Vixaj Tus Neeg Ua Haujlwm Hauv Tsev Neeg

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Cov neeg txib rau tus kheej lossis hauv tsev uas tabtom yuav raws mus nrog ib tug tswvnum mus rau Tebchaws Meskas tej zaum yuav muaj cai tau hom vixaj B-1. Hom neeg ua haujlwm hauv tsev neeg muaj xws li hais no tabsis kuj tsis yog tag li no xwb xws li cov neeg ua zaub mov noj, tus neeg txib txivneej, cov kws tsav tsheb, cov kws tu vaj tse, cov pab tu leej niam, cov kws txiav nyom losyog tu vaj, thiab cov phooj ywg uas ua haujlwm tau nyiaj hli.

Cov neeg mus nrog lossis raws mus nrog ib tug tswvnum uas yog nav kas thuj neeg txawv tebchaws yuav muaj cai tau hom vixaj A-3 lossis G-5, nce raws li lawv tus tswvnum hom vixaj.

Kev Muaj Feem Cai

Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev neeg thiab xav thov hom vixaj B-1, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv qhia kom pom tau tias:

 • Lub homphiaj ntawm koj qhov sawv kev mus Tebchaws Meskas rau qhov ua haujlwm hauv tsev neeg
 • Koj txoj kev npaj mus nyob rau Tebchaws Meskas yog muaj meej rau ibqho xwb thiab nyob raws li lub sijhawm pub nyob xwb
 • Koj tus tswvnum yuav tsum tau raws li qhov muaj feem cai
 • Koj muaj ntaub ntawv pov thawj sib kis zoo txog feem kev nrhiav noj nrhiav haus thiab pej xeem sawd daws nyob txawv tebchaws
 • koj muaj chaw nyob sab nrauv Tebchaws Meskas thiab muaj lwmyam kev sib cog zoo uas paub meej tias koj yuav rov los tsev thaum tag koj tsab ntawv cog lus ua haujlwm.

Kev Mus Nrog ib Tug Neeg Muaj Hom Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus

Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev neeg thiab xav mus nrog lossis raws mus nrog ib tug tswvnum uas tsis yog Neeg Meskas lossis tsis muaj chaw nyob ruaj ntseg, thiab cov xav nrhiav kev tso cai nkag tuaj, lossis cov neeg nyob rau Tebchaws Meskas lawm raws li hom vixaj nkag tebchaws ib ntus B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, lossis R ces tej zaum koj yuav muaj cai tau hom vixaj B-1:

 • Koj yeej tau ua txoj haujlwm rau hauv tsev neeg lossis tus kheej los tau tsawg kawg yog ib lub xyoos lawm raws li kev lees paub ntawm koj tus tswvnum qub
  • Koj twb ua haujlwm rau sab nrauv Tebchaws Meskas rau koj tus tswvnum tsawg kawg yog ib lub xyoos ua ntej hnub koj tus tswvnum nkag tuaj rau Tebchaws Meskas, lossis
  • Koj muaj kev sib raug zoo ntawm tus tswvnum-tus neeg ua haujlwm kiag thaum lub sijhawm ua ntej koj tus tswvnum daim ntawv thov, thiab koj tus tswvnum tuaj yeem ua rau pom tias nws yeej ntiav (tsis hais ntiav ua puv xyoo lossis raws caij nyoog) cov neeg ua haujlwm pab hauv tsev los ntawm ntau lub xyoo thaum lub sijhawm lawv thov vixaj
 • Koj tsis muaj lwm txoj haujlwm, thiab koj yuav tau txais ib chav nyob dawb thiab khoom noj haus thiab daim pib nyob hoom mus-los los tom koj tus tswvnum raws li tau sau rau hauv daim ntawv cog tus ua haujlwm

Kev Mus Nrog ib Tug Neeg Meskas

Yog koj yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev neeg thiab xav mus nrog lossis mus raws koj tus tswvcuab neeg Meskas nyob rau Tebchaws Meskas ces tej zaum koj yuav muaj cai hom vixaj B-1 yog koj tus tswvnum neeg Meskas ib txwm nyob sab nrauv Tebchaws Meskas thiab kev taug kev mus Tebchaws Meskas tsuas yog ib ntus xwb, lossis koj tus tswvnum neeg Meskas yeej ib txwm raug mus ua haujlwm txawv tebchaws tas li hauv ob lub xyoos dhau los lossis ntau dua thiab cov tabtom yuav mus ua haujlwm rau Tebchaws Meskas yog mus nyob tsis tshaj plaub lub xyoos.

Dhau qhov no lawm:

 • Koj qhov kev sib raug zoo ntawm tus tswvnum-neeg ua haujlwm yuav tsum muaj los tsawg kawg yog 6 lub hli ua ntej koj tus tswvnum qhov nkag mus hauv Tebchaws Meskas lossis, sib txaum mus los, koj tus tswvnum yeej ib txwv ntiav ib tug neeg txib pab tsev neeg ntawm ib txoj haujlwm no thaum nyob txawv tebchaws
 • Koj yeej tau ua txoj haujlwm rau hauv tsev neeg lossis rau tus kheej los tau tsawg kawg yog ib lub xyoos lawm raws li kev lees paub ntawm koj tus tswvnum qub
 • Koj tsis muaj lwm txoj haujlwm, thiab koj yuav tau txais ib chav nyob dawb thiab khoom noj haus thiab daim pib nyob hoom mus-los los tom koj tus tswvnum raws li tau sau rau hauv daim ntawv cog tus ua haujlwm

Ceebtoom: Koj tsis muaj cai rau hom vixaj B-1 yog tus Neeg Meskas yuav mus nyob ruaj ntseg rau Tebchaws Meskas, txawm hais tias yav dhau los koj yeej ua haujlwm nrog tus tswvnum los ntawm tus Neeg Meskas no nyob txawv tebchaws losxij.

Kev Mus Nrog Ib Tug Neeg Meskas Muaj Chaw Nyob Ruaj Ntseg

Tsis tso cai cia Cov Neeg Meskas Muaj Chaw Nyob Ruaj Ntseg (muaj Npav Ntsuab) coj lawv cov neeg ua haujlwm hauv tsev neeg mus Tebchaws Meskas raws li hom vixaj B-1 tsis hais kis twg losxij.

Tshooj Cai Cog Lus rau Cov Muaj Vixaj B-1

Yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev neeg uas tabtom thov hom vixaj B-1, koj yuav tsum muab tsab ntawv cog lus ua haujlwm uas koj thiab koj tus tswvnum kos npe uake qhia, qhov nov suav txog:

  • Kev piav qhia txog koj lub luag haujlwm nyob Tebchaws Meskas
  • Cov sijhawm teev yuav ua haujlwm rau ib lub lub lim tiam
  • Cov hnub so, lub caij so thiab hnub so muaj mob uas muaj cai so tauj xyoo
  • Cov hnub tsis ua haujlwm ntawm ib lub lub lim tiam
  • Tus nqi them dag zog, uas yuav tsum muaj cai tau txais kom tsis pub qis dua tus nqi dag zog qis kawg nkaus tauj teev ua haujlwm raws li Tsoomfwv Nom Tswv txoj cai lij choj (tus nqi dag zog twg los tau uas siab dua) nyob rau hauv Lub Xeev uas koj raug ntiav ua haujlwm rau txhua teev thaum ua haujlwm. Cov nqi dag zog qis kawg nkaus tamsis no nyob thoob Tebchaws Meskas muaj nyob rau ntawm no thiab cov nqi dag zog dav dav tamsis no tuaj yeem nrhiav tau ntawm no.
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias koj yuav tau txais chav nyob dawb thiab khoom noj haus
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias koj tus tswvnum yuav tsis ua kom koj dhau mus ua ib tug neeg raug iab liam tsis zoo thaum ua haujlwm nrog koj tus tswvnum
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias koj yuav tsis lees ua lwm txoj haujlwm ntxiv thaum koj tseem ua haujlwm rau koj tus tswvnum
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias koj tus tswvnum yuav tsis khaws koj phau ntawv hla tebchaws tseg
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias ob tog yeej nkag siab tias koj yuav tsis nyob ua haujlwm hauv lub tsev mus ntxiv tomqab tag koj cov sijhawm ua haujlwm yog tsis muaj kev them nqi dag zog
 • Ib daim ntawv pov thawj hais tias koj tus tswvnum yuav them cov nqi xub thawj sawv kev mus Tebchaws Meskas thiab tseem yuav them cov nqi dag zog ua haujlwm mus ntxiv, losis yuav them cov nqi rov qab los koj lub tebchaws thaum tag sijhawm.

Kev Mus Nrog ib Tug Neeg Muaj Hom Vixaj A-1, A-2, lossis G-1 - G-4 Tus Muaj Vixaj (A-3 lossis G-5 )

Yog koj yog ib tug neeg txib, tus neeg txib pab hauv tsev neeg, lossis ib tug neeg ua haujlwm rau tus kheej ntawm ib tug neeg muaj hom vixaj A-1 lossis A-2 lossis G-1 txog G-4 ces koj muaj cai tau hom vixaj A-3 lossis G-5. Koj yuav tsum ua kom pom tau tias koj muaj cai rau hom vixaj A-3 lossis G-5 (xws li ib tsab ntawv pov thawj los ntawm koj ib tug tswvnum qub, daim ntawv pov thawj los ntawm lub chaw ua haujlwm ntawd yav dhau los, thiab lwmyam). Cov kws lis haujlwm hauv koom xum yuav tsum teeb tsa qhov muaj cai ntawm tus tswvnum thiab qhov mob siab ntawm ob tog los sib raug zoo (lossis kom muaj mus li qub) ntawm ib tug tswvnum-tus neeg ua haujlwm. Dhau qhov no lawm, cov neeg pab hauv tsev neeg ntawm cov nav kas thuj (A3) thiab cov neeg ua haujlwm ntawm lub koom haum txawv tebchaws (G5) yuav tsum tso npe ua ntej rau Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws ntawm Chav Lis Haujlwm Tswj Xyuas Pawg Tsoomfwv Txawv Tebchaws (TOMIS) ua ntej thov ib hom vixaj. Rau cov ntaub ntawv tso npe ntawm TOMIS thov hu nug rau Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Chav Lis Haujlwm ntawm Pawg Tsoomfwv Txawv Tebchaws.

Cov neeg thov hom vixaj A-3 thiab G-5 yuav tsum raug xam phaj los ntawm ib tug kws lis haujlwm hauv koos xum. Lawv yuav tsum ua raws li txheej txheem kev thov nrog rau kis muaj kev zam: Cov neeg thov hom viaj A-3 thiab G-5 tsis tau them tus nqi daim ntawv thov vixaj.

Tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav tsum txaus siab txog tus dag nqi dag zog yuav tau txais los ntawm tug neeg thov hom vixaj A-3 lossis G-5 yog tus nqi dag zog ncaj ncees piv rau tus nqi dag zog nyob ntawm thaj chaw ntiav ua haujlwm thiab muaj laj thawj txaus rau kis iab liam tsis zoo ntawm tsoomfwv. Cov neeg thov cov vixaj no yuav tsum muaj tsab ntawv cog lus ntiav ua haujlwm uas kos npe los ntawm tus tswvnum thiab tus neeg ua haujlwm.

Tshooj Cai Cog Lus rau Cov Muaj Vixaj A-3/G-5

Yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev neeg uas tabtom thov hom vixaj A-3 lossis G-5, koj yuav tsum muab tsab ntawv cog lus ua haujlwm uas koj thiab koj tus tswvnum kos npe uake qhia, qhov nov suav txog:

 • Ib daim ntawv lav tias koj yuav tau txais tus nqi dag zog kom tsis pub qis dua tus nqi dag zog qis kawg nkaus ntawm lub xeev lossis tsoomfwv lossis tus nqi dag zog dav dav, tus nqi dag zog twg los tau uas siab dua. Cov nqi dag zog qis kawg nkaus tamsis no nyob thoob Tebchaws Meskas muaj nyob rau ntawm no thiab cov nqi dag zog dav dav tamsis no tuaj yeem nrhiav tau ntawm no.
 • Ib tsab ntawv tshaj tawm tias tomqab thawj thawj 90 hnub ntawm kev ua haujlwm, yuav tsum them tag nrho cov nqi dag zog rau koj ua nyiaj tshev lossis them nkag rau hauv koj tus npas-xis tuam txhab nyiaj. Tsis hais tus tswvnum lossis lawv cov tswvcuab hauv tsev neeg tsis tuaj yeem nkag mus cuag tau koj cov npas-xis hauv lub tuam txhab nyiaj tau.
 • Thaum tus tswvnum yog ib tug nav kas thuj neeg txawv tebchaws, muaj ib cov neeg pab txib ua haujlwm hauv tsev, raws li qhov muaj cai tshwj xeeb tau txais chav nyob dawb thiab khoom noj haus ntxiv nrog lawv cov nyiaj hli
 • Ib daim ntawv cog lus los ntawm koj hais tias koj yuav tsis lees ua lwm txoj haujlwm ntxiv thaum koj tseem ua haujlwm rau koj tus tswvnum
 • Ib daim ntawv cog lus los ntawm koj tus tswvnum hais tias nws yuav tsis khaws koj phau ntawv hla tebchaws tseg thiab muaj daim ntawv tshaj tawm tias ob tog nkag siab tias koj yuav tsis raug hais kom nyob hauv lub tsev tomqab tag lub sijhawm ua haujlwm yog tsis muaj kev them nqi
 • Tsab ntawv cog lus ua haujlwm yog yuav tsum hais txog lub luag haujlwm tseem ceeb raws li txoj haujlwm uas koj tus kheej nrhiav ua lossis raws li kev tiv thaiv tibneeg cov cai. Koj tus tswvnum yuav them cov nqi xub thawj sawv kev mus Tebchaws Meskas thiab tseem yuav them cov nqi dag zog ua haujlwm mus ntxiv, losis yuav them cov nqi rov qab los rau koj lub tebchaws thaum tag sijhawm cog lus ua haujlwm.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yuav thov hom vixaj B-1, A-3 lossis hom vixaj G-5, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no mus:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Rau cov neeg thov hom vixaj B-1 xwb: Ib daim ntawv them nqi US$160 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Ib daim ntawv theej ntawm koj tus tswvnum qhov vixaj lossis lwm vib-this uas lawv siv nkag mus hauv Tebchaws Meskas (lawv phau ntawv hla tebchaws raug Zam Tsis Muaj Vixaj lossis phau ntawv hla tebchaws Meskas)
 • Ib tsab ntawv cog lus ntiav ua haujlwm, kos npe los ntawm ob tog koj thiab koj tus tswvnum uas tau raws li txhua tshooj cai uas sau rau saum toj saud
 • Rau cov neeg thov hom vixa A-3 thiab G-5 xwb: Ib Daim Ntawv Kaw Cov Lus Tseg lees paub txog qhov ntiav ua haujlwm raws cai, hnub sawv kev mus, lub homphiaj ntawm qhov sawv kev mus thiab lub sijhawm yuav nyob hauv Tebchaws Meskas. Daim Ntawv Kaws Lus Tseg yuav tsum muaj lub npe ntawm tus neeg ua haujlwm thiab qhia txog tus tswvnum qib dej num lossis qhov raug raws cai. Nws yuav tau hais txog hnub sawv kev mus thiab lub homphiaj ntawm qhov sawv kev mus thiab lub sijhawm yuav nyob hauv Tebchaws Meskas. Cov neeg thov hom vixaj A-3 thiab G-5 tsis tau them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm koj tus tswvnum rab peev xwm them raws li tus nqi dag zog cog lus tseg. Ceebtoom: Yog koj tabtom thov hom vixaj A-3 lossis vixaj G-5, qhov nov tsuas siv rau tus tswvnum uas yog nav kas thuj raws li hauv qab no.
 • Cov ntaub ntawv teeb tsa tias koj qhov mus nyob Tebchaws Meskas yog ib ntus xwb.
 • Mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv txog hom vixaj A-3, B-1, thiab vixaj G-5, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.