Vixaj Tus Neeg Qhua Sib Pauv Hloov

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Tebchaws Meskas zoo siab txais tos cov neeg txawv tebchaws uas tuaj mus koom cov haujlwm sib pauv hloov cov neeg qhua rau Tebchaws Meskas. Ua ntej thov vixaj, txhua tus neeg qhua sib pauv hloov yuav tsum raug lees paub thiab pom zoo los ntawm ib tug neeg muaj cai pab txhawb. Thaum raug lees paub lawm, tus neeg thov yuav tau txais ib daim ntawv foos los ntawm lub chaw kawm ntawv lossis tus neeg pab txhawb, cov ntaub ntawv pom zoo tseem ceeb no yuav raug muab xa mus nrog thaum thov vixaj.

Hom vixaj tus neeg qhua sib pauv hloov J yog muab rau cov neeg sib pauv hloov, feem kev txawj ntse, thiab txuj ci feem kev kawm ntawv, xim lab pab, thiab vib-thab-nyas-xaj. Cov neeg tuaj koom suav txog cov tub-ntxhais kawm ntawv txhua qib kawm; cov neeg koom kev kawm ua haujlwm nrog cov tuam txhab, cov tsev kawm ntawv, thiab cov chaw ua haujlwms sawv cev; cov xibfwb qhia ntawv theem pib, theem nrab, thiab cov tsev kawm ntawv tshwj xeeb; cov kws qhia ntawv tuaj qhia ntawv lossis tshawb fawb rau ntawm lub tsev kawm ntawv rau feem kawm siab dua; cov kws tshawb fawb; cov kws tuaj koom kawm ua haujlwm rau feem khomob thiab cov haujlwm zoo sib xws; thiab cov neeg qhua txawv tebchaws uas tuaj saib xws li tuaj soj ntsuam, sablaj, tshawb fawb, cob qhia, sib pauv hloov tswvyim, lossis qhia txog tejyam txuj ci tshwj xeeb rau feem kev txawj ntse lossis txuj ci ubno, lossis cov haujlwm uas tibneeg pej xeem tuaj sib ntsib pej xeem.

Cov neeg mus nrog

Cov txij nkawm lossis cov menyuam tsis tau sib yuav uas hnub nyoog qis dua 21 xyoos uas xav mus nrog lossis raws tus muaj vixaj xub thawj J-1 mus nyob rau Tebchaws Meskas raws li nws lub sijhawm nyob tim Tebchaws Meskas yuav tsum tau hom vixaj J-2. Cov txij nkawm lossis cov menyuam uas tsis xav mus nyob Tebchaws Meskas nrog tus muaj vixaj xub thawj, tabsis lawv xav mus saib thaum lub caij so xwb, tej zaum yuav muaj cai rau hom vixaj mus saib xyuas (B-2).

Tus txij nkawm thiab/lossis tus menyuam ntawm tus neeg qhua sib pauv hloov tuaj nyob rau Tebchaws Meskas yuav tsis pub ua haujlwm yog muaj hom vixaj J-2, tshwj tsis yog lawv thov Daim Ntwwv Foos I-765, Daim Ntawv Thov Tso Cai Ua Haujlwm. Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj Meskas (USCIS) yuav tsum saib xyuas daim ntawv Foos I-765 thiab tso cai tus neeg muaj hom vixaj J-2 ua haujlwm tau. Lub chaw USCIS lub website muaj cov ntaub ntawv PDF hu ua "Kev Tso Cai Ua Haujlwm" uas muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yuav thov hom vixaj J, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Tshwj tsis yog koj hom vixaj J raug pab txhawb los ntawm Tsoomfwv Nom Tswv Meskas (uas muaj tus lab-hav pib tus niam ntawv "G"), koj yuav tsum muab daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus daim ntawv them nqi vixaj ntawm qhov nqi US$160 uas them ua hom nyiaj hauv tebchaws qhia rau lawv. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Ib daim pom zoo DS-2019 los tom koj txoj haujlwm tim Meskas.
 • Tshwj tsis yog koj hom vixaj J raug pab txhawb los ntawm Tsoomfwv Nom Tswv Meskas (uas muaj tus lab-hav pib tus niam ntawv "G"), yuav tau them thiab yuav tsum muab daim ntawv them nqi ntawm koj daim ntawv Foos I-901 SEVIS. SEVIS lub website muaj ntau cov ntaub ntawv ntxiv.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Cov ntaub ntawv qhia tau zoo txog feem nyiaj txiag, kev raug zoo nrog pej xeem sawv daws, thiab tsev neeg muaj kev sib kis zoo licas rau koj lub tebchaws yug qhov ntawd yuav ua rau koj rov qab los vaj los tsev tomqab tag koj qhov kev kawm nyob Tebchaws Meskas.
 • Feem nyiaj txiag thiab lwmyam ntaub ntawv uas koj ntseeg tias yuav pab txhawb koj daim ntawv thov thiab cov ntaub ntawv feem nyiaj txiag no yuav ua pov thawj zoo txaus tau raws li txhua yam nqi siv yiaj rau kev kawm ntawv hauv thawj lub xyoos thiab koj muaj nyiaj txaus pab them txhua yam nqi siv nyiaj thaum koj tseem nyob Tebchaws Meskas.
 • Cov ntaub ntawv theej los tom tuam txhab nyiaj yuav siv tsis tau, tshwj tsis yog koj muab cov qauv ntawv tiag tiag los tom tuam txhab nyiaj lossis cov phau ntawv faj nyiaj tiag tiag.
 • Yog koj yog tus raug txhawb feem nyiaj txiag los ntawm ib tug neeg twg, nqa cov ntaub ntawv pov thawj hais txog kev sib txheeb ze ntawm koj nrog tus neeg pab txhawb ntawd tuaj (xws li daim ntawv pov thawj yug koj), tus neeg pab txhawb cov ntaub ntawv them nqi se tshiab thiab tus neeg pab txhawb cov phau ntawv faj nyiaj tom tuam txhab nyiaj thiab/lossis cov ntaub ntawv pov thawj faj nyiaj.
 • Cov ntaub ntawv uas qhia txog kev npaj rau kev kawm ntawv. Cov ntaub ntawv qhab-nia kawm tom tsev kawm ntawv (daim ntawv teev cov qhab-nia kawm) nrog rau cov qhab-nia, daim ntawv pov thawj xeem ntawv (Theem qhab-nia A, thiab lwmyam) cov qauv qhab-nia ntsuas ((SAT, TOEFL, thiab lwmyam), thiab cov npais-pab-kaj.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb rau Cov Neeg Mus Nrog

Yog koj muaj cov neeg mus nrog, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv no qhia:

 • Daim ntawv pov thawj kev sib txheeb ze ntawm koj thiab koj tus txij nkawm thiab/lossis tus menyuam (xws li daim ntawv pov thawj sib yuav thiab daim ntawv pov thawj yug tus menyuam).
 • Txhua tus txij nkawm lossis tus menyuam nyias yuav tsum sau nyias tus kheej Daim Ntawv Foos DS-2019. Daim ntawv foos no yog siv kom tau hom vixaj rau tus txij nkawm/tus menyuam tau mus nrog koj rau Tebchaws Meskas raws li koj yog tus muaj vixaj xub thawj ntawm tus neeg qhua sib pauv hloov, lossis tuaj saib koj rau Tebchaws Meskas tomqab.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog cov vixaj rau cov neeg qhua sib pauv hloov, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.