Hnub So thiab Hnub Kaw

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas nyob txawv tebchaws yuav so raws li cov hnub so ntawm ob pawg tsoomfwv Nplog thiab Meskas thiab yuav kaw tsis ua haujlwm rau cov hnub no. Lub chaw pabcuam cov ntaub ntawv thov vixaj los kuj yuav so raws li cov hnub so ntawm ob pawg tsoomfwv Nplog thiab Meskas thiab yuav kaw tsis ua haujlwm rau cov hnub no.

Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas Cov Hnub Kaw Tsis Ua Haujlwm

Nyob rau xyoo 2024, Xab Tham Thuj los sis Koos Xum Meskas yuav so rau cov hnub nram qab no. 

Cov Hnub Kaw - Txhua Hnub Kawg 2024

Hnub/ Hlis Hnub hauv A thib Hnub So

 Teb Chaws

Hnub Tim 1 Lub 1 Hlis Vas Cas Xyoo Tshiab   Meskas Teb
Hnub Tim 15 Lub 1 Hlis Vas Cas Hnub Yug Martin Luther King Meskas Teb
Hnub Tim 19 Lub 2 Hlis Vas Cas Thawj Tswj Meskas Hnub Meskas Teb
Hnub Tim 8 Lub 3 Hlis Vas Xuv Poj Niam Hnub Nplog Teb
Hnub Tim 15 Lub 4 Hlis Vas Cas Nplog Xyoo Tshiab Nplog Teb
Hnub Tim 16 Lub 4 Hlis Vas A Khas Nplog Xyoo Tshiab Nplog Teb
Hnub Tim 17 Lub 4 Hlis Vas Phub Nplog Xyoo Tshiab Nplog Teb
Hnub Tim 1 Lub 5 Hlis Vas Phub Hnub So Thoob Txhua Lub Teb Chaws Nplog Teb
Hnub Tim 27 Lub 5 Hlis Vas Cas Hnub Nco Txog Tsoom Tub Rog Meskas Meskas Teb
Hnub Tim 19 Lub 6 Hlis Vas Phub Hnub Juneteenth  Meskas Teb
Hnub Tim 4 Lub 7 Hlis Vas Phab Hab Meskas Hnub Muaj Kev Thaj Yeeb Meskas Teb
Hnub Tim 19 Lub 7 Hlis Vas Xuv (So pauj) Tsoom Poj Niam Nplog Hnub Nplog Teb
Hnub Tim 2 Lub 9 Hlis Vas Cas Meskas Hnub So Meskas Teb
Hnub Tim 14 Lub 10 Hlis Vas Cas Columbus Hnub Meskas Teb
Hnub Tim 18 Lub 10 Hlis Vas Xuv Hnub Sib Twv Nquam Nkoj Nplog Teb
Hnub Tim 11 Lub 11 Hlis Vas Cas Hnub Veterans Meskas Teb
Hnub Tim 25 Lub 11 Hlis Vas Xuv Hnub Koob Tsheej Thab luam  Nplog Teb
Hnub Tim 28 Lub 11 Hlis Vas Phab Hab Hnub Ua Vaj Tswv Tsaug Meskas Teb
Hnub Tim 2 Lub 12 Hlis Vas Cas (So pauj) Nplog Hnub Thaj Yeeb Nplog Teb
Hnub Tim 25 Lub 12 Hlis Vas Phub Koob Tsheej Yes Xus Yug  Meskas Teb