Daim Ntawv Thov tsis kam lees muab raws li Tshooj Cai Nkag Teb Chaws thiab Xam Xaj (INA) 221 (g)

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Kev tsis kam lees raws li tshooj 221(g) txhais tau tias daim ntawv thov tsis muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txaus los sis daim ntawv thov raug txheeb xyuas ntxiv. Tus kws lis hauj lwm hauv koos xum uas yog tug xam phaj koj yuav qhia meej rau koj thaum xam phaj tiav yog tias koj cov ntaub ntawv raug txiav txim tsis kam lees raws li tshooj 221(g). Tus kws lis hauj lwm yuav qhia rau koj tias koj cov ntaub ntawv yuav tsum raug txheeb xyuas ntxiv los sis nws yuav kom koj xa lwm cov ntaub ntawv ntxiv.

Yog xav tau lwm cov ntaub ntawv ntxiv, tug kws lis hauj lwm yuav qhia rau koj tias yuav xa cov ntaub ntawv ntawd mus li cas. Thaum koj daim ntawv thov vixaj raug tsis kam lees muab raws li tshooj 221 (g), koj yuav txais tau ib tsab ntawv sau ceeb toom txog kev tsis kam lees muab vixaj thiab yuav sau meej koj cov ntaub ntawv ntxiv uas lawv xav tau, yog tias muaj.

Yog Xab Tham Thuj Meskas xav tau cov ntaub ntawv ntxiv los ntawm koj, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv no mus raws li Xab Tham Thuj Mekas qhia rau koj li hauv daim ntawv tsis kam lees raws li tshooj 221(g).

Lwmyam Ntaub Ntawv

Qee cov ntawv thov vixaj tej zaum yuav raug tsis kam lees muab raws li tshooj 221 (g) vim tias tseem yuav raug txheeb xyuas ntxiv. Tus kws lis hauj lwm hauv koos xum uas yog tug xam phaj koj yuav qhia meej rau koj thaum xam phaj tiav, yog tias koj qhov kev thov no  raug tsis kam lees muab raws li tshooj 221 (g) vim tias tseem yuav raug txheeb xyuas ntxiv. Yog thaum raug txheeb xyuas ntxiv, lub sij hawm txheeb xyuas ntxiv yuav ntev sib txawv raws li qhov teeb meem ntawm txhua kis. Lawv yuav ceeb toom kom koj thov koj li vixaj ntxov, ua ntej hnub koj yuav npaj sawv kev mus.

Koj tuaj yeem kuaj koj daim ntawv thov seb nyob li cas lawm tau txhua txhua lub sij hawm rau ntawm lub website

Thov nco ntsoov tias: Yog tsis yog cov neeg muaj hauj lwm maj ceev (xws li muaj mob nyhav, raug mob los yog muaj cov txheeb ze ploj tuag). Ua ntej thaum koj yuav nug txog koj daim vixaj tiav li cas lawm. koj los sis tus pab koj yuav tsum tos tsawg tshaj yog 180 hnub suav txij hnub koj xam phaj los sis txij hnub koj rov xa dua cov ntaub ntawv tuaj ntxiv. Thov ua siab ntev tos.