Tauj Hnub Nyoog Kuv Qhov Vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Txheej txheem tso npe thov vixaj Meskas tsis hais koj tatom thov vixaj thawj zaug lossis tauj hnub nyoog koj qhov vixaj yog ua ibyam. Qhov tseem ceeb yog yuav tau paub tias koj qhov vixaj tseem puas siv tau yog koj phau ntawv hla tebchaws tabtom yuav tag sijhawm. Koj tuaj yeem mus Tebchaws Meskas nrog koj phau ntawv hla tebchaws qub thiab tshiab uas muaj vixaj siv tau.

Thov tso npe rau ib hom vixaj Meskas nkag tebchaws ib ntus