseg

Thov nco ntsoov tias cov ntaub ntawv thov hom vixaj G yuav xa mus rau tom Xab Tham Thuj Meskas dhau ntawm MOFA Nplog, yog tias tug qhua thov raug Koom Haum Thoob Ntiaj Teb lub ceg Koom Haum nyob hauv teb chaws Nplog ntiav. Yog tug qhua thov raug ntiav ncaj qha los ntawm lub Koom Haum Thoob Ntiaj Teb uas tsis muaj ceg nyob hauv teb chaws Nplog, tseem taug kev mus Teb chaws Meskas, sawv cev rau Lub Koom Haum Thoob Ntiaj Teb no, yog li muaj txaus cais thov hom vixaj G4. Hai txog qhov kev thov no, tug qhua tuaj yeem nws mus xa nws daim ntawv thov, tsis tag xa dhau ntawm MOFA.

Cov ntaub ntawv thov hom vixaj G tuaj yeem xa ncaj qha mus rau tom peb lub chaws txais ntaub ntawv uas qhib hnub Vas Cas, Vas a khas, thiab hnub Vas Phab hav thaum lub sij hawm 1:00 sij txog rau 3:00 sij yav tsaus ntuj. Tag nrho txhua daim ntawv thov vixaj G-1 txog G-3 yuav tsum muaj nrog  Daim Ntawv ua hauj lwm feem txawv teb chaws. Hais txog cov qhua  thov raug ntiav ncaj qha los ntawm Lub Koom Haum Thoob Ntiaj Teb, tuaj yeem siv Koom Haum tsab ntawv muab rau nws coj mus thov muab vixaj G-4 hloov Daim Ntawv ua hauj lwm feem txawv teb chaws.

Cov Nav Kas Thuj hauv Tsoom Fwv cov kev mus ncig teb chaws, tsis yog nom tswv li hauj lwm

Txhawm txoj kev pab tau zoo rau Cov Nav Kas Thuj, Cov Nav Kas Thuj hauv Tsoom Fwv yuav mus ncig teb chaws tuaj yeem xa ntawv thov hom vixaj B-1/B-2 (kev lag luam / kev ncig xyuas tsis yog Nom Tswv li hauj lwm) tuaj rau ntawm peb qhov chaws txais ntaub ntawv  uas qhib hnub Vas Cas, Vas a khas, thiab hnub Vas Phab Hav thaum lub sij hawm 1:00 sij txog raus 3:00 sij yav tsaus ntuj.  Tug qhua thov hom vixaj B1/B2 yuav tsum tuaj mus xam phaj thiab muab taub ntiv tes rau tom Xab Tham Thuj Meskas. Koj yuav tsum nqa koj phau ntawv hla teb chaws, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160 thiab ib daim duab. Thov zoo siab xa ib tsab email tuaj rau tug email ConsLao@state.gov  qhia peb paub meej txog hnub koj xav tuaj thiab thov zoo siab tuaj kom yog rau ntawm qhov chaws nkag siv rau cov Nav Kas Thuj,  kom peb paub npaj thiab txais tos tus qhua thov ntawv tau zoo tshaj plaws.

Cov Nav Kas Thuj hauv Tsoom Fwv yog thov hom vixaj B-1/B-2 nrog lawv Phau ntawv hla teb chaws nom tswv feem ntau yuav raug zam tsis them tug nqi thov vixaj. Yog hom Vixaj Tub Lag Tub Luam/Vixaj Neeg Ncig Xyuas Teb chaws tau muab rau hauv Phau ntawv hla teb chaws yam pej xem / Phau ntawv hla teb chaws nom tswv, tug neeg thov yuav tau them tug nqi vixaj thiab tug nqi them pauj yog tias muaj.

Feem ntau, cov Nav Kas Thuj hauv Tsoom Fwv thov vixaj tsis tag mus xam phaj thov vixaj tom Xab Tham Thuj Meskas yog lawv thov yam vixaj mus ua Nom Tswv li hauj lwm. Tiam sis,  yog lawv thov hom vixaj B-1/B-2 lawv tus kheej yuav tsum muaj ntsej muag xam phaj thiab muab taub ntiv tes tom Xab Tham Thuj Meskas.

Tsis txhob them tus nqi thov vixaj MRV dhau hauv lub website no, vim yuav thim tsis tau rov qab.

Cov Nav Kas Thuj ua hauj lwm hauv Lub Tsev Lis Hauj lwm Feem Txawv Teb Chaws yog muaj Phau ntawv hla teb chaws nom tswv feem ntau yuav raug zam tsis them tug nqi thov vixaj nkag teb chaws ib ntus. Tug neeg ua hauj lwm muaj Phau ntawv hla teb chaws nom tswv  tsis tag them tus nqi thov vixaj rau hom vixaj (A lossis G), tab sis yuav tsum tau them tus nqi thov vixaj thiab tus nqi ntxiv, yog tsim nyog rau txhua hom vixaj tsis yog vixaj mus ua Nom Tswm li hauj lwm.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Yog xav paub ntxiv, thov zoo siab nkag mus saib ntawm lub website no los sis sab laj nrog koj lub chaw ua hauj lwm ntawm Tsoom Fwv los sis chav lis hauj lwm saib xyuas kev muab vixaj.

Koj tuaj yeem nkag mus saib tau hauv Tsoom Fwv Meskas Lub Tsev Lis Hauj Lwm Feem Txawv Teb Chaws lub website  kom paub cov ntaub ntawv ntxiv txog qhov kev muaj cai rau cov vixaj Nav Kas Thuj thiab Tsoom Fwv Cov Neeg Lis Hauj lwm cov ntaub ntawv tshwj xeeb hais txog cov vixaj A thiab cov vixaj G.

Thov nco ntsoov tias: Xab Tham thuj  Meskas yuav so raws li cov hnub so hauv teb chaws Meskas thiab teb chaws Nplog. Thov zoo siab mus saib cov hnub so thiab hnub kaw hauv Xab Tham Thuj Meskas ntawm no.

Ceeb toom: Peb ib txwm ceeb toom rau cov qhua thov yuav tsum xa daim ntawv thov vixaj ua ntej hnub yuav npaj sawv kev mus txawv teb chaws. Yuav tsis muaj kev lees paub hais txog qhov kev yuav muab vixaj ua ntej. Yog li, qhov kev npaj yuav sawv kev mus ncig ua si los sis kev yuav pib yuav tsis thim rov qab, vim lis ntawv tsis txhob npaj sawv kev ua ntej thaum koj tsis tau txais laib koj daim vixaj thiab koj Phau ntawv hla teb chaws. Yog tias koj twb saib thiab nyeem tag cov lus qhia, koj tseem muaj lus nug ntxiv, thov zoo siab xa email rau CONSLAO@state.gov