Mga Lokal na Empleyado

Paglalarawan

Ang isang personal na empleyado o kasambahay na bibiyahe kasama ng amo sa Estados Unidos ay maaaring mag-apply ng B-1 visa. Ang mga halimbawa ng pwedeng mag-apply, ngunit hindi limitado dito, ay mga kusinero, butler , tsuper, kasambahay, valets, footmen, yaya, katulong ng isang ina, hardinero, at bayad na mga kasamahan.

Ang isang kasamahan ng isang diplomat o opisyal ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang A-3 o G-5 visa, depende sa visa status ng kanilang amo.

Mga kwalipikasyon

B-1:

Para sa isang aplikante ng B-1 visa, dapat ipakita na :

 • Ang layunin ng kanilang paglalakbay ay upang magtrabaho bilang domestic na empleyado sa Estados Unidos;
 • May plano silang manatili sa US sa tiyak at limitadong panahon lamang;
 • Ang kanilang mga employer ay nakakatugon sa mga tiyak na mga kwalipikasyon;
 • Sila ay may katibayan ng nakakabighaning mga panlipunan at pang-ekonomiyang relasyon sa ibang bansa; at
 • Sila ay may isang paninirahan sa labas ng Estados Unidos pati na rin ang iba pang mga umiiral na relasyon na magsisiguro ng kanilang pagbabalik sa kanilang bansa sa katapusan ng kontrata.

Kasama ng isang Nonimmigrant Visa Holder

Mga empleyadong kasama o mga susunod sa isang amo na hindi isang mamamayan ng Estados Unidos o legal na permanenteng residente, na papasok ng US, o mayroon ng B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, R visa ay maaaring mag-apply ng B-1 visa ri sa kundisyon na:

 • Siya ay may karanasan na hindi bababa ng isang taon bilang isang personal na empleyado o kasambahay na mapapatunayan ng mga pahayag mula sa mga nakaraang mga employer;
  1. Ang empleyado ay nakapagtrabaho na sa labas ng Estados Unidos ng hindi baba sa isang taon sa kanyang kasalukuyang amo bago ang petsa ng pagpasok sa Estados Unidos, o
  2. Ang relasyon ng amo at empleyado ay umiiral kaagad bago ang oras ng aplikasyon, at ang amo ay maaaring ipakita na lagi siyang kumukuha ng kasambahay o personal na empleyado (taon-taon o kapag kailangan) sa loob ng maraming taon bago mag-apply ng visa.
 • Hindi maaring magkaroon ng ibang trabaho ang empleyado. Ang empleyado ay dapat na makakatanggap mula sa amo ng libreng silid at round trip airfare tulad ng nakasaad sa kanyang kontrata.

Kasama ng isang Permanent Legal Resident

Ang mga U.S. Legal Permanent Residents (Green card holders) ay hindi pinapayagang magdala ng kanilang domestic workers sa Estados Unidos gamit ang isang B-1 visa.

Kasama ng isang American Citizen

Ang mga empleyadong pang-personal na sasasama o susunod sa kanilang amo na mamamayan ng Estados Unidos ay maaaring mag-apply ng B-1 visa kung ang kanilang Amerikanong amo ay karaniwang namamalagi sa labas ng Estados Unidos at ito ay naglalakbay sa Estados Unidos ng pansamantala o napapailalim sa madalas na paglipat sa ibang bansa na tumatagal ng dalawang taon o higit pa at bilang kondisyon ng trabaho, siya ay maninirahan sa Estados Unidos ng hindi lalampas sa apat na taon.

Sa karagdagan:

 • Ang relasyon ng amo at empleyado ay dapat umiiral na hindi bababa sa anim (6) na buwan bago ang pagpasok ng amo sa Estados Unidos o, ang amo ay dating kumukuha ng kasambahay sa parehong kapasidad habang nasa ibang bansa;
 • Hindi dapat bababa ng isang taon ang karanasan ng empleyado bilang isang kasambahay o empleyadong pang-personal na mapapatunayan ng kasulatan mula sa mga dating amo
 • Hindi maaaring magkaroon ng ibang trabaho ang empleyado . Ang empleyado ay dapat na makatanggap mula sa amo ng libreng board at round trip airfare tulad ng nakasaad sa kanyang kontrata.

Tandaan: Hindi posibleng maging kuwalipikado para sa isang B-1 visa kung ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay naninirahang permanente sa Estados Unidos, kahit na ang aplikante ay dating nagsilbi sa isang mamamayan ng Estados Unidos na gumugol sa ibang bansa.

Kasama ng isang US Legal Permanent Resident
Ang mga US Legal Permanent Residents (Green card holders) ay hindi pinapayagang magdala ng kanilang mga katulong sa Estados Unidos sa ilalim ng B-1 visa sa kahit anumang pagkakataon.

Mga Kinakailangan sa Kontrata
Ang kasambahay na mag-aapply ng B-1 visa ay kailangang may kontrata na nilagdaan niya at ng kanyang kasalukuyang amo at dapat nakasaad sa kontrata ang:

 • Paglalarawan ng mga tungkulin sa US;
 • Bilang ng mga oras na magtatrabaho sa bawat linggo;
 • Bilang ng mga awtorisadong bakasyon at sick leave sa bawat taon;
 • Bilang ng day-off sa bawat linggo;
 • Halaga ng sweldo na hindi bababa sa umiiral o minimum wage kada oras sa ilalim ng batas ng U.S. (kung alinman ang mas malaki) kung saan ang aplikante ay nagtratrabaho para sa lahat ng oras ng duty. Ang impormasyon tungkol sa minimum wage sa buong US ay matatagpuan sa http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm. Ang kasalukuyang nananaig na sahod ay matatagpuan sa http://www.flcdatacenter.com.
 • Isang sertipikasyon na ang empleyado ay makakatanggap ng libreng kuwarto at board;
 • Isang sertipikasyon na tinitiyak ng amo na hindi magiging isang pabigat sa U.S. (public charge) ang empleyado habang nagtatrabaho sa kanya;
 • Ang isang sertipikasyon na ang mga domestic helper ay hindi tatanggap ng anumang iba pang mga trabaho habang nagtatrabaho para sa mga tagapag-empleyo;
 • Isang sertipikasyon na hindi kukunin o itatago ng amo ang pasaporte ngempleyado;
 • Isang sertipikasyon na nagsasaad na nauunawaan ng amo at ng empleyado na hindi maaaring manatili sa lugar ng pinagtatrabaho pagkatapos ng tinakdang oras ng pagtatrabaho ng walang suweldo;
 • Isang sertipikasyon na ang amo ay magbibigay sa empleyado ng panggastos para sa pagpunta sa U.S. at para sa mga unang araw ng pananatili sa U.S., pati na rin para sa pagbalik sa pinanggalingang bansa sa oras na matapos ang kontrata.

A-3 o G-5:
Ang isang attendant, tagapag-lingkod, o personal na empleyado ng isang taong humahawak ng A-1, A-2, o G-1 -G-4 visa ay maaring mag-apply ng A-3 o G-5 visa. Dapat ipakita na karapatdapat sila sa A-3 o G-5 visa (tulad ng sulat ng sanggunian mula sa isang datingamo, katibayan ng mga nakaraang trabaho bilang kasambahay, atbp). Dapat makita ng mga opisyales ng Consular na tunay ang relasyon ng amo at empleyado at ang layunin ng parehong partido na pumasok sa (o manatili sa) isang relasyong amo at empleyado. Sa karagdagan, ang kasambahay ng diplomats (A3) at internasyonal na organisasyon na empleyado (G5) ay dapat munang nakarehistrado sa Department of State's Office of Foreign Mission Management Information System (TOMIS) bago mag-apply ng visa. Para sa mga detalye ng TOMIS registration mangyaring makipag-ugnayan sa US Department of State's Office of Foreign Misyon (http://www.state.gov/ofm/).

Ang mga aplikante ng A-3 at G-5 visa ay dapat na interbyuhin ng isang konsulado. Dapat nilang sundin ang mga normal na pamamaraan ng aplikasyon para sa pangkalahatang publiko, kabilang ang pag-iiskedyul ng interbyu.

Ang konsulado ay dapat makitang sapat ang sahod na matatanggap ng A-3 o G-5 na aplikante. Ang sahod ang ay kailangang naaayon sa itinakdang minimum wage ng lugar kung saan magtatrabahoat ito ay sapat para sa pang-araw-araw na gastusin upang hindi pabigat sa U.S. (public charge). Kapag nag-apply ng A-3 o G-5 visa, dapat magpakita ng kontratang pinirmahan ng amo at ng empleyado.

Paglalarawan ng Kontrata

 • Garantiya na ang empleyado ay sasahod ayon sa U.S. minimum wage o nangingibabaw na sahod ng isang estado ng U.S. Ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang minimum wage sa buong US ay makikita sa http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htm. Ang impormasyon naman tungkol sa kasalukuyang nananaig na sahod ay matatagpuan sa http://www.flcdatacenter.com/ (Dapat tandaan na ang konsulado ay dapat makuntento na ang perang ibabawas para sa pagkain o pansamantalang tirahan ay resonable);
 • Isang pahayag na pagkatapos ng unang 90 araw ng pagtatrabaho, ibibigay ang sahod sa pamamagitan ng tseke o electronic transfer sa bank account ng empleyado. Hindi dapat malaman ng kahit sino, kahit pa empleyado ng embahada o ng kanilang pamilya, ang account sa bangko ng isang domestic worker. o Kapag ang employer ay isang foreign diplomat, ang isang live-in domestic helper, sa ilalim ng umiiral na kasanayan, ay tatanggap ng libreng kuwarto at board bukod sa kanyang suweldo;
 • Isang pangako mula sa empleyado na hindi tatanggap ng anumang iba pang mga trabaho habang nagtatrabaho para sakasalukuyang amo;
 • Isang pangako mula sa amo na hindi ipagkakait ang pasaporte ng empleyado, at isang pahayag na nagpapahiwatig na parehong nauunawaan ng empleyado at amo na hindi maaaring manatili sa lugar ng pinagtatrabaho pagkatapos ng tinakdang oras ng pagtatrabaho ng walang sweldo.
 • Ang kontrata ay napakahalaga sa proseso na nagsisilbing gabay sa empleyado kung saan siya maaaring humingi ng proteksyon bilang trabahador o ng kanyang karapatang pantao . Ang employer ay dapay magbigay ng panggastos para sa pagpunta sa U.S. at para sa mga unang araw ng pananatili sa U.S., pati na rin sa pagbalik sa pinanggalingang bansa sa oras na matapos ang kontrata.

Mga Kailangan sa Pag-Apply
Ang aplikante ng B-1, A-3 o G-5 visa ay dapat mag-sumite ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Application Electronic, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage upang malaman ang higit pa tungkol sa DS-160 online na proseso.
 • Ang isang pasaporte na balido para sa paglalakbay sa Estados Unidos na may isang bisa petsa ng hindi bababa sa anim (6) na buwan maliban sa inilaang panahon ng aplikante sa kanyang pananatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements na magbibigay ng mga pagkalibre (exemptions)). Kung higit sa isang tao ay magkakasama sa isang pasaporte at ang bawat isa na may hangaring magkaroon ng visa ay kinakailangang magsumite ng pansariling aplikasyon.
 • Isang (1) litrato na may sukat na 2x2. I-click dito upang makita ang kinakailangang anyo ng larawan.
 • Para sa mga B-1 aplikante lamang: Isang resibo na nagpapatunay sa pagbabayad ng mga bayaring pang proseso na may (non-refundable). Mangyaring tingnan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbayad. Bukod dito, kung ang visa ay inisyu, maaaring may karagdagang bayarin gaya ng visa issuance pagkakasundo fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Mangyaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng isang visa issuance pagkakasundo fee at kung ano ang halaga nito. (Tandaan: Ang isang A3 at G-5 na aplikante ay hindi kailangang magbayad ng application fee.)
 • Kopya ng visa ng iyong amo o dokumentong ginamit sa pagpasok sa Estados Unidos ( tulad ng Visa Waiver country passport or U.S. passport);
 • Isang kontratang nilagdaan ng amo at ng empleyado, at nakamit ang lahat ng iniaatas na nakalista sa itaas.
 • Para sa A-3 at G-5 na aplikante lamang: Isang Note Verbale na pinagtitibay ang employment status ng amo, ang petsa ng paglisan, ang layunin ng biyahe at ang haba ng pananatili sa Estados Unidos. Dapat nakasulat sa Note Verbale ang pangalan ng amo at posisyon sa opisina.

Ang bawat aplikante ay dapat mag-presenta ng isang katibayan ng appointment. Ang mga aplikante ay maaari ring magdala ng mga dokumentong na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na naibigay nila sa konsul, halimbawa ay ebidensiya na nagpapakita sa layunin ng biyahe, layunin upang umalis sa Estados Unidos, at kaayusan na ginawa upang masakop ang mga gastos sa biyahe. Ang mga aplikante na walang sapat na pondo upang suportahan ang kanilang sarili habang nasa US ay dapat makapagbigay ng nakakukumbinsing katibayan na mayroong interesadong tao na magbibigay ng suportang pinansyal(financial). Depende sa mga indibidwal na pangyayari, ang mga aplikante ay maaaring magbigay ng iba pang mga babasahin na pinatutunayan ang layunin ng biyahe at tumutukoy sa katangiang umiiral na mga obligasyon, tulad ng relasyon ng pamilya o trabaho, na kung saan ay mapipilitan ang kanilang pagbabalik mula sa ibang bansa.

Ang pangsuportang dokumento ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang konsulado sa inyong interbyu. Mga opisyales ng Consular ang tumitingin sa bawat indibidwal na aplikasyon at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang Konsul ay maaaring isaalang-alang ang mga tiyak na intensyon ang mga aplikante, ang sitwasyon ng pamilya, at mahabang-saklaw ng mga plano at mga prospects sa loob ng kanyang tinitirhang bansa. Ang bawat kaso ay pinag-aaralan na naaayon sa batas.

Paalala: Huwag mag-sumite ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o pagsisinungaling ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung pagiging kompidensiyal ay pinangangambahan, ang aplikante ay dapat dalhin ang mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embahada ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta kahit sino at kikilalanin at gagalangin ng embahada ang pagka-kompidensiyal ng inyong mga impormasyon.

Mga Dokumentong Pangsuporta:

 • Katunayan ng kakayahan ng amo na makapagbigay ng ipinangakong sahod sa empleyado. Paalala: Kung nag-aaplay para sa isang A-3 o G-5 visa, ito ay para lamang sa mga amo na humahawak ng isang diplomatikong ranggo ng tagapayo o sa ibaba).
 • Katibayan na pansamantala lamang ang pananatili ng aplikante sa Estados Unidos.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa B-1, A-3 o G-5 visa, mangyaring tingnan ang website ng Kagawaran ng Estado sa:

A-3
B-1
G-5