Transit/Ship Crew Visa

FAQ

Paglalarawan

Transit: C Visa

Ang isang dayuhang naglalakbay sa agaran at patuloy na pagbibiyahe sa pamamagitan ng Estados Unidos (US) patungo sa isang banyagang destinasyon ay nangangailangan ng isang wastong transit (C) visa. Eksepsiyon sa requirement na ito ay mga bumabiyaheng may pahintulot na mag-transit sa US ng walang visa sa ilalim ng Program ng Pagsuko ng Visa (VWP) o mga bumabiyaheng may nasyonalidad ng isang bansa na kung saan ay may isang kasunduan sa US na nagpapahintulot sa kanilang mga mamamayan sa paglalakbay sa US na walang visa.

Kung ang mga bumibiyahe ay naghahanap ng pribilehiyong panandalian para sa mga layunin na maliban sa pag-transit sa US, tulad ng pagbisita ng mga kaibigan o para sa pagliliwaliw, ang aplikante ay kailangang maging kwalipikado para sa uri ng visa na kailangan para sa nasabing layunin, tulad ng isang B-2 visa.

Upang mag-aplay ng C transit visa, dapat ipakita ang mga sumusonod:

 • Hangarin na dumaan ng agaran at patuloy na pagbibiyahe sa pamamagitan ng Estados Unidos.
 • Isang karaniwang carrier tiket o iba pang mga ebidensiya ng kaayusan sa transportasyon sa iyong patutunguhan.
 • Sapat na pondo upang maisakatuparan ang mga layunin ng paglalakbay.
 • Pahintulot upang makapasok sa bansang patutunguhan.

Crew: D o C-1 / D Visa
Isang miyembro ng crew na nagsisilbi sakay sa isang sasakyang pandagat o panghimpapawid sa Estados Unidos (US) ay nangangailangan ng isang crewmember (D) visa. Ang crew member ng isang sasakyang panghimpapawid o barko na tumatawid sa pamamagitan ng Estados Unidos o kanyang mga nasasakupang lugar sa dagat at himpapawid ay gumagamit ng isang kumbinasyong transit / crew visa (C-1/D). Subalit, sa ilang mga kaso, ang mga indibidwal ay maaari lamang na mangailangan ng D visa.

Para sa mga miyembro ng crew na nagtatrabaho habang nakasakay sa mga malakihang sasakyan na nasa loob ng Outer Continental shelf, isang may pagwawaksing B-1 visa ay maaaring iisyu bilang kapalit ng crew visa.

Mga miyembro ng crew na ang magiging pagpasok ng Estados Unidos ay sa patay na oras sa pagitan ng mga flights o cruises ay dapat din makakuha ng B-1/B-2 visa na gagamitin sa personal/bakasyon na mga araw. (Tandaan: Ang mga flight crew na sabay na mag-aplay para sa mga C-1/D at B-1/B-2 visa ay magbabayad lamang ng isang MRV fee.)

Mga Kwalipikasyon

Mga aplikante ng C, D o C-1/D ay dapat magpakita sa konsulado na:

 • Ang layunin ng kanilang paglalakbay ay upang pumasok ng Estados Unidos para lamang sa pagbibiyahe o sa mga layunin bilang isang crew member lamang.
 • Hindi sila nagbabalak na babayaran ng isang nagmumula sa Estados Unidos habang sila ay naroon, maliban na lamang kung sila ay napagkalooban ng tamang pag-apruba para sa isang pansamantalang work visa.
 • Sila ay may planong manatili sa isang tiyak at limitadong panahon.
 • Sila ay may katibayan ng mga pondo upang masakop ang lahat ng mga gastusin habang nasa Estados Unidos.

Mga Kinakailangan sa Pag-apply

Ang bawat aplikante para sa C, D o C-1/D visa ay dapat isumite ang mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Application Electronic, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage upang malaman ang higit pa tungkol sa DS-160 online na proseso.
 • Ang isang pasaporte na balido para sa paglalakbay sa Estados Unidos na may isang bisa petsa ng hindi bababa sa anim na buwan maliban sa inilaang panahon ng aplikante sa kanyang pananatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements na magbibigay ng mga pagkalibre (exemptions)). Kung higit sa isang tao ay magkakasama sa isang pasaporte, ang bawat isa na may hangaring magkaroon ng visa ay kinakailangang magsumite ng pansariling aplikasyon (application).
 • Isang (1) litrato na may sukat na 2x2. I-click dito upang makita ang kinakailangang anyo ng larawan.
 • Isang resibo na nagpapatunay sa pagbabayad ng mga bayaring pang proseso na may (non-refundable). Mangyaring tingnan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbayad. Bukod dito, kung ang visa ay inisyu, maaaring may karagdagang bayarin gaya ng visa issuance pagkakasundo fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Mangyaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng isang visa issuance pagkakasundo fee at kung ano ang halaga nito.

Ang bawat aplikante ay dapat mag-presenta ng isang pakikipanayam at appointment na sulat na nagpapatunay na sila ay may appointment sa pamamagitan ng serbisyong ito. Ang mga aplikante ay maaari ring magdala ng mga dokumentong na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na naibigay nila sa konsul, halimbawa ay ebidensiya na nagpapakita sa layunin ng biyahe, layunin upang umalis sa Estados Unidos, at kaayusan na ginawa upang masakop ang mga gastos sa biyahe. Ang mga aplikante na walang sapat na pondo upang suportahan ang kanilang sarili habang nasa US ay dapat makapagbigay ng nakakukumbinsing katibayan na mayroong interesadong tao na magbibigay ng suportang pinansyal(financial). Depende sa mga indibidwal na pangyayari, ang mga aplikante ay maaaring magbigay ng iba pang mga babasahin na pinatutunayan ang layunin ng biyahe at tumutukoy sa katangiang umiiral na mga obligasyon, tulad ng relasyon ng pamilya o trabaho, na kung saan ay mapipilitan ang kanilang pagbabalik mula sa ibang bansa.

Ang pangsuportang dokumento ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang konsulado sa inyong interbyu. Mga opisyales ng Consular ay tumitingin sa bawat indibidwal na aplikasyon at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang Konsul ay maaaring isaalang-alang ang mga tiyak na intensyon ang mga aplikante, ang sitwasyon ng pamilya, at mahabang-saklaw na mga plano at mga prospects sa loob ng kanyang tinitirhang bansa. Ang bawat kaso ay napagmamasdan isa-isa at ito ay ibinibigay sa pagsasaalang-alang pagsangguini sa batas.

Paalala: Huwag mag-sumite ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o pagsisinungaling ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung pagiging kompidensiyal ay pinangangambahan, ang aplikante ay dapat dalhin ang mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embahada ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta kahit sino at kikilalanin at gagalangin ng embahada ang pagka-kompidensiyal ng inyong mga impormasyon

Mga Dokumentong Pangsuporta:

 • Para sa mga mambabarko(seamen): sulat mula sa manning agency at seaman’s book
 • Para sa mga empleyado ng isang airline: sulat mula sa amo(employer).

** Mangyaring HUWAG mag-fax, mag-e-mail o magpadala ng anumang dokumentong pagsuporta sa Embahada **
Ang mga aplikante ay nararapat na magdala ng anumang kaugnay na mga babasahin na ipapakita sa konsulado sa panahon ng pakikipanayam.