Vixaj Tus Neeg Ua Haujlwm Feem kev cai dab qhuas

Ntawm nplooj ntawv no:


FAQ

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom vixaj R yog cov neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas ib ntus rau Tebchaws Meskas raws li Txoj Cai Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj (INA) §101(a)(15)(R).

Kev Muaj Feem Cai

Cov neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas yog hais txog cov neeg uas raug tso cai los tom cov koom haum kev cai dab qhuas thiab cov tswvcuab muaj cai ntawm hom kev cai dab qhuas ntawd muab lub luag haujlwm rau nws ua thiab cov neeg ua haujlwm no ua haujlwm raws li lub sijhawm so lossis yeej yog txoj haujlwm as-xij. Koj yuav tsum tau raws li cov qauv hauv qab no yog koj nrhiav ib hom vixaj ua haujlwm rau feem kev cai dab qhuas:

 • Koj yuav tsum yog ib tug tswvcuab ntawm hom kev cai dab qhuas raug lees paub tiag tiag ntawm ib lub koom haum kev cai dab qhuas nyob hauv Tebchaws Meskas.
 • Koj hom kev cai dab qhuas thiab nws cov chaw ncau, yog tsim nyog yuav tsum raug zam tsis tau them se lossis muaj cai raug zam tsis tau them se.
 • Koj yuav tsum yog:
 1. ib tug tswvcuab ntawm koj hom kev cai dab qhuas los ntev txog ob lub xyoos kiag thaum koj thov vixaj rau koj qhov ua haujlwm feem kev cai dab qhuas
 2. npaj mus ua xibfwb qhia txog koj hom kev cai dab qhuas, lossis feem kev cai dab qhuas as-xij lossis npaj mus so tiag tiag, koom haum kev cai dab qhuas (lossis ib lub chaw ncau raug zam tsis tau them se ntawm ib lub koom haum ntawd)
 3. nyob sab nrauv Tebchaws Meskas ua ntej los ntev txog xyoo, yog yav dhau los koj twb siv hom vixaj no los tau tsib xyoos lawm.

tsis muaj dabtsi yuav pom tau tias koj muaj chaw nyob txawv tebchaws uas koj yuav tsis muab tso pov tseg. Tseem licas losxij, koj yuav tsum tau sawv kev tawm hauv Tebchaws Meskas los tsev tomqab tag koj qhov muaj cai nyob, kev qhia txog tsis nyob lawm lossis muaj pov thawj mus lwmyam.

Cov ntaub ntawv thov lus tso cai

Koj tus tswvnum yuav tsum thov Daim Ntawv Foos I-129, Daim Ntawv Tso Lus Tus Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus, nrog rau Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Kev Nkag Tebchaws thiab Neeg Xam Xaj Meskas (USCIS). Rau cov ntaub ntawv txhua yam ntxiv hais txog kev thov daim ntawv Foos I-129 thiab qhov muaj feem cai, thov mus saib ntawm USCIS hom vixaj Tus Neeg Ua Haujlwm Feem Xaj Xam Nam Ib Ntus R-1 lub web page.

Ceebtoom: Cov tswvcuab yuav tau thov daim ntawv tso lus kom sai lis sai tau (tabsis tsis pub dhau 6 lub hli ua ntej yuav pib ua haujlwm) thiaj li muaj lub sijhawm txaus los khiav daim ntawv thov tso lus thiab lis cov ntaub ntawv vixaj.

Koj daim ntawv tso lus, daim ntawv Foos I-129, yuav tsum pom zoo ua ntej koj thov hom vixaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Thaum koj daim ntawv tso lus raug pom zoo, koj tus tswvnum lossis lub chaw sawv cev yuav tau ib tsab ntawv Ceebtoom Hais Kom Nqis Tes Ua, Daim Ntawv Foos I-797, daim ntawv no tam rau koj daim ntawv ceebtoom pom zoo tso lus. Tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas qhov tseeb ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus los tom Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws Chav Pabcuam Kev Tswj Xyuas Daim Ntawv Tso Lus (PIMS) thaum lub sijhawm xam phaj koj.

Koj yuav tsum nqa tus nab npawb ntawm koj daim ntawv tso lus I-129 thaum koj mus xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas thiaj tau txheeb xyuas qhov tseeb ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus. Thov nco ntsoov tias daim ntawv pom zoo tso lus ntawd tsis tuaj yeem lav tias yuav muab vixaj rau koj, yog pom tias koj tsis muaj cai tau vixaj raws li Tsoomfwv Meskas txoj cai nkag tebchaws.

Cov Ntaub Ntawv Siv Thov

Yog koj thov hom vixaj tus neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas, koj yuav tsum xa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no mus:

 • Ib Daim Ntawv Foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160). Mus saib daim ntawv foos DS-160 hauv nplooj ntawv web page yog xav paub ntau ntxiv txog DS-160.
 • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus.
 • Ib daim duab dav li (1) 2"x2" (5cmx5cm) yees tsis pub dhau rau lub hli. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj cov ntaub ntawv hais txog daim qauv duab xav tau.
 • Ib daim ntawv them nqi US$190 ntawm koj daim ntawv thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas them ua hom nyiaj hauv lub tebchaws. Ntawm nplooj ntawv web page no muaj ntau cov ntaub ntawv hais txog kev them cov nqi no. Yog muab ib hom vixaj rau, tej zaum yuav muaj lwm yam nqi them pauj ntxiv uas yog nce raws li koj haiv neeg. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website tuaj yeem pab koj tshawb nrhiav seb koj puas yuav tsum them tus nqi them pauj rau qhov muab vixaj thiab tus nqi ntawd yog npaum licas.
 • Tus nab npawb daim ntawv them nqi sau rau ntawm koj daim ntawv pom zoo tso lus I-129. Thov nco tias tsis siv daim ntawv Foos I-797 rau qhov xam phaj ntxiv lawm.

Dhau ntawm cov ntaub ntawv no lawm, koj yuav tsum qhia daim ntawv lees paub rau qhov teem caij xam phaj uas koj tau teem caij sib ntsib los ntawm qhov kev pabcuam no. Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv pab txhawb uas koj ntseeg tias yog cov ntaub ntawv pab txawb muab rau tus kws lis haujlwm hauv koos xum.

Yuav Thov Licas

Kauj Ruam 1

Sau daim ntawv foos Thov Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus Electronic (DS-160) kom tiav.

Kauj Ruam 2

Them cov nqi daim ntawv thov vixaj.

Kauj Ruam 3

Teem caij sib ntsib rau ntawm nplooj ntawv web page no. Koj tseem xav tau cov ntawv txuas mus ntxiv no thiaj teem caij koj qhov sib ntsib tau:

 • Koj tus nab npawb phau ntawv hla tebchaws.
 • Tus nab npawb daim ntawv txais los tom koj daim ntawv them Nqi vixaj. (Nias ntawm no yog koj xav tau kev pab nrhiav cov nab npawb no.)
 • Kaum (10) tus lej nab npawb barcode los tom nplooj ntawv lees paub ntawm koj daim ntawv foos DS-160
Kauj Ruam 4

Mus tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas raws li hnub thiab lub sijhawm ntawm koj qhov xam phaj. Koj yuav tsum nqa koj daim ntawv teem caij sib ntsib tuaj, nplooj ntawv lees paub ntawm daim ntawv foos DS-160, ib daim duab uas yees los tsis pub dhau rau lub hli thiab koj phau ntawv hla tebchaws tshiab thiab tag nrho cov phau ntawv hla tebchaws qub, thiab daim qauv ntawv them nqi vixaj. Cov ntaub ntawv tso npe thov uas tsis muaj cov ntaub ntawv no yuav tsis raug lees.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Cov ntaub ntawv pab txhawb tsuas yog ib ntawm ntau ntau yam uas tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav muab los txiav txim rau koj qhov xam phaj. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas txhua daim ntawv thov thiab saib xyuas txog feem haujlwm, kev sib raug zoo rau pej xeem sawv daws, kab lis kev cai thiab lwmyam thaum lub sijhawm txiav txim siab. Cov kws lis haujlwm hauv koos xum yuav kuaj xyuas koj qhov kev mob siab txhua yam, tsev neeg, thiab koj hom kev npaj mus ntev thiab koj tej kev cia siab hauv koj lub tebchaws. Txhua kis nyias yuav raug kuaj nyias thiab muab kev txiav txim raws li txoj cai lij choj.

Kev ceebtoom: Tsis txhob muab cov ntaub ntawv cuav coj los qhia. Kev dag noj dag haus lossis kev tsis qhia qhov muaj tseeb tuaj yeem ua rau koj tsis muaj cai tau vixaj mus ib txhis. Yog muaj kev txhawj xeeb txog yam tsis xav pub lwm tus neeg paub, koj yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntim hauv hnab ntawv zoo zoo thiab nqa mus rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas yuav tsis muab koj cov ntaub ntawv no qhia rau ib tug neeg twg thiab yuav khaws koj cov ntaub ntawv cia tsis pub lwm tus neeg paub.

Koj yuav tau nqa cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no tuaj thaum koj xam phaj:

 • Ib daim ntawv tso cai ntawm koj lub chaw ua haujlwm lees paub txog koj qhov ua tswvcuab feem kev cai dab qhuas tseem raug tshwj tseg nyob sab nrauv Tebchaws Meskas tag nrho lossis ib feem uas cov koom haum feem kev cai dab qhuas nyob txawv tebchaws thiab Tebchaws Meskas yog tib hom kev cai dab qhuas thiab kiag thaum ua ntej koj daim ntawv thov vixaj R, koj yeej ua ib tug tswvcuab ntawm hom kev cai dab qhuas no los ntau ob lub xyoos lawm.
 • Yog koj yog ib tug xibfwb uas koj muaj cai qhia txog hom kev cai dab qhuas ntawd. Lub luag haujlwm yuav muab piav qhia ntxiv rau hauv; lossis
 • Yog koj ib tug kws kev cai dab qhuas as-xij, qhov tsawg kawg koj yuav tsum kawm tiav qib siab lossis ibyam li qib siab thiab hom kawm tiav no yuav tsum xav tau rau feem kev cai dab qhuas as-xij; lossis
 • Yog koj raug hais kom mus ua ib txoj haujlwm tsis yog txoj haujlwm ua thaum lub caij so lossis txoj haujlwm as-xij koj muaj cai rau hom haujlwm uas yuav raug ua no ntsig txog feem kev cai dab qhuas kev cai dab qhuas qub.
 • Kev pom zoo rau cov nyiaj khoom plig, suav txog cov nyiaj npaum licas thiab cov nyiaj hli los ntawm qhov twg, lwm hom nyiaj them rau xws li koom noj haus thiab tsev nyob, thiab lwmyam kev pab uas muab tus nqi nyiaj lo rau thiab ua haujlwm pauj (hloov) rau cov nyiaj khoom plig.
 • Lub npe thiab qhov chaw ntawm lub koom haum ntawm hom kev cai dab qhuas lossis lub chaw ncau uas koj yuav muab kev pabcuam.
 • Yog koj yuav ua haujlwm rau ib lub koom haum uas yog ib lub chaw ncau nrog ib hom kev cai dab qhuas, yuav tau piav qhia txog qhov sib txheeb ze ntawm ob lub koom haum no.
 • Cov khoom ua pov thawj ntawm koj hom kev cai dab qhuas thiab vib-this ua haujlwm.
 • Cov ntaub ntawv kev sib sau los uake ntawm koj lub koom haum raws li txoj cai lij choj tsim nyog ntawm lub xeev.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog cov vixaj rau cov neeg ua haujlwm feem kev cai dab qhuas, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.