Vixaj Hla/Vixaj Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom losyog Hauv Nkoj

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hla (vixaj C)

Ib tug neeg txawv tebchaws uas tabtom sawv kev mus hla Tebchaws Meskas thiab yuav sawv kev mus rau lwm lub tebchaws yuav tsum muaj vixaj hla uas raug raws cai. Tsuas zam rau cov neeg taug kev uas muaj cai hla Tebchaws Meskas tau raws li hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj lossis cov neeg uas yog haiv neeg ntawm lub tebchaws tau cog lus pom zoo nrog Tsoomfwv Tebchaws Meskas tso cai cia lawv cov neeg pej xeem sawv kev tuaj mus rau Tebchaws Meskas tau yam tsis muaj vixaj.

Yog tus neeg taug kev xav nrhiav txoj cai tshwj xeeb so mes ntsis uas tsis yog hla Tebchaws Meskas, xws li mus saib cov phooj ywg losis ncig xyuas ubno, tus neeg thov yuav muaj cai tau hom vixaj raws li lub homphiaj ntawd uas yog hom vixaj B-2.

Cov Kws Lis Haujlwm Saum Nyob Hoom lossis Hauv Nkoj (vixaj D)

Ib tug tswvcuab kws lis haujlwm hauv nkoj lossis saum nyob hoom nyob Tebchaws Meskas yuav tsum tau hom vixaj kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj. Cov tswvcuab kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj uas hla Tebchaws Meskas lossis hla ciam teb dej yuav tsum tau hom ob hom vixaj sib xyaws hla/kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj (C-1/D). Txawm licas losxij, nyob rau qee kis, tsuas xav tau hom vixaj D xwb.

Cov tswvcuab kws lis haujlwm hauv nkoj nyob rau thaj chaw Sab Ntuj Nraum Ub tej zaum yuav muaj tau hom vixaj B-1 hloov rau hom vixaj kws lis haujlwm hauv nkoj losyog saum nyob hoom.

Cov tswvcuab kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj uas yuav nkag mus rau Tebchaws Meskas thaum lub sijhawm nyob hoom tsis ya lossis nkoj tsis tau tawm, lawv tuaj yeem tau hom vixaj B-1/B-2 siv rau thaum lub sijhawm so/tus kheej lub sijhawm. Cov neeg thov ob hom vixaj tooj txhij C-1/D thiab vixaj B-1/B-2 tsuas them nqi vixaj ib hom vixaj xwb.

Kev Muaj Feem Cai

Yuav thov ib hom vixaj hla, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv no qhia:

 • Xav hla Tebchaws Meskas ib pliag sai sai thiab mam sawv kev mus rau lwm lub tebchaws.
 • Daim pib nyob hoom lossis lwmyam ntaub ntawv pov thawj kev npaj taug kev mus-los ntawm koj qhov chaw yuav mus.
 • Muaj nyiaj siv txaus thaum lub sijhawm koj taug kev hla.
 • Muaj ntaub ntawv tso cai nkag mus rau lwm lub tebchaws thaum koj tawm hauv Tebchaws Meskas mus.

Yuav thov lwm hom vixaj C, D lossis C-1/D, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv no qhia rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum:

 • Koj lub homphiaj sawv kev mus Tebchaws Meskas tsuas yog hla xwb lossis tsuas yog lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj xwb.
 • Tsis muaj feem nyiaj txiag nyob Tebchaws Meskas pab them nqi rau koj thaum koj nyob Tebchaws Meskas, tshwj tsis yog koj raug pom zoo rau hom vixaj ua haujlwm ib ntus.
 • Koj npaj mus nyob raws li lub sijhawm pub nyob xwb.
 • Koj muaj cov ntaub ntawv pov thawj feem nyiaj txiag txaus them txhua yam nqi siv nyiaj thaum nyob Tebchaws Meskas

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yuav thov hom vixaj hla lossis vixaj kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no mus:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$160 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Yog tsim nyog, phau ntawv caij nkoj yuav tsum siv tau tshaj hnub tag sijhawm ntawm koj daim ntawv cog lus ua haujlwm thiab txhua yam siv tau ua ntej phau ntawv caij nkoj. Cov kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj yuav tsum sau ntawv qhia txog qhov poob yog lawv tsis tuaj yeem xa phau ntawv tau.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Txawm hais tias cov ntaub ntawv pab txhawb yuav pab koj qhov xam phaj, cov kws lis haujlwm hauv koom xum yuav saib raws li koj qhov xam phaj xub thawj los txiav txim koj qhov muaj cai tau vixaj. Losyog hais ua lwm yam, cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog kev yeem dawb xwb thiab tseem ceeb tsawg dua.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj cov nyiaj khwv tau los tamsis no, cov ntaub ntawv them nqi se, cov khoom muaj nqi lossis cov ntaub ntawv ua tus tswvnum lag luam, lossis khoom vaj tse ubno.
 • Ib tsab ntawv los tom koj tus tswvnum hais qhia txog koj qib dej num, nyiaj hli, ua haujlwm los tau ntev npaum licas lawm, cov hnub so tau tso cai, thiab lub homphiaj ntawm qhov mus lag luam, yog muaj rau ntawm koj qhov taug kev mus Meskas.
 • Yam taug kev twg tsim nyog thiab/lossis lwmyam ntaub ntawv hais txog koj qhov kev npaj sawv kev mus. (Qhov no tseem tsis tau paub tseeb.)
 • Cov phau ntawv faj nyiaj hauv tuam txhab nyiaj lossis lwmyam ntaub ntawv pov thawj qhia tau cov nyiaj seem nyob hauv koj cov npas-xis thiab cov ntaub ntawv npas-xis.
 • Ntaub ntawv cog lus xauj vaj tse lossis daim ntawv pov thawj av.
 • Rau tus kws lis haujlwm saum nyob hoom losyog hauv nkoj: ib tsab ntawv los tom koj lub tuam txhab loj thiab/lossis koj phau ntawv caij nkoj.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog vixaj hla thiab vixaj rau cov tswvcuab kws lis haujlwm sau nyob hoom losyog hauv nkoj, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.