Hom kev zam tsis tag mus xam phaj

Ceeb toom tseem ceeb:

 • Kev siv Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj yuav tsis lav hais tias yuav xam phaj tau vixaj.
 • Qee cov txheej txheem, cov neeg thov vixaj yuav tsum tau tshwm ntsej muag tuaj xam phaj thov vixaj rau hauv Xab Tham Thuj Meskas.  
 • Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj yuav tsis muaj qhov kev thov xam phaj sai.

Nploog xub thawj:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Yog tias koj poob rau hauv ib qho ntawm cov hauv qab no, koj tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj:

 1. Yog tias koj yog tus neeg thov hom vixaj B-1 (rau cov hauj lwm lag luam), B-2 (rau cov mus ua si lom zem lossis kho mob), los yog B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Teb chaws) thiab koj muaj hnub nyoog qis dua 14 xyoo, los yog hnub nyoog ntau dua 79 xyoo, koj tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj.
  LOS SIS
 2. Yog tias yav tas dhau los koj twb muaj hom vixaj B-1 (rau cov hauj lwm lag luam), B-2 (rau cov mus ua si lom zem lossis kho mob), B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws), C1 / D (Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom losyog Hauv Nkoj), F-1 (tub-ntxhais kawm ntawv), los yog M-1 (kawm ua hauj lwm lossis koom kawm kev qhia) li hauv 48 lub hli dhau los, koj tuaj yeem tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj yog tias koj ua tau raws li txhua yam hauv qab no. Yog tias koj tsis ua, nias  ntawm no thov tuaj xam phaj tshwm ntsej muag.

Kev muaj feem

Yog tias koj yog ib tus neeg thov uas muaj hnub nyoog 79 xyoo  nce mus , los yog thov rau tus me nyuam yau hnub nyoog qis dua 14 xyoo thaum lub sij hawm thov, koj tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj ,tus neeg thov yuav tsum teb tias "yog" rau tag nrho cov nqe lus nug hauv qab no..

 1. Kuv thov hom vixaj B1/B2(Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws).
 2. Kuv tab tom nyob rau teb chaws Nplog.
 3. Kuv tsis yug nyob los sis tsis muaj Phau ntawv hla teb chaws ntawm Cuba, North Korea, Syria, Sudan, los yog Iraq.
 4. Kuv twb tau teb “tsis yog”  tag nrho rau cov lus nug txog kev nyab xeeb thiab keeb kwm yav tag dhau los ntawm daim foos DS-160.
 5. Kuv yeej tsis tau raug txwv tsis pub nkag mus rau Teb chaws Meskas.
 6. Kuv yeej tsis tau raug txiav tsis pub vixaj Meskas, los yog  kuv twb tau raug txiav tsis pom zoo muab vixaj Meskas ua ntej ntawv tiam sis tom qab ntawv kuv kuj tau raug pom zoo muab vixaj raws li yam kuv thov ua ntej ntawv.

Cov kev cai ntxiv rau cov me nyuam yau hnub nyoog qis dua 14 xyoo

 • Ib tug ntawm niam txiv los sis tus saib xyuas muaj cai yuav tsum muaj daim ntawv vixaj B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws) siv tau thaum lub sij hawm tus me nyuam tab tom thov vixaj.
 • Tag nrho niam txiv thiab tus saib xyuas muaj cai yuav tsum tsis yog cov neeg muaj npav ntsuab raug cai hauv teb chaws Meskas los yog xam xaj Meskas.

Yog tias koj tab tom toj dua tshiab rau hom vixaj uas koj tau raug pom zoo muab yav tag dhau los, B-1 (rau cov hauj lwm lag luam), B-2 (rau cov mus ua si lom zem lossis kho mob), B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws), C1 / D (Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom los yog Hauv Nkoj), F-1 (tub-ntxhais kawm ntawv), los yog M-1 (kawm ua hauj lwm lossis koom kawm kev qhia) koj tuaj yeem tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj.

Yog tias koj tuaj yeem teb "yog" rau tag nrho cov nqe lus nug hauv qab no, koj tuaj yeem tsim nyog rau Hom Kev Zam Tsis Tag  Mus Xam Phaj.

 1. Kuv tab tom toj dua tshiab hom vixaj, B-1 (rau cov hauj lwm lag luam), B-2 (rau cov mus ua si lom zem lossis kho mob), B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws), C1 / D (Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom losyog Hauv Nkoj), F-1 (tub-ntxhais kawm ntawv), los yog M-1 (kawm ua hauj lwm lossis koom kawm kev qhia) tseem tshuav sij hawm siv los yog twb tag sij hawm siv li hauv 48 lub hli ( 4 xyoo) dhau los. Txoj cai no siv tau mus txog thaum muaj ceeb toom tshiab. tag nrho dua lwm cov vixaj yuav tsum tau teem caij tuaj mus xam phaj.
 2. Kuv tseem nyob hauv teb chaws Nplog.
 3. Kuv tsis yug nyob los sis tsis muaj Phau ntawv hla teb chaws ntawm Cuba, North Korea, Syria, Sudan, los yog Iraq.
 4. Kuv daim vixaj dhau los tsis raug ploj/ tsis raug nyiag los sis tsis raug thim rov qab.
  • Yog tias koj xav teem caij xam phaj mus ntsib.
 5. Npe, xeem, hnub xyoo yug thiab xam xaj hauv Phau ntawv hla teb chaws tam sim no ntawm koj yuav tsum raug yog ib yam li koj daim vixaj yav tag los.
  • Yog tias kj lub npe thiab xeem sib txawv tsis yog zoo li hauv koj daim vixaj yav tag los, koj yuav tsum muaj daim ntawv pov thawj pauv hloov npe thiab xeem nrog rau daim ntawv txhais uas lus meska.
  • Yog tias koj lub hnub yug/ xyoo yug thiab koj li xam xaj tsis sib raug li koj daim vixaj ua ntej dhau los, koj yuav tsum tau teem caij tuaj mus xam phaj.
 6. Kuv daim vixaj yav tag dhau los tau pom zoo muab rau kuv thaum kuv muaj 14 xyoo nce mus thiab kuv 10 tus taub ntiv tes twb tau muab rau zaum ua ntej uas kuv xam phaj.
 7. Kuv tab tom toj kuv hom vixaj yog ib yam li  kuv hom vixaj tam sim no los yog kuv hom vixaj yav tag dhau los.
  • Yog tias koj toj hom vixaj C1/D (Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom losyog Hauv Nkoj) tus neeg thov yuav tsum xa daim ntawv caw ua hauj lwm tau txais tsis ntev no.
  • Hom vixaj tub ntxhais kawm ntawv F-1 thiab M-1, tus neeg thov yuav tsum xa daim foos I -20 tau kos npe xub thawj thiab daim ntawv them nqi SEVIS.
  • Hais txog cov me nyuam yau hnub nyoog qis dua 14 xyoo, tus neeg thov yuav tsum tau xa daim ntawv yug thib ob thiab ib daim ntawv vixaj luam los si yog ob daim vixaj hom B1/B2 (Kev Lag Luam / Kev Ncig Tebchaws) ntawm ob tus niam txiv raug cai.
 8. Kuv tab tom toj kuv Hom vixaj Meskas ntawm Xab Tham Thuj Meskas uas kuv nyob. kuv nkag siab hais tias tej zaum kuv yuav tau kom teem caij xam phaj tuaj mus xam phaj rau hauv Xab Tham Thuj Meskas.
 9. Kuv daim vixaj nyiam qhuav dhau los no tsis muaj cov lus piav qhia tias "Tau txais lus ceeb toom", "twb tau txais hom kev zam", los yog "twb tau muab taub ntiv tes".
 10. Kuv daim vixaj nyuam qhuav dhau los no tab tom nyob rau hauv kuv Phau ntawv hla teb chaws tam sim no los yog Phau ntawv hla teb chaws qub uas kuv tab tom yuav xa nrog kuv cov ntawv thov no.
 11. Kuv yeej tsis tau raug txwv tsis pub nkag mus rau Teb chaws Meskas.
 12. Kuv yeej tsis tau raug txiav tsis pub vixaj Meskas, los yog  kuv twb tau raug txiav tsis pom zoo muab vixaj Meskas ua ntej ntawv tiam sis tom qab ntawv kuv kuj tau raug pom zoo muab vixaj raws li yam kuv thov ua ntej ntawv.
 13. Kuv twb tau teb “tsis yog”  tag nrho rau cov lus nug txog kev nyab xeeb thiab keeb kwm yav tag dhau los ntawm daim foos DS-160.

Yog tias koj tsis raug pom zoo raws li Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj, thov zoo siab niag ntawm no teem caij xam phaj rau koj.

Yuav Thov Li cas

Yog tias koj raug pom zoo li cov nqe lus saum toj no, thov zoo siab ua raws li cov Kauj ruam hauv qab no.

Kauj ruam 1:
Ua tiav daim foos DS-160. Koj yuav tsum ua tiav ib daim foos DS-160 tshiab rau txhua tus qhua. Txhua cov ntaub ntawv sau yuav tsum yog. Tom qab koj xa daim foos DS-160 lawm, koj yuav kho tsis tau los yog hloov pauv tsis tau koj cov ntaub ntawv. Lub chaws pab cuam yuav pab tsis tau koj ua tiav daim foos DS-160.

Thov nco ntsoov hais tias: koj yuav tsum tau nkag mus hauv computer ua kom tiav qhov kauj ruam no.

Kauj ruam 2:

Tsim ib lub profile thiab them tus nqi ua daim ntawv thov vixaj. 

Daim ntawv tus nqi vixaj sau npe txhua hom vixaj thiab nqi yog nyiaj daus las thiab Lao Kip (LAK). Yog xav paub ntxiv txog cov kev them nqi, thov zoo siab niag ntawm no. Tom qab koj them tus nqi, thov zoo siab khaws koj cov ntaub ntawv pov thawj kev them nqi. 

Step 3:
Nkag mus rau hauv koj lub profile raws li kev siv lub npe (user) thiab tus password los teb cov lus nug thiab luam tawm Daim Ntawv Pom Zoo Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj nrog UID thiab code QR.

Koj yuav xav tau cov khoom hauv qab no ntxiv mus:

 • Koj tus nab npawb Phau ntawv hla tebchaws
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nploog ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160

Kauj Ruam 4 (Kauj ruam Kawg):
Sau tag nrho koj cov ntaub ntawv thiab teem ib lub sij hawm xa koj cov ntaub ntawv mus rau Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Tuam Ceeb Vias Cas. Thaum koj xa koj cov ntaub ntawv, Xab Tham Thuj Meskas  yuav muab ib daim ntawv xa tuaj rau koj, qhia tias thaum twg koj yuav tuaj nqa koj Phau ntawv hla teb chaws thiab vixaj.

Yam ntaub ntawv dab tsi uas kuv yuav tsum xa?

Thov zoo siab tsuas yog xa cov ntaub ntawv tseem ceeb  xws li hauv qab no. Txawm hais tias peb yuav siv zog xa cov ntaub ntawv qub  rov qab uas peb tau txais, Xab Tham Thuj yuav tsis lav txog rau qhov poob ntawm cov ntaub ntawv ntxiv uas tsis tseem ceeb.

 1. Daim Ntawv Pom Zoo Tsis Tag Mus Xam Phaj nrog UID, code QR, thiab daim ntawv tso npe.
 2. Phau ntawv hla: Phau Ntawv Hla Teb Chaw tam sim no ntawm koj yuav tsum muaj tsawg kawg yog ob nploog ntawv dawb coj los thov vixaj tshiab thiab hnub nyoog siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sij hawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas.
 3. Phau ntawv hla teb chaws qub muaj daim ntawv vixaj raug cai tsis ntev no los sis twb tag sij hawm siv li hauv 48 lub hli dhau ( yog muaj).
 4. Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic DS-160 thiab xa online.
 5. Ob daim duab dav li (2) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau 6 lub hli lo no, tsis kho, tsis ntoos tsom iav los yog ntoo kaus mom), qhov kev xa cov duab tsis raug cai yuav ua rau qhov kev thov vixaj no qeeb.
 6. Daim ntawv Them nqi.
 7. Yog tias muaj, daim ntawv coppy ua pov thawj hloov pauv npe thiab xeem/ los sis lub npe yog nrog rau daim ntawv txhais uas lus Askiv.

Cov ntaub ntawv toj hom vixaj C1/D (Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom losyog Hauv Nkoj)

 • Daim ntawv caw ua hauj lwm tau txais tsis ntev no

Cov ntaub ntawv toj hom vixaj F thiab M

 • Daim ntawv I-20 los sis daim DS- 2019 tau kos npe
 • Daim ntawv them nqi SEVIS
 • Daim ntawv kawm tiav cov khab nees ntawm cov tsev kawm nyob Meskas (yog muaj)

Cov me nyuam yau hnub nyoog qis dua 14 xyoo

 • Ib daim ntawv pov thawj hnub yug uas siv tau, los sis cov ntaub ntawv saib xyuas raug cai nrog kev txhais uas lus Askiv
 • Daim ntawv luam Phau ntawv hla teb chaws los yog Daim Npav Pab Cas Tuas ntawm niam txiv
 • Daim ntawv luam vixaj Meskas tam sim no los yog yav tag dhau los ntawm niam txiv

Cov Nqe Lus Uas Nquag Nug (FAQ) Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj

Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj yog dab tsis?

 • Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj yog ib qhov kev pab rau cov neeg thov vixaj uas tsis tag yuav tuaj mus xam phaj rau hauv Xab Tham Thuj. (Thov nco ntsoov hais tias: Xab Tham Thuj muaj cai kom txhua tus qhua thov tuaj mus xam phaj kom paub meej hais tias tus neeg thov ntawv puas tsim nyog muab vixaj Meskas).
 • Feem ntau cov xwm txheej tau kuaj xyuas ua tiav thiab xa rov qab tsis pub dhau 2 lub lim tiam.

Cov duab zoo uas siv tau xws li?

 • Daim duab yuav tsum yog 5cm x 5cm yees nrog daim ntaub dawb, tsis ntoo tsom iav, pom meej ob lub pob ntses.
 • Daim duab yuav tsum yees tsis pub dhau 6 lub hli.
 • Cov ntaub ntawv ntawm daim duab, thov zoo siab mus saib ntawm no:   https://ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-photoinfo.asp.

Yog kuv tsis muaj Phau ntawv hla teb chaws thiab daim vixaj qub yuav ua cas?

 • Yog koj muaj 15 - 78 xyoo thiab tsis muaj daim vixaj qub, koj yuav tsis raug pom zoo rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj. Koj yuav tsum tau teem sij hawm xam phaj thiab tuaj mus xam phaj.

Kuv tsim nyog muaj feem rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj, tiam sis kuv tus me nyuam tsis tau muaj dua vixaj dhau los. Kuv puas tuaj yeem xa tau kuv tus me nyuam cov ntaub ntawv nrog rau kuv?

 • Yog tias koj tus me nyuam tsis tau muaj dua vixaj dhau los, koj yuav tsum teem caij xam phaj rau koj tus me nyuam thiab nrog koj tus me nyuam tuaj mus xam phaj.
 • Yog koj tus me nyuam hnub nyoog qis dua 14 xyoo, koj tus me muaj feem thov rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj.

Kuv xav thov rau Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj, tiam sis kuv xav tau kuv Phau ntawv hla teb chaws ceev yuav mus ncig ua si rau lwm lub teb chaws - kuv yuav ua cas?

 • Koj yuav tsum tau tos kom txog thaum koj rov qab los koj mam li xa koj cov ntaub ntawv.

Kuv puas yuav tsum xa lwm cov ntaub ntawv txhawb nqa xws li kuv tsev neeg phau ntawv, daim ntawv pov thawj diploma, thiab daim ntawv yug?

 • Tsis xa, koj yuav tsum tsis txhob xa. Koj tsuas yog  xa cov ntaub ntawv tseem ceeb uas tau sau tseg hauv wesite xwb.

Puas muaj lwm txoj kev pab tau kuv qhov kev toj vixaj no kom ceeb dua?

 • Xyuas kom tseeb tias koj cov ntaub ntawv toj vixaj twb ua tiav. Thov zoo siab kuaj xyuas ntawm no rau cov ntaub ntawv tseem ceeb
 • Upload ib daim duab kom zoo raws li txoj cai.
 • Luam tawm nplooj ntawv  DS-160 nrog lub tshuab luam ntawv laser kom pom tus barcode zoo.
 • Yog koj muaj ntau hom vixaj Meskas dhau los nyob hauv ntau Phau ntawv hla teb chaws sib txawv, koj tsuas xa daim vixaj dhau los no xwb.
 • Nco ntsoov suav nrog koj Daim Ntawv Pom Zoo Hom Kev Zam Tsis Tag Mus Xam Phaj. Qhov no yog pov thawj tias koj tau them tus nqi thov vixaj.