Relihiyosong Manggagawa

FAQ

On this page:

Pangkalahatang Ideya

Ang R visa ay para sa mga naghahangad na makapunta sa Estados Unidos upang makapag lingkod sa isang religious capacity para sa temporary o pansamantalang pamamalagi na nasasaad sa Immigration and Nationality Act (INA) 101(a)(15)(R)

Pag-qualify bilang isang Religious Worker

Ang mga religious worker ay ang mga taong awtorisado ng isang kinikilalang samahan o organisasyon na magsagawa ng religious worship at magsagawa ng iba pang mga tungkulin karaniwang ginagampanan ng mga awtorisadong mga kasapi ng mga pari ng relihiyon, at mga manggagawang nasa isang religious vocation o occupation. Mga pamantayan sa pag aapply ng religious worker visa:

 • Ang aplikante aymiyembro ng isang relihiyon na kinikilala bilang isang tapat at non profit na religious organization sa US;
 • Ang religious denomination at kanyang mga kasapi, kung naaangkop, ay tax exempt sa pagbubuwis o kuwalipikado para sa tax-exempt na katayuan; at
 • Ang aplikante ay: (a) miyembro ng samahan ng dalawang taon na bago ang application para sa religious worker status; (b) nagnanais na maglingkod bilang minister ng samahan, o nasa religious occupation o vocation ng isang non profit religious organization (o tax-exempt na kasapi ng isang organisasyon); (c) naninirahan at kasalukuyang nasa labas ng US ng naunang taon, kung siya ay dating nasa kategoryang ito ng limang taon. Hindi kinakailangan ng mga nag-aapply para sa R visa na magkaroon ng tirahan sa ibang bansa at patunayan na sila ay walang intensyon na iwanan ito. Gayunman, sila ay kinakailangan na umalis ng US pagkatapos ng kanilang lawful status, wala mang tiyak na mga indikasyon o katibayan.

Mga Petisyon

Ang prospective employer ng aplikante ay magpa-file ng Form I-129. Petisyon para sa isang Nonimmigrant Worker, sa US Citizenship at Immigration Services (USCIS). Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa pag file ng Form I-129, pati na rin ang mga requirements, sumangguni sa USCIS R-1 Temporary Nonimmigrant Religious Worker webpage.

Mahalagang Paalala: Ang mga prospective employer kailangang mag-file ng petisyon sa lalong madaling panahon (ng hindi hihigit sa anim (6) na buwan bago magsimula ang iminungkahing trabaho ) upang magbigay ng sapat na oras para sa petisyon at kasunod na proseso para sa visa.

Kinakaliangan na ang petition Form I-129 ay aprubado na bago mag apply ng visa sa Embassy. Kung ang petition ay aprubado na, ang employer o aplikante ay makatatanggap ng Notice of Action o Form I-797, na magsisilbing approval notification sa petition. Ang consular officer ay magsusuri ng inyong petition approval sa pamamagitan ng Department of States's Petition Information Management Service (PIMS) sa araw ng interview.

Dadalhin ng aplikante ang I-129 petition receipt number sa interview sa US Embassy upang masuri ang approval ng petition. Tandaan na ang approval ng petition ay hindi gumagarantiya na ang aplikante ay mabibigyan ng visa kung ikaw ay mapatunayan na hindi kwalipikado para sa visa sa ilalim ng U.S. Immigration Law.

Mga Kailangan sa Pag-Apply

Ang bawat aplikante ng R visa ay kinakailangang mag-pasa ng mga sumusunod:

 • Online Nonimmigrant Visa Application Electronic, Form DS-160. Bisitahin ang aming DS-160 webpage para sa karagdagang kaalaman tungkol sa DS-160 online process
 • Valid passport para sa paglalakbay sa Estados Unidos na valid ng hindi bababa sa anim na buwan sa panahong nais ng aplikanteng manatili sa Estados Unidos (maliban kung may country-specific agreements na nagbibigay ng exemptions). Kung higit sa isang tao ang kasama passport, ang bawat taong naghahangad ng visa ay kailangang magsumite ng application.
 • Isang (1) litrato na may sukat na 2x2. I-click dito upang makita ang kinakailangang anyo ng larawan.
 • Katunayan o resibo ng pagbayad ng nonimmigrant visa application processing fee (non-refundable). Maaaring tingnan ang Mga Visa Fees para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabayad ng fee. Bukod dito, kung ang visa ay na-isyu na, maaaring may karagdagang visa issuance receiprocity fee, depende sa nasyonalidad ng aplikante. Maaaring kumunsulta sa Mga Talahanayan ng Pagkakasundo ng Visa upang malaman kung dapat kang magbayad ng visa pagkakasundo fee at kung ano ang halaga ito.
 • Katunayan o resibo ng aprubadong I-129 petition. (Tandaan: ang Form I-797 ay hindi na kinakailangang dalhin para sa interview.)

Bukod sa mga nabanggit, ang bawat aplikante ay magpapakita ng isang appointment letter bilang patunay na sila ay may nai-book ng appointment. Ang mga aplikante ay maaaring magdala ng kahit na anong supporting documents na sa palagay nila ay kinakailangan upang suportahan ang mga impormasyon na ibibigay sa Consular Officer.

Supporting Documents

Ang mga supporting documents ay isa lamang sa maraming mga bagay na isasaalang-alang ng isang consular officer sa inyong interview. Ang mga Consular Officers ang tumitingin sa bawat application at isinasaalang-alang ang mga propesyonal, panlipunan, pangkultura at iba pang mga kadahilanan. Ang mga consular officers ay tumitingin sa intensyon, sitwasyon ng pamilya , at long-range plans at mga prospects sa loob ng kanyang bansa ng paninirahan. Ang bawat kaso ay sinusuri isa-isa at ito ay ibinibigay matapos ang pagsasaalang-alang at pagsangguni na naaayon sa batas.

Paalala: Huwag mag-pasa ng mga pekeng dokumento. Ang pandaraya o kasinungalingan ay maaaring magresulta sa permanenteng pagkawala ng karapatan na makakuha ng visa. Kung ang confidentiality ay pinangangambahan, ang aplikante ay kailangang magdala ng mga dokumento sa Embassy sa isang selyadong sobre. Ang Embassy ay hindi hahayaan na ang inyong impormasyon ay magagamit nang basta ng kahit sino at kikilalanin at igagalang ng Embassy ang confidentiality ng inyong mga impormasyon.

Mga Dokumentong Pangsuporta:

 • Para sa ministro, isang sulat na magpapatunay na ang aplikante ay awtorisado para magsagawa ng religious worship para sa isang denomination. Ang mga tungkulin ay nakasaad ng kumpleto o detalyado
 • Para sa religious professional, may baccalaureate degree o katumbas nito, at may requirement para sa degree na iyon upang makapasok sa religious profession
 • Kung ang aplikante ay magtatrabaho sa non professional vocation o occupation, sya ay kwalipikado para sa uri ng gawain o trabaho na kinakailangan o may kinalaman sa isang traditional religious function
 • Ang kasunduan para sa kabayaran, kasama na ang halaga at pagmumulan ng kaukulang kabayaran, at iba pang uri ng bayarin katulad ng pagkain, pabahay at iba pang benepisyo na kung saan may kaakibat na halaga ay maaring isama, at isang pahayag na nagsasaad na ang nasabing kabayaran ay tutumbasan ng mga serbisyong naigawad
 • Ang pangalan at lokasyon ng isang unit ng organisasyon ng religious denomination o kasapi kung saan ang aplikante ay mag seserbisyo
 • Kung magtatrabaho sa isang organisasyon na kasapi sa isang religious denomination, isalarawan ang uri ng ugnayan ng dalawang organisasyon
 • Katibayan ng mga pag aari, mga uri at paraan ng operasyon ng religious organization

More Information

Para sa karagdagang impormasyon sa R visa, mangyaring tingnan ang website ng Kagawaran ng Estado sa: .