Business/Tourist Visa

FAQ

Sa pahinang ito:


Pangkalahatang Ideya

Ang B-1/B-2 visitor visa ay para sa mga taong naghahangad na pumasok sa Estados Unidos para sa panandaliang kalakal (B-1) o para magbakasyon o para magpagamot (B-2). Kadalasan, ang B-1 visa ay para sa mga paglalakbay upang kumunsulta sa mga kasosyo sa negosyo, para dumalo sa pang-agham, edukasyon, propesyonal o pang-negosyo na conventions/conferences, upang ayusin ang mga ari-arian o upang makipag-negosasyon sa isang kontrata. Ang B-2 visa ay para sa mga paglalakbay upang magbakasyon, kasama na ang turismo, pagbisita sa mga kaibigan o kamag-anak, pagpapagamot at pagdalo sa mga fraternal at social activities. Kadalasan, ang B-1 at B-2 visa ay pinagsasama at ibinibigay bilang isang visa lamang, ang B-1/B-2.

Mga Kwalipikasyon

Ang mga aplikante ng B-1/B-2 visa ay kailangang makapagpatunay sa Consular Officer na sila ay kuwalipikado para sa isang US visa alinsunod sa US Immigration and Nationality Act (INA). Ayon sa Section 214(b) ng INA, ang bawat aplikante ng B-1/B-2 ay may intensyon na maging immigrant; upang mapasubalian ito, ang mga aplikante ay dapat makapagpatunay ng mga sumusunod:

 • Na ang layunin ng kanilang paglalakbay sa US ay para sa isang pansamantalang pagbisitang may kaugnayan sa negosyo, pagbabakasyon, o pagpapagamot
 • Na plano nilang manatili lamang sa tiyak at limitadong panahon
 • Katibayan ng may sapat na pondo para sa pananatili sa Estados Unidos
 • Na sila ay may tirahan sa labas ng US at may mga dahilan upang bumalik sa sariling bansa matapos ang nailaang panahon ng pagbisita
Personal or Domestic Employees at Crew Members:

Ang mga B-1 visa ay maaaring ma-isyu sa mga personal o domestic na mga empleyado sa ilang mga pagkakataon. Maaaring tignan sa pamamagitan ng pag-click dito. Ang mga B-1 visa ay maaaring ma-isyu sa mga crew members na nagtratrabaho sa mga sasakyang pandagat na nasa loob ng Outer Continental Shelf. Para sa karagdagang impormasyon sa mga kaikailanganin sa mga ganitong uri ng visa, maaaring tignan sa pamamagitan ng pag-click dito.

Ang Immigration and Nationality Act ay may listahan ng mga kadahilanan kung bakit ang isang dayuhan ay hindi karapat-dapat mabigyan ng isang visa. Para sa karagdagang impormasyon, maaring tignan ang Website ng Kagawaran ng Estado.

Application Items:

Ang bawat aplikante ng visitor visa ay kinakailangang magpasa ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Electronic Application Form DS-160, Bisitahin ang aming DS-160 webpage para sa karagdagang kaalaman tungkol sa DS-160 online process.
 • Valid Passport para sa paglalakbay sa Estados Unidos na valid ng hindi bababa sa anim na buwan sa panahong nais ng aplikanteng manatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements na nagbibigay ng exemptions). Kung higit sa isang tao ang kasama passport, ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng application.
 • Isang (1) 2x2 litrato. I-click dito upang makita ang kinakailangang format ng litrato.
 • Katunayan o resibo ng pagbayad ng nonimmigrant visa application processing fee (non-refundable). Maaaring tingnan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabayad ng fee. Bukod dito, kung ang visa ay na-isyu na, maaaring may karagdagang visa issuance receiprocity fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Maaaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng visa pagkakasundo fee at kung magkano ito.

Bukod sa mga nabanggit, ang bawat aplikante ay dapat magpakita ng isang appointment letter bilang patunay na sila ay may nai-book ng appointment. Ang mga aplikante ay maaaring magdala ng kahit na anong supporting documents na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na ibibigay sa Consular Officer, halimbawa, patunay na nagpapakita ng mga layunin ng biyahe, rason upang umalis din sa Estados Unidos, at mga paghahandang ginawa upang matustusan ang mga gastos ng biyahe.

Paano Mag apply

Step 1

Magbayad ng visa application fee.

Step 2

Kumpletuhin ang Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) na form.

Step 3

Mag schedule ng inyong appointment sa web page na ito. Kinakailangan ang mga sumusunod na impormasyon para makapag schedule ng iyong appointment:

 • Passport Number
 • Payment Receipt Number
 • Barcode number mula sa natapos na DS-160
Step 4

Para sa inyong interview pumunta sa Embahada/Konsulado ng Estados Unidos sa araw at petsa ng appointment. Kailangan dalhin ang naipa print na appointment letter, ang iyong DS160 confirmation page, isang pirasong litrato na kinuhanan kamakailan, ang inyong kasalukuyang passport at lahat ng lumang passport. Ang mga application na wala ang mga nabanggit ay hindi tatangapin.

Supporting Documents

Ang supporting documents ay isa lamang sa maraming mga kadahilanan ng isang consul upang i-consider ang iyong interview. Susuriin ng mga Consular Officers ang bawat application at isaalang-alang ang mga professional, social, cultural at iba pang mga kadahilanan. Maaring isaalangalang ng mga consul ang mga intensyon ng mga aplikante, sitwasyon ng pamilya, at mga plano at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay binibigyan ng konsiderasyon na naaayon sa batas.

Paalala: Huwag magbibigay ng mga maling dokumento. Ang pandaraya o kasinungalingan ay maaaring magresulta sa permanenteng visa ineligibility. Kung ang confidentiality ang inalaala, dapat dalhin ng aplikate ang mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Hindi ipapamahagi ng Embassy ang mga impormasyon at irerespeto ang confidentiality ng mga ito.

Kinakailangang dalhin ang mga sumusunod sa araw ng iyong interview. Higit na iminumungkahi na magdala ng orihinal na mga dokumento kaysa sa mga photocopies at kailangan mong dalhin ang mga dokumentong ito sa araw ng interview. Mangyaring huwag mag-fax, e-mail o mail ng anumang karagdagang dokumento sa Embassy.

 • Kasalukuyang patunay ng mga kita, mga pinagbayaran na buwis, ari-arian o negosyong pagmamay-ari.
 • Ang iyong ruta ng paglalakbay at/o iba pang paliwanag tungkol sa balak na pagbabyahe.
 • Sulat mula sa iyong employer na may detalye ng iyong posisyon, suweldo, haba ng panunungkulan, anumang awtorisadong bakasyon at kung mayroon mang layunin para sa negosyo ang iyong biyahe sa Estados Unidos.
 • Criminal/court records na nagpapatunay ng pagka-aresto o pagkahatol sa kahit saan, kahit nakumpleto mo ang iyong mga sentensiya o ikaw ay napatawad.

Karagdagan, batay sa iyong layunin ng paglalakbay, dapat mong isaalang-alang na magdala ng mga sumusunod:

Estudyante

Dalhin ang pinakabagong school record, transcripts at degrees/diplomas. Kailangan rin magdala ng katibayan ng financial support tulad ng buwanang bank statements, fixed deposits slips o iba pang katibayan.

Working adults

Dalhin ang sulat mula sa trabaho mula sa iyong employer at ang pinakabagong pay slips hangang sa ikatlong buwan.

Bisitang pang Negosyo at mga direktor ng kumpanya

Dalhin ang katibayan ng iyong posisyon at sweldo.

Pagbisita sa kamag-anak

Dalhin ang mga photocopies ng patunay na estado ng kamag-anak sa Estados Unidos) (tulad ng green card, naturalization certificate, valid visa at iba pa).

Nakaraang pagbisita sa Estados Unidos

Kung dati ka nang nakapunta sa Estados Unidos, anumang dokumentong magpapatunay sa iyong immigration o visa status.

Supporting documents na susuporta para sa mga aplikanteng naghahanap ng kalingang Medikal

Kung nais mong maglakbay sa Estados Unidos para sa pagpapagamot, dapat maging handa sa pag-prisinta ng mga sumusunod na dokumento na karagdagan sa mga nabangit na listahan sa itaas at sa mga maaaring kailanganin ng opisyal na kosulado:

 • Ang isang medikal na pagsusuri mula sa isang lokal na manggagamot na nagpapaliwanag ng mga likas na katangian ng iyong sakit at ang dahilan kung bakit kailangan mo pagpapa gamot sa Estados Unidos.
 • Isang sulat mula sa isang mangagamot o medikal na pasilidad sa Estados Unidos na nagsasaad ng isang pagpayag na gamutin ang sakit na may detalye sa inaasahang haba at halaga ng pagpapagamot. (kabilang ang mga bayad sa doktor, bayad sa ospital at lahat ng gastusin na may kaugnayan sa pagpapagamot).
 • Isang pahayag ng pinansiyal na pananagutan mula sa mga indibidwal o organisasyon na magbabayad para sa iyong transportasyon, medikal at mga iba pang gastusin. Ang indibidwal na naggarantiya na magbabayad ng mga gastusin ay dapat magpakita ng kanilang katibayan ng kanilang kakayahang magampanan ito, kadalasan ang form mula sa bangko o iba pang mga katibayan ng kita/ipon o certified copy ng income tax return.).

Iba pang Impormasyon

Para sa karagdagang impormasyon sa B-1/B-2 visa, maaaring tignan ang Website ng Kagawaran ng Estado.