Student Visa

FAQ

Matatagpuan sa Pahingan Ito:


Pangkalahatang Ideya

Bukas ang Estados Unidos sa mga dayuhang pumupunta sa US upang mag-aral. Bago mag-apply ng visa, siguraduhin na lahat ng mga aplikante ng student visa ay tinaggap at na aprubahan ng kanilang paaralan o programa. Kapag tanggap na, ang pang-edukasyon na institusyon na ang magbibigay ng mga approval documentation, na ipapasa ng bawat aplikante na nag-a apply para sa student visa.

Paglalarawan (Description) at Mga Kwalipikasyon

F-1 Visa

Ito ang visa na pinaka pang karaniwan para sa mga taong nagnanais mag-aral sa Estados Unidos sa isang aprubadong paaralan, tulad ng isang accredited US college o unibersidad, mga pribadong sekundaryong paaralan, o approved English language program. Kung ikaw ay pupunta na sa Estados Unidos upang mag-aral at ang iyong kurso ay mahigit sa 18 oras sa isang linggo, kakailanganin mo ng isang F-1 visa.

M-1 Visa

Ito ang visa para sa mga kukuha ng di- pang akademiko o vocational na pag-aaral o training sa isang institusyon sa U.S.

Maaring makita ang mga impormasyon tungkol sa mga visa at mga pagkakataon para mag-aaral sa Estados Unidos sa Education USA website.

Pampublikong Paaralan ng U.S. / Pampublikong Paaralan sa U.S.

Ayon sa batas ng US, hindi pinahihintulutan ang mga dayuhang estudyante na dumalo sa mga pampublikong paaralang elementarya (kindergarten hanggang sa 8th grade) o sa isang publicly-funded adult education program. Kaya, ang F-1 visa ay hindi maaaring ma-isyu para sa pag-aral sa mga naturang paaralan.

Maaring ma-isyu ang isang F-1 visa para sa pagdalo sa isang pampublikong secondary school (grade 9-12), ngunit ang mag-aaral ay hanggang 12 na buwan lamang sa paaralan. Ang paaralan ay dapat ding ipahiwatig sa I-20 na ang estudyante ay nagbayad na para sa mga unsubsidized na gastos ng pag-aaral at ang halaga na ibinigay ng mag-aaral para sa naturang layunin.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tignan ang Website ng Kagawaran ng Estadosa F-1 legal requirements.

Tandaan: Ang mga may hawak na A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 o iba pang derivative nonimmigrant visa ay maaaring mag-enrol sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang mga paaralan.

Tulong sa Magaaral sa Paghahanap ng isang Paaralan sa U.S.

Para sa mga estudyanteng naghahangad na mag enroll sa isang American educational institution ay hinihikayat upang makipag-ugnayan at bisitahin ang Education USA.

Application Items

Ang bawat aplikante para sa student visa ay kinakailangang mag pasa ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Electronic Application, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage upang madagdagan ang kaaalaman tungkol sa DS-160 online process.
 • Valid passport para sa paglalakbay sa Estados Unidos na may validity ng hindi bababa sa anim na buwan sa inilaan na panahon ng aplikante upang manatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements. Kung higit sa isang tao ang kasama sa aplikasyon , ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng isang application.
 • Isang (1) 2x2 litrato. I- click dito upang makita ang kinakailangang format ng larawan.
 • Resibo bilang katibayan na nagpapakitang bayad na ang nonimmigrant visa application processing fee (non-refundable). Maaaring tignan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bayaring ito. Bukod dito, kung ang visa ay inisyu, maaaring may karagdagang visa issuance reciprocity fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Mangyaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng visa issuance reciprocity fee at kung magkano ito.
 • Para sa mga aplikante ng F at M visa: Aprubadongn I-20 form mula sa iyong US na paaralan o programa.

Karagdagan sa mga item na ito, ang bawat aplikante ay dapat magpakita ng isang appointment letter bilang patunay na sila ay may nai-book ng appointment sa pamamagitan ng serbisyong ito. Ang mga aplikante ay maaari ring magdala ng kahit na ano na supporting documents na sa palagay nila ay makatutulong upang suportahan ang mga impormasyon na ibibigay sa Consular Officer.

Paano Mag apply

Step 1

Magbayad ng visa application fee.

Step 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) na form.

Step 3

Magpa schedule ng inyong appointment sa web page na ito. Kakailanganin mo ang mga sumusunod na impormasyon para makapag-schedule ng iyong appointment:

 • Numero ng iyong passport
 • Numero ng resibo mula sa pinagbayarang MRV fee
 • Ang sampung (10) digit number barcode mula sa inyong natapos na DS160
Step 4

Para sa inyong inteview pumunta sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos sa araw at petsa ng appointment. kailangang dalhin ang printed copy ng appointment letter, DS-160 confirmation page, isang latest picture na kuha kamakailan, ang inyong current passport at lahat ng lumang passport. Ang mga application na wala ang mga nabanggit ay hindi tatangapin.

Supporting Documents

Ang mga supporting documents ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang consular officer sa inyong interview. Ang mga Consular Officers ang tumitingin sa bawat application at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang mga consular officers ay tumitingin sa intensyon, sitwasyon ng pamilya , at long-range plans at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay ibinibigay matapos ang pagsasaalang-alang at pagsangguni na naaayon sa batas.

Paalala: Huwag mag-pasa ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o kasinungalingan ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung ang confidentiality ay pinangangambahan, ang aplikante ay kailangang magdala ng mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embassy ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta ng kahit sino at kikilalanin at igagalang ng Embassy ang confidentiality ng inyong mga impormasyon.

Kung ikaw ay aplikante ng visa sa unang pagkakataon, maaari kang makatipid ng oras sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sumusunod na dokumento sa araw ng iyong interview:

 • Katibayan na magpapatunay na ang aplikante ay mayroong matibay na financial, social at family ties sa labas ng US o sa kanyang bansa na dahilan para sya ay bumalik sa kanyang bansa pagkatapos ng programa ng pag-aaral.
 • Mga pinansiyal at iba pang mga dokumento na sa iyong palagay ay makasusuporta sa iyong application: katibayan na ikaw ay may sapat na magagamit na pondo upang matugunan ang lahat ng gastos para sa unang taon ng pag-aaral at ikaw ay may access sa sapat na pondo upang matustusan ang lahat ng mga gastos sa pananatili sa Estados Unidos. (Tandaan: ang mga aplikante ng M-1 ay dapat makapagpatunay ng kakayahang magbayad ng lahat ng tuition at iba pang mga gastos para sa buong panahon ng kanilang hinahangad na pananatili.)
 • Hindi tatanggapin ang photocopies ng mga bank statements maliban kung maipapakita mo rin ang orihinal na kopya ng mga bank statements, o orihinal bank books.
 • Kung ikaw ay may sponsor na ibang tao, dalhin ang katibayan ng iyong relasyon sa sponsor (katulad ng iyong birth certificate), ang pinaka-recent, original na tax forms, at bankbooks ng sponsor at/o fixed deposit certificates.
 • Academics: Mga dokumento na nagpapakita ng scholastic preparation. Kasamang dalhin ang mga school transcripts (original), public examination certificates (A-levels, etc.) standardized test scores (SAT, TOEFL, atbp.) at mga diploma

Dependents o Makikinabang

Ang asawa at/o mga anak na nagnanais na makasama o makasunod sa Estados Unidos kasama ang principal visa holder, sa loob ng pananatili ng principal visa holder at maaaring mag apply ng derivative F o M visa. Walang derivative visa para sa magulang ng F o M visa holders.

Ang ibang mga kamag-anak na hindi nagnanais na manirahan sa Estados Unidos kasama ang principal visa holder at ang tanging pakay ay magbakasyon ay maaaring kumuha ng (B-2) visas.

Hindi maaaring magtrabaho sa Estados Unidos ang asawa at mga anak ng F o M visa holders sa ilalim ng derivative F o M visa. Kung nagnanais na makapagtrabaho, ang asawa ng F o M visa holder ay kinakailangang kumuha ng naaangkop na work visa.

Supporting Documents Para sa Mga Makikinabang

Ang mga aplikanteng may mga dependents ay magpapasa ng mga sumusunod:

 • Katunayan ng relasyon ng mag-aaral sa kanyang asawa at/ o mga anak (halimbawa, marriage at birth certificates).
 • Mas mainam kung ang isang pamilya ay sabay-sabay na mag-apply ng visa, ngunit kung ang asawa ay makakapag-apply lamang sa ibang panahon, kailangan nilang magdala ng kopya ng passport at student visa, kasama ang lahat ng iba pang mga kinakailangang dokumento.

Iba pang Impormasyon

Optional Practical Training (OPT)

Ang mga may hawak ng F-1 visa ay maaaring manatili hanggang sa 12 buwan ng optional practical training matapos na makumpleto ang lahat ng mga kinakailangan sa kurso para sa graduation (hindi kabilang ang thesis o katumbas nito), o matapos na makumpleto ang lahat ng mga kinakailangan. Ang OPT ay hiwalay mula academic work ng isang mag-aaral, at ang panahon para sa OPT ay hindi karaniwang makikita sa panahon ng academic program ng mag-aaral o sa kabuuan ng study date. Ang mga estudyanteng nag-a apply para sa F visa na kukuha ng OPT ay maaaring magpakita ng I-20 na may orihinal na end of study date na maaaring nakaraan na. Subalit, ang mga I-20 ay kinakailangang may annotation ng designated school official ng paaralan upang maipakita ang pag-apruba ng OPT program na hihigit sa regular na panahon ng pag-aaral. Sa karagdagan, ang estudyante ay dapat na may patunay na ang USCIS ay nagpapahintulot na ang kanilang mga practical training program o na ang isang application ay nakabinbin, alinmang form ng isang aprubadong Employment Authorization Card o ng isang Form I-797 na nagsasaad na siya ay may isang nakabinbing applikasyon para sa isang OPT program.

Validity ng Student Visa Pagkatapos ng Pag-aaral

Ang mga estudyanteng walang klase ng mahigit sa limang buwan ay maaaring mag-apply at makatanggap ng bagong F-1 o M-1 student visa para makabalik sa pag-aaral matapos maglakbay sa ibang bansa, tulad ng ipinaliwanag sa ibaba.

Estudyante sa US

Ang mga estudyante ng (F-1 o M1) may maaring matanggalan ng visa kung hindi sila makapagpapatuloy ng pag-aaral sa loob ng limang buwan mula sa petsa ng kanilang paglipat ng paaralan o ng programa, ayon sa Immigration Law. Kapag ang isang estudyante ay natanggalan ng visa, at hanggang hindi na reinstate ng USCIS, ang F o M visa ay magiging invalid para sa paglalakbay pabalik ng Estados Unidos. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang USCIS website, at mga instruction para sa application sa Extend/Change of Nonimmigrant Status Form I-539 para mai-request na maibalik ang status.

Estudyante na Bumabalik sa US mula sa Paglalakbay Abroad

Ang mga estudyante na umalis ng US ng limang buwan o higit pa may maaring matanggalan ng F-1 o M1 visa maliban na lang kung ang kanilang mga gawain sa ibang bansa ay may kaugnayan sa kurso na kanilang pinag aaralan. Bago ang paglalakbay, ang mga estudyante ay maaring kumunsulta sa kanilang designated school official upang maipagtanong kung ang kanilang mga aktibidad ay may kaugnayan sa kanilang mga kurso ng pag-aaral.

Kung ang Customs and Border Protection Officer (CBP) immigration inspector sa port of entry ay makatanggap ng nagamit na at hindi pa expired na F-1 o M-1 visa ng returning student na nanatili sa labas ng US at walang kaukulang student visa ng limang buwan o higit pa, ang CBP immigration inspector ay maaring hindi na tanggapin ang aplikante dahil sa kawalan ng wastong nonimmigrant visa. Ang CBP ay maaring magkansela ng visa matapos na magbigay pahintulot na bawiin ang application for admission. Makabubuti para sa mga estudyante na mag-apply ng panibagong visa sa Embassy sa ibang bansa bago ang paglalakbay pabalik ng US para balikan ang kanilang pag-aaral, matapos ang pagliban ng limang buwan o mahigit pa na walang kaugnayan sa kanilang mga kurso ng pag-aaral.