Txoj Cai Kev Ruaj Ntseg

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Yuav tsis pub koj nkag tuaj rau hauv Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yog koj nqa tejya khoom xws li hauv qab no:

  • Roj teeb lossis khoom siv hluav taws xob xws li xovtooj ntawm tes, phau ntawv sau kom nco, moos dhia lej, lub xovtooj xa kab ntawv, koob yees duab, kas xev suab/vis dis aus, daim cis-dis, MP3s, daim hlwb koos pij tawj, lossis lub hmoog nkauj
  • Cov hnab loj khuam xwb pwg/hnab nyiaj - tsuas pub nqa cov hnav nqa ntawm tes xwb
  • Cov hnab nqa no muaj xws li hnab taug kev, hnab ev tom nrab qaum, thawv rau khaub ncaws, hnab tawv nqa ntawm tes, hnab tawv tsiaj, hnab ntim khaub ncaws, thiab cov hnab muaj tus swb swb - koj tsuas nqa tau cov hnab yas uas rau koj cov ntaub ntawv thov xwb.
  • Khoom noj thiab dej haus
  • Muab ntim hauv hnab lossis ntim hauv thawv ntawv
  • Luam yeeb, luam yeeb cigars, teeb ntais ntaus ntawv, teeb nyem
  • Tejyam khoom ntse xws li txiab txiav, riam lossis chais
  • Riam phom lossis foob pob tawg txhua yam

Cov khoom no tseem tsis yog tag nrho txhua yam. Lwmyam khoom uas tej zaum yuav raug txwv rau ntawm chav lis haujlwm ntawm cov kws saib xyuas kev ruaj ntseg.

Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas tsis muaj chaw faj cov khoom uas raug txwv no. Koj yuav tsum npaj faj cov khoom no ua ntej nkag mus.