Listahan ng Mga NIV Visa

Malugod naming tinatanggap ang mga bisita sa Estados Unidos (U.S. o United States), na may mga secure na border at bukas na pintuan. Maaaring pumunta ang mga mamamayan ng Canada at marami sa mamamayan mula sa mga bansang may Programa sa Pagpapawalang-bisa ng Visa sa U.S. nang walang visa kung matugunan nila ang ilang kinakailangan. Bisitahin ang Maglakbay Nang Walang Visa upang matuto nang higit pa.

Mayroong iba’t ibang uri ng mga visa ng hindi imigrante para sa mga pansamantalang bisita upang maglakbay sa U.S., kung hindi ka isang mamamayan ng U.S. o makatarungang permanenteng residente ng U.S. Ang layunin ng iyong nilayong paglalakbay at ibang mga katotohanan ang tutukoy kung anong uri ng visa ang kinakailangan sa ilalim ng batas sa imigrasyon ng U.S. Mahalagang magkaroon ng impormasyon tungkol sa uri ng visa ng hindi imigrante na kakailanganin mo para sa paglalakbay, at ang mga hakbang na kailangan upang mag-apply para sa visa sa isang Embahada ng U.S. o Consulate sa ibang bansa.

Suriin ang tsart sa ibaba. Para sa higit pang detalyadong impormasyong tukoy sa bawat uri ng visa, kabilang ang impormasyon kung paano mag-apply at higit pa, mula sa hanay ng Uri ng Visa sa ibaba.

>

Hangarin ng Paglalakbay sa U.S. at Mga Visa ng Hindi Imigrante Uri ng Visa
Mga atleta, amateur at propesyonal (na nakikipagkumpitensya para sa papremyong pera lamang) B-1
Mga atleta, artist, entertainer P
Manggagawa mula sa Australia – propesyonal na may espesyalidad E-3
Card sa Pagtawid ng Border: Mexico BCC
Mga bisita ng negosyo B-1
Mga miyembro ng crew (nagsisilbi sa isang sasakyang pandagat o panghimpapawid sa U.S.) D
Mga diplomat at opisyal ng pamahalaan ng ibang bansa A
Mga empleyado sa tahanan o tagapag-alaga ng bata (dapat na may kasamang nagpapatrabaho na mamamayan ng ibang bansa) B-1
Mga empleyado ng itinalagang international na samahan, at NATO G1-G5, NATO
Mga exchange na bisita J
Mga exchange na bisita – mga au pair J-1
Mga exchange na bisita – mga batang (wala pang 21 taong gulang) o asawa ng may-hawak ng J-1 J-2
Ma exchange na bisita – mga propesor, iskolar, guro J-1
Mga exchange na bisita – pangkulturang international J, Q
Nobyo/Nobya K-1
Tauhan ng militar ng ibang bansa na naka-istasyon sa U.S. A-2, NATO1-6
Mga mamamayan ng ibang bansa na may pambihirang kakayahan sa agham, sining, edukasyon, negosyo o palakasan O-1
Mga propesyonal ng Free Trade Agreement (FTA): Chile H-1B1
Mga propesyonal ng Free Trade Agreement (FTA): Singapore H-1B1
Kinatawan ng media ng impormasyon (media, mga mamamahayag) I
Mga lumilipat sa ibang sangay ng kumpanya L
Medikal na panggagamot, mga bisita para sa B-2
Mga propesyonal na manggagawa ng NAFTA: Mexico, Canada TN/TD
Mga nars na naglalakbay sa mga lugar na kakaunti ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan H-1C
Mga Doktor J-1, H-1B
Mga religious worker R
Mga trabahong may espesyalidad sa mga larangang nangangailangan ng kaalamang ganap na may espesyalidad H-1B
Mga mag-aaral – mga mag-aaral na pang-akademiko at wika F-1
Mga dependent ng mag-aaral - dependent ng may-hawak ng F-1 F-2
Mga mag-aaral - vocational M-1
Mga dependent ng mag-aaral - dependent ng may-hawak ng M-1 M-2
Mga pansamantalang manggagawa – pana-panahong pang-agrikultura H-2A
Mga pansamantalang manggagawa – hindi pang-agrikultura H-2B
Mga bisita sa turismo, bakasyon, libangan B-2
Pagsasanay sa isang programang hindi pangunahin para sa pagtatrabaho H-3
Mga namumuhunan sa kasunduan E-2
Mga mangangalakal sa kasunduan E-1
Paglalakbay sa Estados Unidos C
Mga biktima ng human trafficking T-1
Mga pag-renew ng visa sa U.S. - A, G, at NATO A1-2, G1-4, NATO1-6