ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ ຂອງທ່ານ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

​ທ່ານ​ສາ​ມາດກວດ​ສອບສະຖານະການ​ຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ຄໍ້​າ​ປະ​ກັນເຂົ້າເມືອງຖາ​ວອນ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ໌​ຂອງ USCIS​ ໃນເວັບ​ໄຊ໌ນີ້. ທ່ານຈະຕ້ອງໃສ່ໝາຍເລກໃບຮັບເງິນຂອງໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງເປັນເລກລະຫັດ 13 ຕົວເລກ ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ EAC, WAC, LIN ຫຼື SRC, ຕາມດ້ວຍຕົວເລກ.