Cov Nav Kas Thuj thiab Tsoomfwv Cov Neeg Lis Haujlwm

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Cov vixaj G-1 txog G-4 yuav raug muab rau cov nav kas thuj thiab tsoomfwv lwm cov neeg lis haujlwm uas yuav taug kev mus rau Tebchaws Meskas. Ib txwm, hom vixaj rau ib tug nav kas thuj lossis tsoomfwv lwm cov neeg lis haujlwm yog nce raws li lawv lub homphiaj mus Tebchaws Meskas. Nws muaj ntau tshooj cai tshwj xeeb uas cov neeg thov vixaj yuav tsum tau raws li tshooj cai thiaj li muaj cai rau cov vixaj A, G lossis NATO raws li txoj cai lij choj kev nkag Tebchaws Meskas.

Daim ntawv thov cov vixaj A-1, A-2, thiab G-1 txog G-4 rau cov neeg Nplog yuav tsum xa mus rau tom Koos Xum Xab Tham Thuj Meskas los ntawm cov koom haum txawv tebchaws lossis los ntawm cov kab-xuas. Cov neeg thov uas yog neeg pej xeem lwm lub tebchaws thov rau cov vixaj A-1 thiab A-2 yuav tsum muaj neeg xa mus rau tom Koos Xum Xab Tham Thuj Meskas los tom cov nav kas thuj muaj koob nrov npe nyob hauv Tebchaws Nplog. Ib tug nav kas thuj muaj koob nrov npe yuav tsum siv tau txhua hom vixaj A-1, A-2, thiab G1 txog G-4.

Cov ntaub ntawv thov vixaj G-1 txog G-4 yuav tsum muab xa ncaj qha mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Mekas. Txhua daim ntawv vixaj G-1 txog G-4 yuav tsum siv rau cov nav kas thuj muaj koob nrov npe lossis cov koom haum txawv tebchaws, ib tsab ntawv thov raws cai lossis ib tsab email thov kom muab hom vixaj G. Tsis them cov nqi daim ntawv thov vixaj MRV rau hauv lub chaw no, vim nws thim nyiaj rov qab tsis tau.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntxiv, thov mus saib hauv lub web page lossis sablaj nrog koj lub chaw ua haujlwm ntawm tsoomfwv lossis chav lis haujlwm saib xyuas kev muab vixaj.

Koj tuaj yeem mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog qhov muaj cai rau cov vixaj Nav Kas Thuj thiab Tsoomfwv Cov Neeg Lis Haujlwm thiab lwm cov ntaub ntawv tshwj xeeb hais txog cov vixaj A thiab cov vixaj G.